Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
* Janko Kral Museum Liptovsky Mikulas

Múzeum Janka Kráľa

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 552 25 54, +421 44 552 50 55
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk
E-mail - lektorky: antolova@mjk.lm.sk
Www: www.mjk.sk

 

Otváracie hodiny

 

september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00

jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Múzeum Janka KráľaKapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Mikuláška mučiareň - spolu

Dospelí: 2 €
Deti: 1 €

Mikulášska mučiareň - samostatne

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Rodný dom Rázusovcov

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

Synagóga

Dospelí: 1 €
Deti: 0,50 €

 

Foto, kamera: 1 €
Výklad: v angličtine/nemčine 5 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaMúzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi. Vyvrcholilo tak nemalé úsilie vtedajších priaznivcov a aktivistov kultúrneho diania - Janka lexyho, Alfonza Gromu, Júliusa Lenka, Daniela Šefčíka, Mikuláša Štalmacha, Jána Kamhala a iných, ktorí sa na všetkých úrovniach - v meste, okrese i v Bratislave snažili presadiť myšlienku vytvoriť v Liptovskom Mikuláši múzeum tohoto druhu.
Múzeum Janka KráľaMúzeum Janka KráľaSídlom múzea sa stala Illéšházyovská kúria, prvý župný dom, neskôr známy aj ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne súdili ľudového hrdinu zbojníka Jura Jánošíka.
Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Prvý riaditeľ múzea JUDr. Martin Martinček bol poverený vedením prípravných prác vznikajúceho Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. To sa podarilo, po rôznych peripetiách, otvoriť v roku 1961.
Múzeum Janka Kráľa v súčasnosti skúma, dokumentuje, uchováva, ochraňuje a prezentuje zbierky - fondy historického, etnografického, umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Múzeum taktiež dokumentuje súdobé dianie v meste pre potreby kroniky mesta.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, otvorená v novembri 1994, dokumentuje históriu mesta od jeho založenia roku 1286 až do skončenia 2. svetovej vojny.

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Mikulášska mučiareň / Fragmenty z trpného vypočúvania Juraja Jánošíka

Námestie osloboditeľov 30, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
september - jún: Po-Pi 9.00 - 16.00, Ne 10.00 - 17.00
jún - september: Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Tranovského ul. 8, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 546
Ut, Št: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Tatrín a Žiadosti slovenského národaExpozícia je umiestnená na evanjelickej fare, kde pôsobil ako kňaz M.M.Hodža, a kde bol v auguste 1844 založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín a 10. mája 1848 spísané Žiadosti slovenského národa, prvý slovenský národnopolitický program.

 

Rodný dom Rázusovcov /* Birth-place of writers Razus

Rodný dom RázusovcovVrbická ul. 312, Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 22 749
Ut, Pi: 8.00 - 15.00 (ostatné dni možnosť objednať vstup vopred)
Expozícia sa nachádza v rodnom dome spisovateľov Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej vo Vrbici, ktorá je časťou Liptovského Mikuláša.

 

Synagóga /* Synagogue

Hollého ulica, Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 44 55 22 554
júl - august/July - August:
Ut-Ne: 10.00 - 17.00 (mimo letnej sezóny vstup len pre ohlásené skupiny)

SynagógaŽidovská synagóga bola sprístupnená v roku 1994 a stojí na mieste staršej synagógy, ktorá roku 1878 vyhorela. Je majetkom Ústredia židovských náboženských obcí, spravuje ju Múzeum Janka Kráľa. Priestory sa využívajú na krátkodobé výstavy a príležitostné koncerty.

Kalendárium

Výstavy vo Výstavnej sieni, Námestie osloboditeľov 31:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.06.2015, vernisáž o 16.00 31.12.2015 Múzeum Janka Kráľa – 60 rokov slovom a obrazom

