Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica
* Ján Mudroch Zahorie Gallery, Senica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica

Tel.: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk

 

Informácie

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi 8.00 - 16.30
Ne  13.00 - 17.00

 

História-popis

Záhorská galériaZáhorská galériaZáhorská galéria Jána Mudrocha vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia.
Galéria nepravidelne usporadúva letnú expozíciu "Umelci Záhoria", ktorá je zostavená z najhodnotnejších diel.

 

Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria

 

Galéria Júliusa Koreszku

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici odborne i metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku, ktorá je umiestnená v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Zriadená bola v roku 1991; autorkou koncepcie a kurátorkou je Mgr. Božena Juríčková. Expozícia je výberom z umelcovej pozostalosti, ktorej podstatná časť sa zakúpila pre zbierky budúcej galérie v roku 1973 od autorovej manželky Františky Koreszkovej.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliar Július Koreszka sa narodil 24. februára 1895 v obci Dojč neďaleko Senice v rodine malého roľníka. Gymnaziálne štúdiá začal v Bratislave, ukončil ich však v Skalici, kde sa rodičia medzičasom presťahovali. V roku 1914 začal navštevovať Akadémiu výtvarných umení v Budapešti, ale vzápätí o pár mesiacov odišiel na front. Ako priamy účastník 1. svetovej vojny získal otrasné skúsenosti, ktoré ho poznačili na celý život. V tomto období vzniklo aj Galéria Júliusa Koreszku, Skalicaniekoľko náčrtníkov ceruzkových kresieb s civilnejšími scénami z vojenského života. Vlastné výtvarné štúdiá absolvoval až na pražskej Akadémii u profesora Maximiliána Pirnera v rokoch 1919 – 1924. Po odchode z Prahy sa usadil v Bratislave, kde žil do roku 1936, kedy sa po smrti svojej prvej manželky presťahoval k rodičom do Skalice. Tu, v milovanom meste, v ústraní a skromnosti, strávil potom vyše dvadsať rokov až do svojej smrti 1. decembra 1958.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliarske dielo krajinára Júliusa Koreszku tvorí síce nehlučnú, ale trvalú súčasť slovenského dejepisu umenia 1. polovice 20. stor. V podstatnej miere je motivicky fixované na skalický región, ktorý umelec v harmonickom súzvuku realistických senzuálnych východísk, citových interpretačných väzieb a klasickej maliarskej reči prebásnil Galéria Júliusa Koreszku, Skalicado autentickej poetickej podoby. Vo výtvarnom pretlmočení lokálnej krajiny vyzdvihol zdržanlivú postimpresionistickú tradíciu, podopretú silnými impresívnymi prvkami a dekoratívnou, plošnou koloristickou kultúrou. Svoj umelecký, výsostne lyrický žánrový maliarsky program (krajina, okrajovo zátišie) Koreszka v jadre ohlásil už počas pražských štúdií. I napriek vonkajším okolnostiam či nepriazni zložitej doby ho plne rešpektoval počas celého tvorivého obdobia.

Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica

 

 

Expozície

 

Majestátna neskorobaroková budova, v ktorej galéria sídli má v priľahlom parku štyri sochárske diela, ktoré tvoria stálu exteriérovú expozíciu inštitúcie. Sú výsledkom dvoch ročníkov sochárskych sympózií realizovaných v roku 2009 a 2014.

Milan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cmMilan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cm

Socha je ďalšou alternatívou zaujatia pôvodným zakrivením dreva.
Monumentalizácia kompozície píše príbeh o viacerých dejstvách: rytmicky radené tvaroslovie v dramatickom oblúku, expresívna nadsádzka kontrastu základného tvaru a detailu rozmerovo stupňovaného, haptické protirečenie konvexných a konkávnych plôch, hra svetla a tieňa, ľahké lazúrové prekrytie s výrazným farebným akcentom.

 

 

 

Miroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cmMiroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cm

Opakovaná komunikácia s vánkom v podobe ďalšej variácie kinetickej plastiky.
Trvalá fascinácia drevom, jeho štruktúrami, výrazovými a tvarovými možnosťami.
Meditatívno – lyrický, maximálne sústredený hlboký ponor do čistej, krehkej a odhmotnenej podstaty, do magického teritória samotnej duše.
Utíšená hra esencií, tiché, jemné vlnenie štruktúr, farieb i vôní.

 

Zdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cmZdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cm

Plastická kompozícia kontrastov hmôt monumentálnych a až giacomettiovsky krehkých. Účasť kreativity so silnou expresívnou citovou aj pocitovou základňou.
Márne hľadanie medziľudskej komunikácie, priestorovo otvorený dialóg diela s členitým tvaroslovím sa skončil. Rozloženie hmôt zastalo v napätej statike dynamického prejavu robustného základu a krehkej dejovej nadstavby.

