Poštové múzeum, Banská Bystrica

Slovenská pošta - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 433 95 31

Mobil: +421 911 659 028

E-mail: muzeum@slposta.sk
Www: http://www.posta.sk/informacie/postove-muzeum

 

Otváracie hodiny

 

Pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 h (posledný vstup do múzea o 15.30 h)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 1,00 €
Zľavnené vstupné: 0,50 € (deti do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, hromadný vstup nad 5 osôb)
Voľný vstup: zamestnanci Slovenskej pošty, a. s., po predložení služobného preukazu, pedagogický dozor, držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a preukazu IATM, zdravotne znevýhodnení občania
Vstupné zahŕňa prehliadku expozície, Detskej pošty a aktuálnej výstavy s prípadným lektorským výkladom.
Ostatné služby: v zmysle Cenníka Slovenskej pošty, a. s., Časť V. Poštové múzeum.

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

 

 

História-popis

 

Poštové múzeum, Banská BystricaPoštové múzeum je organizačným útvarom Slovenskej pošty, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici. Jeho poslaním je v súlade so svojim zameraním a špecializáciou nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty najmä z oblastí dejín pošty a poštovníctva, rytých pomôcok, tuzemských známok, zahraničných známok a známkovej tvorby.

Korene nášho poštového múzejníctva siahajú až do čias miléniovej výstavy, ktorá bola otvorená 2. mája 1896 v Budapešti. Tam vystavované predmety z poštovej histórie Uhorska tvorili základ zbierok poštového múzea zriadeného po výstave v Budapešti. Založenie poštového múzea je späté aj so vznikom Československa a vydaním prvej poštovej známky 18. decembra 1918. Poštovní muzeum bolo zriadené v Prahe Poštové múzeum, Banská Bystricas cieľom dokumentovať vývoj pôšt, telekomunikácií, rádiokomunikácií a známkovej tvorby.

Rezortné pracovisko muzeálneho typu na Slovensku bolo zriadené až v osemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy 1. apríla 1981 vzniklo Dokumentačné centrum spojov, ktoré bolo slávnostne otvorené dňa 8. novembra 1985 na Pošte Bratislava 1. Hlavnou úlohou Dokumentačného centra spojov bolo dokumentovať vývoj v rezorte spojov hlavne v období po roku 1945. Po rozdelení Československa v roku 1993 dostalo názov Dokumentačné centrum a známková tvorba a do činnosti mu pribudla oblasť poštových známok, ktorú dovtedy spravovalo pražské Poštovní muzeum. Z dôvodu renovácie priestorov na Pošte Bratislava 1 sa neskôr presťahovalo na Poštu Bratislava 55 v Petržalke. Od 1. novembra 1997 bolo premenované na Dokumentačné centrum Slovenskej pošty, š. p. a opäť zmenilo pôsobisko, nakoľko sa presťahovalo do zrekonštruovaných priestorov na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici. Na základe registrácie v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky zo dňa 7. marca 2000 sa dokumentačné centrum pretransformovalo na múzeum a začalo pracovať pod názvom Slovenská pošta, š. p., Poštové múzeum. Verejnosti sa múzeum otvorilo v roku 2001, kedy bola slávnostne sprístupnená prvá stála expozícia a neskôr aj kultúrno-výchovné pracovisko „Detská pošta“. Od transformácie štátneho podniku Slovenská pošta na akciovú spoločnosť, ktorá sa uskutočnila 1. októbra 2004, pracuje múzeum pod názvom Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum.

Poštové múzeum je členom Zväzu múzeí na Slovensku a Medzinárodnej asociácie dopravných a komunikačných múzeí (International Association of Transport and Communications Museums – IATM).

 

Zbierkový fond Poštového múzea

V súčasnosti je v správe Poštového múzea viac ako 6,7 milióna zbierkových predmetov, z ktorých väčšinu tvoria slovenské, československé a zahraničné poštové známky. Časť zbierkových predmetov je dedičstvom po predchádzajúcich dokumentačných centrách, časť bola prijatá pri delení zbierok Poštovního muzea v Prahe medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v roku 1993 a ostatné sú získavané akvizičnými činnosťami múzea podľa platnej múzejnej legislatívy.

