Galéria mesta Bratislavy
Bratislava

 Logo Galéria mesta Bratislavy

Miesto konania akcie:
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
Pálffyho palác, Panská 19

 

Dátum a čas konania akcie: 19.05.2012, 10.00 - 24.00

 

Stručná charakteristika akcie / program:


Plagát k podujatiuMirbachov palác
• Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
Expozícia, ktorú tvorí takmer sto diel, dokumentuje určitý úsek vývoja v dejinách umenia strednej Európy, tak ako sa zachoval prostredníctvom výtvarných diel v zbierkach Galérie mesta Bratislavy.
Ťažisko expozície tvoria diela majstrov, ktorí významne ovplyvnili vývoj barokového umenia na Slovensku, diela reprezentujúce tvorbu umelcov s určitým vzťahom k Bratislave, ako boli maliari Jozef Kurtz, Paul Troger, Franz Anton Palko, Franz Anton Maulbertsch alebo sochári Andreas Johann Eglauer, Franz Xaver Messerschmidt či Karl Georg Merville.

Pálffyho palác
• PRÍBEHY a FENOMÉNY. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia I.
Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1948
Stála expozícia podáva čo najucelenejší obraz slovenského moderného umenia v medzivojnovom období zo zbierok GMB. Na základe výberu ťažiskových diel z dejín slovenského umenia prezentuje kvalitnú kolekciu maľby a plastiky z rokov 1918 až 1948. Sú tu diela autorov ako: M. Benka, J. Alexy, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Šimerová, K. Sokol, C. Majerník, J. Mudroch, J. Želibský, V. Hložník, a ďalší.

• PRÍBEHY a FENOMÉNY. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia II.
Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia
Stála expozícia prezentuje najvýznamnejšie výtvarné javy druhej polovice 20. storočia, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku. Jej cieľom je pomenovať tieto javy a ukázať diela osobností viacerých generácií umelcov, príznačné pre slovenské umenie v danom období. Súčasťou expozície sú 2 trvalé inštalácie od Alexa Mlynarčíka: Vila mystérií a Mateja Kréna: Pasáž.

• Gotická maľba a plastika
Slohová stránka rozsahom neveľkej (19 diel), ale o to príťažlivejšej stálej expozície gotickej tabuľovej maľby a plastiky korešponduje so zachovanými fragmentmi gotickej architektúry v Pálffyho paláci. Prostredníctvom tabuľových malieb, sôch a reliéfov dokumentuje tri storočia (14. − 16. storočie) výtvarnej aktivity našich predkov.

• Keltská mincovňa v Bratislave
Výstava predstavuje výsledky archeologického výskumu, ktorý realizoval MÚOP a SNM v rokoch 1981 – 1985 v priestoroch Pálffyho paláca na Panskej ulici. Naše poznatky o problematike keltskej remeselnej výroby na území mesta obohatilo množstvo nových objavov: nálezy hrnčiarskych pecí (Hlavné námestie, Uršulínska ul., Radničná ul. 1), kovolejárskych dielní (Ventúrska ul. 12/Zelená ul. 10, Michalská ul. 9) a železiarskej pece (Rudnayovo nám. 4). Zároveň bol zaznamenaný nárast počtu objavených mincí.

• Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918
Stála expozícia zachytáva vývoj umeleckej tvorby v stredoeurópskom regióne od začiatku 19. storočia do roku 1918, s dôrazom na oblasť Bratislavy, tak ako sa zachovala v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Zárukou kvality sú také mená ako Gottlieb Rähmel, Friedrich J. Lieder, Ferdinand von Lütgendorff, Friedrich Amerling, Carl Marko, Giacomo Marastoni, Kornel Spányik, Viktor Tilgner, Ján Fadrusz, Alojz Rigele, Robert Kühmayer a Jozef Murmann. Súčasťou stálej expozície sú aj diela Ladislava Mednyánszkeho, Ferdinanda Katonu, Dominika Skuteckého a Antona Jaszuscha.

► Sprievodné podujatia:

Mirbachov palác
9.00 – 12.00 h posudzovanie diel pre verejnosť
15.00 h Maľované v prírode
Tvorivý program pre rodiny k výstave Nebo nad hlavou – Umelci Barbizonu, o dobe, keď umelci zamenili ateliér za prácu priamo v prírode.
16.00 h prehliadka výstavy Mučenícke legendy s kurátorským sprievodom, J. Luková, M. Vyskupová

VÝSTAVY

Mučenícke legendy (výber zo zbierok GMB), 20. apríl – 24. jún 2012, Mirbachov palác, prízemie, Kurátorky: Mgr. Jana Luková, Mgr. Martina Vyskupová GMB

Výstava sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. pri príležitosti 9. ročníka podujatia Bratislava pre všetkých.
Galéria mesta Bratislavy spravuje rozsiahlu zbierku starého umenia, ktorej dominuje veľké množstvo diel s kresťanskom tematikou. Kurátorky výstavy sa rozhodli spracovať a prezentovať projekt venovaný zbierkovým predmetom so špecifickou témou – stvárneniu martýrov a martýrok v maliarskych, sochárskych a grafických dielach. Výstava predstaví v jednotlivých blokoch osobu mučeníka (mučeníčky) uvedeného so stručným textom ilustrujúcim jeho život a výber kvalitatívne a obsahovo najzaujímavejších diel zo zbierkového fondu GMB. Diela, ktoré nemôžu byť prezentované na výstave, spracujú autorky v katalógu, ktorý plánuje GMB vydať.