V stredu 3. júna 2015 si Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripomína 60. výročie od svojho vzniku. Presne v tento deň v podbrání múzea na Námestí osloboditeľov 30 otvoríme jubilejnú výstavu Múzeum Janka Kráľa - 60 rokov slovom a obrazom.
Autorka Iveta Blažeková sleduje osudy múzea prostredníctvom fotografií, dobovej tlače, pozvánok, plagátov a autorských textov tak, aby ukázala to podstatné, čo sa v jednom z najväčších slovenských mestských múzeí udialo v rokoch 1955 – 2014. Na dvanástich paneloch defilujú podobizne osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik múzea, portréty šiestich riaditeľov i fotografie pracovných kolektívov. Zaujímavé sú najstaršie pohľady na sídelnú budovu múzea (kedysi prvý stoličný dom), fotografie inštalácií prvých výstav z roku 1965... Výstava ukazuje všetky, aj dnes už neexistujúce expozície Múzea Janka Kráľa v chronologickom slede od roku 1972, medzi nimi aj prvú literárnohistorickú expozíciu venovanú Jankovi Kráľovi a jánošíkovskú expozíciu v kaštieli Vranovo v Palúdzke. Jednotlivé panely približujú vývoj mikulášskeho mestského múzea, roky rastu i stagnácie, ako i roky, počas ktorých mnohokrát znásobilo zbierkové fondy, rozšírilo a skvalitnilo ponuku expozícií, výstav, kultúrno-výchovných vzdelávacích a prezentačných podujatí či publikácii.
Obmedzený výstavný priestor, ktorým je tentokrát podbránie múzea, nedovolil veľkorysejšiu koncepciu, zohľadňujúcu zvlášť základné poslanie múzea, t. j. zbierkotvornú činnosť. Jej výsledky však múzeum prezentuje vo svojich expozíciách i prostredníctvom tematických výstav, preto veríme, že aktuálna výstava bude počas nasledujúcich mesiacov ich zaujímavým doplnkom s ambíciou pútavo prerozprávať šesťdesiatročný príbeh jednej z najstarších kultúrnych inštitúcií v Liptovskom Mikuláši.
Výstava bude prístupná verejnosti do konca kalendárneho roka. Srdečne pozývame.

 

30.09.2014, vernisáž o 16.00 08.11.2015 Michal Milan Harminc (1869 – 1964)
Príbeh nestora slovenskej architektúry

Autori a kurátori výstavy: doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. a prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
Fotografie: Matej Kováč
Grafický dizajn: Braňo Gajdoš a A21 – štúdio pekného grafického dizajnu, Bratislava
Katalóg k výstave autorsky zostavila: doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., vydalo TRIO Publishing Bratislava v spolupráci s FA STU v Bratislave
Michal Milan Harminc – Príbeh nestora slovenskej architektúry je názov výstavy, ktorú za účasti jej autorov otvoríme vo výstavnej sieni Múzea Janka Kráľa v stredu 30. septembra 2015 o 16.00 hodine. V slovenskej premiére predstaví život a dielo architekta a staviteľa európskeho formátu, ktorý zanechal svoje tvorivé stopy aj v Liptovskom Mikuláši. Pútavým spôsobom ich zmapovali Jana Pohaničová (Ústav dejín a teórie a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) a Matúš Dulla (Ústav teórie a dejín architektúry, Fakulta architektúry ČVUT v Prahe / Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied).
Michal Milan Harminc (1869 – 1964), rodák z vojvodinského Kulpína, si svoju prvú samostatnú stavebnú kanceláriu založil koncom 19. storočia v Budapešti. Na Slovensku sa natrvalo usadil v roku 1916, kanceláriu si najskôr otvoril v Liptovskom Mikuláši (1916 – 1918), potom v Novom Smokovci. Od roku 1922 žil a tvoril v Bratislave. Jeho rozsahom i kvalitou pozoruhodná tvorba prechádzala šiestimi desaťročiami a snúbili sa v nej dedičstvo historických slohov s podnetmi moderny i funkcionalizmu. Harminc po sebe zanechal viac ako tri stovky nielen štýlovo, ale aj typologicky rozmanitých stavieb – projektoval kostoly, administratívne, bankové i fabrické budovy, rodinné domy, vily, školy, sanatóriá, múzeá i hotely. Stretávame sa s nimi na území dnešného Maďarska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny a, samozrejme, Slovenska.
K Liptovskému Mikulášu viažu Harminca viaceré jeho stavby: vila Dr. Emila Stodolu, vila továrnika Pazeriniho, fabrické objekty a vila rodiny Lackovcov, Bethánia, ale aj impozantné Palace sanatórium Dr. Szontágha v Novom Smokovci, pri zrode ktorého stál mikulášsky továrnik Peter Hubka.
Liptovskomikulášska inštalácia výstavy ponúka pohľady na Harmincove profilové diela s dôrazom na jeho najzaujímavejšie stavby v našom regióne. Ich projekty, fotografie, trojrozmerné modely a 3D animácie môžu vidieť návštevníci výstavnej siene Múzea Janka Kráľa od 30. septembra do 8. novembra 2015.

 

     

Výstavy v Synagóge, Hollého ulica:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Mestský úrad - vestibul:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!