K jedným z najpríťažlivejších predmetov zbierkového fondu patria poštové štíty a tabule datované od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť. V zbierkovom fonde sú zastúpené aj poštové schránky, ktoré sa vyprofilovali na jeden z dôležitých symbolov poštovníctva. V Uhorsku sa všeobecne rozšírili až po vydaní prvých poštových známok v roku 1850. Vzácna je ťažká kovová tabuľa s otvorom na vhadzovanie listov, tzv. „zberač listov“, ktorý bol na začiatku 20. storočia umiestnený na stene poštového paláca v Bratislave. Významnou časťou zbierkového fondu sú odevné súčasti poštových úradníkov, postiliónov, poštových doručovateľov a priehradkových zamestnancov pošty. Zbierka je stále doplňovaná o nové odevné súčasti poštových zamestnancov. Predmety, ktoré využívali poslovia, postilióni, doručovatelia a poštoví úradníci pri výkone svojej služby zahŕňajú poštové brašne, perkusné pištole a poštové trúbky. Dôležitými predmetmi používanými na každom poštovom úrade boli a aj stále sú listové a balíkové váhy. V zbierkovom fonde sú zastúpené váhy od 19. storočia až po digitálne váhy používané na prelome 20. a 21. storočia. Medzi predmety každodenného používania na poštových úradoch a poštách patrili kalamáre, nože na prerezanie povrazu so zahnutým ostrím, poštové vrecia, kovové uzávery slúžiace na uzavretie vreca so zásielkami, plombovacie kliešte slúžiace na plombovanie poštových uzáverov, spočítavacie stroje a mnohé iné predmety. Pre záujemcov o staré listinné materiály a písomnosti múzeum spravuje skupinu listov, pohľadníc a poštových lístkov zo 16. až 21. storočia. Pozoruhodné na nich sú poštmajstrovské záznamy pre výpočet poštovného, voskové pečate, odtlačky poštových pečiatok, nálepky a pod. V zbierkovom fonde sú zastúpené aj originály a kópie máp zobrazujúce poštovú sieť v príslušných obdobiach, ktoré sú spolu s portrétmi poštových úradníkov a poštových hodnostárov príťažlivými predmetmi pri koncipovaní výstav. Na úschovu hotovosti, cenín a iných cenností poštári používali pokladnice príručného charakteru, ako aj oceľové, pancierové alebo železobetónové truhlice a bezpečnostné trezory. V zbierkovom fonde sú zastúpené pokladnice a trezory rozličných veľkostí a tvarov od 18. až po 20. storočie. Manuálnymi telefónnymi ústredňami a telefónnymi prístrojmi hlavne z 20. storočia je v zbierkovom fonde zastúpená aj oblasť telekomunikácií.

Zaujímavou časťou zbierkového fondu sú pečiatkovacie stroje rôznych typov, od tých najprv zavedených, ktoré nesú názov Frankotyp, cez pečiatkovacie stroje na poštové poukážky Grafos, používané v druhej polovici 20. storočia, až po automatické a elektronické pečiatkovacie stroje používané v nedávnej minulosti ako stroje sústavy Postália, Ascom Hasler, Frama a Neopost.

Samostatnú podskupinu zbierkového fondu tvoria poštové pečiatky a pečatidlá, v ktorej sú zastúpené jednotlivé typy denných, úradných, služobných, okresných, vlakových, príležitostných pečiatok, pečiatok autopošty, pečatidiel a pomocných pečiatok. Do skupiny posledne uvádzaných patria pečiatky „Franco“, ktoré sa začali používať na konci 18. storočia a otláčali sa v prípade, že zásielka bola plne vyplatená. V zbierkovom fonde sú zastúpené aj pečiatky poľnej pošty, z ktorých pečiatka „Třidírna polní pošty československých vojsk na Slovensku“ si zasluhuje mimoriadnu pozornosť. Celistvosti s odtlačkom tejto pečiatky vo fialovej farbe sú vzácnosťou.