 

Ľubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cmĽubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cm

Samotnej témy sa autorka zhostila cez prizmu vizuálneho symbolu. Tvaroslovie jej sujetového výberu vychádza z prírody, konkrétne z rastlinnej ríše. Priestorovo otvorená hmota hornej časti, vo vnútornej strane s výrazným plastickým reliéfom, evokuje tvar semienka slnečnice a svojím prevedením zároveň plní aj funkciu úžitkovú ako krmidlo pre vtáky. Tento hraví príbeh stavia na jednoduchom geste, individuálnej úvahe, poézii i rukopise s dominantným vyznením prírodného dreveného materiálu.

 

Kalendárium

 

Celoročne: Odborné výklady k výstavám pre školy, podľa požiadaviek a na základe dohôd so základnými a strednými školami v meste a regióne

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.09.2015 15.11.2015 ARS 51
3. ročník medzinárodného projektu Záhorskej galérie JM v Senici a Galerie výtvarného umění v Hodoníně

ARS 51Výstavy:
Denisa Bogdalíková – Peter Šelc
GVU v Hodoníně
16. 9. – 15. 11. 2015
Kurátorka Mgr. Božena Juríčková (ZG)

Petr Bulava – Roman Šafránek
ZG v Senici
17. 9. – 15. 11. 2015
ARS 51Kurátorka PhDr. Ilona Tunklová (GVU)

Inštalácia:
Denisa Bogdalíková - Petr Bulava –– Roman Šafránek – Peter Šelc
Hraničný priechod Holíč – Hodonín
16. 9. – 15. 11. 2015

Projekt ARS 51 je koncipovaný ako reakcia na historickú príbuznosť a trvalú prepojenosť slovenskej a českej kultúry, ktorá rezonovala ešte v časoch Veľkej Moravy a ktorá stáročia obojsmerne prúdila po starej obchodnej Českej ceste (Via Bohemica), resp. po rieke Morave, geograficky oddeľujúcej susedné pohraničné regióny. Ako špecifický tovar po tejto trati putovalo a putuje i umenie. Dnes stredovekú trasu čiastočne prekrýva cesta I. triedy 51, ktorá v projekte ARS 51 symbolizuje ideu hlbokých tradícií týchto vzájomných väzieb. Priamo v hraničnom pásme, v areáli bývalej colnice myšlienku vizuálne demonštruje spoločná výtvarná inštalácia 4 autorov z oboch strán Moravy: Denisy Bogdalíkovej a Petra Šelca zo slovenskej strany (obaja Gajary) a Petra Bulavu (Brno) a Romana Šafránka (Bulhary) z moravského regiónu. Súčasne sú v usporiadateľských galériách realizované 2 paralelné výstavy, ktoré komplexnejšie prezentujú doterajšiu tvorbu jednotlivých autorov inštalácie. V GVU v Hodoníne sa v kurátorskej réžii B. Juríčkovej (ZG) predstavujú slovenskí sochári D. Bogdalíková a Peter Šelc. V rovnakej dobe pripravila PhDr. I. Tunklová (GVU) v ZG v Senici prezentáciu českého (moravského) vizuálneho umenia na príklade výberu tvorby Petra Bulavu a Romana Šafránka.
Mgr. art Denisa Bogdalíková, ArtD. (1977) študovala VŠVU v Bratislave v sochárskom ateliéri Jozefa Jankoviča, vrátane doktorandského štúdia a zároveň je absolventkou VŠMU, kde u režiséra Dušana Hanáka študovala réžiu dokumentárneho filmu. Dlhodobo sa zaoberá kľúčovou filozoficko-existenciálnou témou Mithote v komplexe mixmediálneho vyjadrenia.
ARS 51Mgr. art Peter Šelc (1980) je rovnako žiakom Jozefa Jankoviča v ateliéri Socha a priestor na VŠVU v Bratislave. Venuje sa sochárskej kresbe, soche a maľbe. Jeho tvorba má základ takisto vo figuratívnom prejave s existenciálnou tematikou s občasnými presahmi do abstraktných polôh.
MgA. Petr Bulava (1984) je absolventom FaVU Vysokého učení technického v Brne v ateliéri sochárstva Michala Gabriela, zároveň absolvoval stáž v ateliéri maliarstva Petra Veselého na rovnakej FaVU VUT v Brne. Venuje sa konceptuálnemu umeniu, tvorbe objektov a maľbe.
MgA. Roman Šafránek (1970) študoval v ateliéri figurálnej maľby Jiřího Načeradského a v ateliéri monumentálnej tvorby Aleša Veselého na AVU v Prahe. Venuje sa predovšetkým maľbe, okrem toho tvorbe maliarskych i trojrozmerných objektov a rôznym výtvarným experimentom. Príznačné je zaujatie figuratívnou problematikou, v ktorej často využíva object trouvé ako relikvie súčasnosti.
Projekt, ktorý je o. i. tiež výsledkom dlhodobej nadštandardnej spolupráce oboch participujúcich galérií – Záhorskej galérie JM v Senici a Galerie výtvarného umění v Hodoníně, sa uskutočňuje s podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva kultury ČR.

 ARS 51 ARS 51 ARS 51 ARS 51 ARS 51

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!