Nebo nad hlavou – Umelci Barbizonu, 27.4.-17.6., Mirbachov palác, kurátorka: Zsofia Kiss Szemán
Projekt sa zameriava na prezentáciu diel umelcov v Barbizone neďaleko Paríža vo Francúzsku, ktorá zohrala významnú úlohu vo vývine maliarstva u nás najmä na začiatku 20. storočia. Bez barbizonských umelcov sú dejiny európskeho maliarstva 19. a 20. storočia nemysliteľné. Diela týchto umelcov napriek mimoriadnemu významu ešte nikdy neboli na Slovensku vystavené. Teraz sa naskytla jedinečná príležitosť, aby výnimočná kolekcia diel barbizonských umelcov z Oblastnej galérie v Liberci mohla byť prezentovaná u nás.
Barbizonskí umelci začali maľovať prvýkrát v histórii maliarstva pod šírim nebom, v plenéri, s nebom nad hlavou, keď sledovali atmosférické javy priamo v prírode a sa snažili ich bezprostredne zachytiť na plátne. Projekt kladie dôraz na vybrané diela príslušníkov barbizonských umelcov, ktoré svojim významom patria do dejín svetového výtvarného umenia.

ŠTIPENDIUM R. MATUŠTÍKA, Duše v skrýši, 10. máj – 10. jún, Kurátorka: Magdaléna Ševčíková, Pálffyho palác GMB, 17.5.-17.6.2012
Vystavujúci autori: Alena Adamíková, Lucia Dovičáková, Marcel Mališ, Alžběta Josefy, Jiří Topinka, Adéla Sobotková
Štipendium Radislava Matuštíka na podporu kurátorskej praxe študentov a začínajúcich kurátorov vyhlasuje Galéria mesta Bratislavy každoročne, už po deviaty raz. V roku 2012 sa do projektu zapojilo 12 kurátorských projektov zo Slovenska a Čiech. Komisia ako víťazný vybrala projekt Magdalény Ševčíkovej - Duše v skrýši. V rámci výstavy sú divákom predkladané bezhlavé torzá, zdeformované hlavy, telá strácajúce svoju „identitu“. Prečo skrývajú svoje tváre pred zrakmi divákov? Je zaujímavé koľko umelcov pokladá toto odosobnenie tela - absenciu tvárí - za vlastné a koľkí volia tieto „skrýše“ identity za ostrovy vlastného priestoru. Tematický projekt Duše v skrýši je kolektívnou výstavou českých a slovenských umelcov a umelkýň, haliacich svoje postavy zámerne do „obalov“, skrývajúcich či dokonca deformujúcich ich tváre. Ich tvorba má rôzne východiská, to, čo ich na prítomnej výstave spája, sú práve spomenuté skrýše.

MAREK ORMANDÍK, 3. máj – 17. jún, Pálffyho palác, Kurátor.: I. Jančár
Marek Ormandík sa posledné tri roky venuje téme svätých. Osobitý solitér na slovenskej výtvarnej scéne si vo svojom projekte vyberá tiež zobrazenie tiež solitérov – Svätých za dedinou. Nepriamo nadväzuje na svoje ilustrácie Danteho Očistca a na samostatný cyklus voľných malieb a sôch Očistec Mareka Ormandíka, kde použil myšlienku sebaspytovania.

Jacopo BASSANO, Mirbachov palác, 24.4.2012 – 30.6. 2012, v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom
Svätá rodina sa vydala na novú cestu. Prichádza do Bratislavy a do leta pobudne v Mirbachovom paláci. Jedna z najvzácnejších malieb obrazárne Mestského múzea v Bassano del Grappa Útek do Egypta od Jacopa Dal Ponte prichádza do Bratislavy pri príležitosti osláv päťstého výročia jeho narodenia. Jacopo Dal Ponte, nazývaný aj Bassano, jeden z najvýznamnejších maliarov talianskeho Cinquecenta, najväčší umelec predcaravaggiovského obdobia, uznávaný v celej Európe aj vďaka rytinám flámskeho rytca Jana Sadelera, ktorý tvoril reprodukcie maliarových diel a ktoré sú tiež súčasťou výstavy.

 

Špecifiká akcie:

Počas podujatia bude platiť do múzeí / galérií v Bratislave opäť jednotné, zvýhodnené vstupné, ktoré zaplatíte v prvom navštívenom múzeu či galérii a do ostatných už máte vstup zdarma. K vstupenke dostanete aj program podujatia.

 

Vstupné:

1,5 € / osoba - za túto sumu môžete navštíviť viac ako 50 múzeí a galérií v našom hlavnom meste.

 

Informácie:

Tel.: 0949 603 971

E-mail: pr@gmb.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Denisa Zlatá, PR/Manažér GMB

Web: www.gmb.bratislava.sk

 

Informácie o múzeu/galérii na Muzeum.SK

 

««« Návrat na hlavnú stranu

 

www.muzeum.sk

 

Facebook

 

Facebook BA