Vo fotoarchíve múzea sa nachádzajú fotografie a pohľadnice so zobrazením budov poštových úradov z územia Slovenska a prvorepublikovej Podkarpatskej Rusi, fotografie priamo z poštovej, telegrafnej a telefónnej prevádzky, fotografie prepravy poštových zásielok po železnici, autopoštou a lietadlovou poštou.

Československé a slovenské poštové známky vo forme tlačových listov patria k najatraktívnejším zbierkam múzea. U poštových známok vydaných po vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 je každá vydaná poštová známka dokumentovaná od originálu výtvarného návrhu cez líniovú rozkresbu známky, odtlačok rytiny, postupnosti tlače, až po rytecké a tlačové dosky, ktoré sú pre svoje precízne spracovanie a originalitu hodnotnou podskupinou zbierkového fondu.

 

Expozície

 

Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie

 

Odovzdávanie správ zohrávalo dôležitú komunikačnú úlohu v každej epoche vývoja ľudskej spoločnosti. Zo spontánneho spôsobu dopravovania správ sa postupne rozvinulo poštovníctvo – odvetvie, ktoré je dnes dôležitou súčasťou fungujúcej spoločnosti. Poštovníctvo, ako každá ľudská činnosť majúca svoju históriu, sa stalo objektom záujmu historikov, bádateľov a zberateľov. Výsledkom činnosti múzea a jeho zamestnancov, ako aj ich predchodcov, je prvá historická expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“, sprístupnená verejnosti v roku 2001. Návštevníkom ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva a na tvorbu poštových známok s dôrazom na územie dnešného Slovenska. Robí tak prostredníctvom trojrozmerných aj plošných zbierkových predmetov a rozmanitej obrazovej dokumentácie.

V expozícii sú vystavené poštové štíty a tabule, poštové schránky, poštové pečiatky a pečatidlá, predmety poštovej prevádzky (váhy, vrecia a pečiatkovacie stroje), predmety osobnej výbavy poštmajstrov a poštových doručovateľov (rovnošaty, brašne, trúbky a písacie potreby), fotografie, korešpondencia z predznámkového a známkového obdobia, telefónne prístroje, výber poštových známok z územia Rakúsko – Uhorska, výber československých poštových známok, výber slovenských poštových známok spolu s výtvarnými návrhmi a ryteckými rozkresbami, atď.

 

Detská pošta

 

Detskou poštou je nazvaná miestnosť v Poštovom múzeu, v ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces detí v predškolskom veku a žiakov školských zariadení. V Detskej pošte sú nainštalované dve poštové priehradky:

 

balíková, vybavená historickým materiálom pripomínajúcim zariadenie poštovej priehradky zo 60. až 70. rokov 20. storočia,
listová, kde si deti môžu aspoň na chvíľu vyskúšať prácu priehradkového poštového zamestnanca.

Interaktívny kútik v priestoroch Detskej pošty ponúka pre deti možnosť nakresliť si námety na poštové známky, ktoré si sami opečiatkujú dennou pečiatkou s aktuálnym dátumom, maxi pexeso, puzzle a priestor na vytvorenie vlastnej fotografie s motívom poštovej známky. Návštevníkom sú k dispozícii filmy o poštovej prevádzke, tvorbe slovenských poštových známok a o dejinách pošty a poštovníctva na území dnešného Slovenska. V Detskej pošte je zabudované pripojenie na internet, ktoré ponúka možnosť pozrieť si v počítači všetky slovenské poštové známky s ich podrobným opisom. Detská pošta s kapacitou cca 30 stoličiek je využívaná aj na prednášky, špeciálne múzejné podujatia a stretnutia slovenských a zahraničných filatelistov.

 

Fotogaléria z expozície

 

Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica
Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica
Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica Poštové múzeum, Banská Bystrica

 

Knižnica

Knižnica spravuje viac ako 3 700 zväzkov viažúcich sa k histórii poštových služieb, známkovej tvorbe, filatelii, telekomunikáciám a k rôznym odborom spoločenských a historických vied. Nachádzajú sa tu poštové pravidlá, zoznamy poštových úradov od roku 1928, zoznamy poštových úradov s číslami okresných pečiatok, telefónne zoznamy od roku 1927, prehľady cestných a vlakových kurzov od roku 1935, zbierky zákonov a nariadení od roku 1918, odborné periodiká, vestníky spojov od roku 1919, slovenské a zahraničné katalógy poštových známok, filatelistické príručky, literatúra venovaná tvorcom poštových známok a zväzky vydané v edícii Monografia Česko-slovenských známok, diely 1, 2, 4, 13 - 17. Literatúru je možné študovať prezenčne v študovni prispôsobenej na tento účel, počas otváracích hodín múzea. Za poplatok je možné využiť lektorské, poradenské a informačné, reprografické a reprodukčné služby. Informácie o študijnom poriadku múzea je možné získať na telefónnom čísle a e-mailovej adrese uvedených v kontaktoch.

 

 

Prehľad výstav vo výstavných priestoroch Poštového múzea v roku 2016

Pošta a poštári optikou fotografického objektívu (január – február 2016)
Paličkovaná čipka (marec – december 2016)

 

 

Aktuálna výstava

 

Pocta obetiam holokaustu

Pocta obetiam holokaustuSlovenská pošta, a. s., Poštové múzeum pripravilo pri príležitosti vydania poštovej známky „Pocta obetiam holokaustu“ v období od 24.03.2017 do 16.11.2017 vo svojich výstavných priestoroch v budove na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici výstavu pod názvom „Pocta obetiam holokaustu“.
Výstavou spojenou s inauguráciou poštovej známky si chceme dôstojne pripomenúť veľmi tragické udalosti druhej svetovej vojny a uctiť si pamiatku všetkých jej obetí. Výstava poukázaním na prvé deportácie Židov zo Slovenska do koncentračných táborov, ktoré začali pred 75 rokmi v stredu 25. marca 1942, pripomína holokaust na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny. Východiskom pre koncepciu výstavy je materiál, ktorého vznik inicializoval organizačný útvar SP, a. s., POFIS. Výsledkom tejto iniciatívy sú ročníkové práce študentov grafiky 3. ročníka Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, ktorá je spoluorganizátorom výstavy. Do projektu sa zapojilo 8 študentov, ktorých ročníkové práce prezentujú vlastné pohľady na tému, zhmotnené do skíc a grafík vyhotovených technikou leptu. Výsledné materiály, Realizačnou komisiou známkovej tvorby SP, a. s., vybrané grafiky doplnené o typografiu, sú podkladom pre zhotovenie filatelistických produktov slávnostne uvedených do obehu pri otvorení výstavy. Títo mladí ľudia dali umeleckým spôsobom najavo, že nie sú ľahostajní k hrozivým udalostiam nedávnej minulosti a nie je im cudzia úcta k ľudskému životu. Veríme, že obsah výstavy a sugestívne stvárnenie tejto témy na poštovej známke, ako aj na k nej vydaných filatelistických produktoch, sa stanú mementom, aby sme ani v súčasnosti nezabúdali na tragické následky rasovej a etnickej nenávisti.
Partnermi výstavy sú Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR a Dokumentačné stredisko holokaustu. Výstava sa koná pod záštitou veľvyslanca Štátu Izrael v Slovenskej republike J. E. Zvi A. Vapniho.

 

 

Prehľad výstav vo výstavných priestoroch Poštového múzea plánovaných v roku 2017

Paličkovaná čipka (január 2017)
Pocta obetiam holokaustu (marec – jún 2017)
František Horniak 60 najlepších rytín (júl - november 2017)
25 rokov Slovenskej pošty (december 2017 – február 2018)

 

 

Vedecká konferencia
Múzeum v minulosti a v súčasnosti

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckých konferencií na témy „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ a „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“, pripravuje na deň 26.09.2017 v poradí už tretiu vedeckú konferenciu, tentoraz na tému „Múzeum v minulosti a v súčasnosti“.

Poštové múzeum privíta aktívnu účasť širokej vedeckej, kultúrnej a múzejníckej verejnosti. Bližšie informácie o pripravovanej vedeckej konferencii nájdete tu.

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!