Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica
* Ján Mudroch Zahorie Gallery, Senica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica

Tel.: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk

 

Informácie

Otváracie hodiny

Ut-Pi 8.00 - 16.00
Ne  13.00 - 17.00

 

História-popis

Záhorská galériaZáhorská galériaZáhorská galéria Jána Mudrocha vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia.
Galéria nepravidelne usporadúva letnú expozíciu "Umelci Záhoria", ktorá je zostavená z najhodnotnejších diel.

 

Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria

 

Galéria Júliusa Koreszku

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici odborne i metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku, ktorá je umiestnená v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Zriadená bola v roku 1991; autorkou koncepcie a kurátorkou je Mgr. Božena Juríčková. Expozícia je výberom z umelcovej pozostalosti, ktorej podstatná časť sa zakúpila pre zbierky budúcej galérie v roku 1973 od autorovej manželky Františky Koreszkovej.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliar Július Koreszka sa narodil 24. februára 1895 v obci Dojč neďaleko Senice v rodine malého roľníka. Gymnaziálne štúdiá začal v Bratislave, ukončil ich však v Skalici, kde sa rodičia medzičasom presťahovali. V roku 1914 začal navštevovať Akadémiu výtvarných umení v Budapešti, ale vzápätí o pár mesiacov odišiel na front. Ako priamy účastník 1. svetovej vojny získal otrasné skúsenosti, ktoré ho poznačili na celý život. V tomto období vzniklo aj Galéria Júliusa Koreszku, Skalicaniekoľko náčrtníkov ceruzkových kresieb s civilnejšími scénami z vojenského života. Vlastné výtvarné štúdiá absolvoval až na pražskej Akadémii u profesora Maximiliána Pirnera v rokoch 1919 – 1924. Po odchode z Prahy sa usadil v Bratislave, kde žil do roku 1936, kedy sa po smrti svojej prvej manželky presťahoval k rodičom do Skalice. Tu, v milovanom meste, v ústraní a skromnosti, strávil potom vyše dvadsať rokov až do svojej smrti 1. decembra 1958.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliarske dielo krajinára Júliusa Koreszku tvorí síce nehlučnú, ale trvalú súčasť slovenského dejepisu umenia 1. polovice 20. stor. V podstatnej miere je motivicky fixované na skalický región, ktorý umelec v harmonickom súzvuku realistických senzuálnych východísk, citových interpretačných väzieb a klasickej maliarskej reči prebásnil Galéria Júliusa Koreszku, Skalicado autentickej poetickej podoby. Vo výtvarnom pretlmočení lokálnej krajiny vyzdvihol zdržanlivú postimpresionistickú tradíciu, podopretú silnými impresívnymi prvkami a dekoratívnou, plošnou koloristickou kultúrou. Svoj umelecký, výsostne lyrický žánrový maliarsky program (krajina, okrajovo zátišie) Koreszka v jadre ohlásil už počas pražských štúdií. I napriek vonkajším okolnostiam či nepriazni zložitej doby ho plne rešpektoval počas celého tvorivého obdobia.

Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica

 

Záhorská galéria - DiplomZáhorská galéria - MedailaDňa 13. mája 2010 udelil predseda Trnavského samosprávneho kraja ing. Tibor Mikuš na návrh Záhorskej galérie Pamätnú medailu predsedu TTSK k životnému jubileu mgr. Božene Juríčkovej za prínos v oblasti kultúry.
Pamätná medaila predsedu TTSK bola dňa 2. júna 2010 udelená predsedom Trnavského samosprávneho kraja ing. Tiborom Mikušom na návrh Záhorskej galérie akad. mal. Oľge Bartošíkovej za celoživotnú maliarsku tvorbu a na návrh Mesta Senica PhDr. Štefanovi Zajíčkovi za celoživotný prínos v oblasti rozvoja umenia na Slovensku i v zahraničí. Viac o ocenených v PDF


Expozície

Záhorská galéria Jána Mudrocha nemá stálu expozíciu.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
27.03.2014, vernisáž o 17.00 04.05.2014 8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty

8. trienále poslucháčov výtvarných škôl TalentyKurátorka: Dana Janáčková
V rámci svojej odbornej špecializácie podpory tvorby mladých formujúcich sa tvorcov, talentov na umeleckých školách pripravila Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty, v ktorom sa po prvý krát predstavuje v galérii bratislavská Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta, Ateliér kameramanskej tvorby a fotografie pod vedením profesora Jána Ďuriša, pričom jeho známym pedagógom je aj umelecký fotograf docent Štefan Komorný z Gbelov. Kurátorkou výstavy je 8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talentyodborná pracovníčka galérie mgr. Dana Janáčková. Fotografia je v širšom význame slova stále neoddeliteľnou súčasťou filmového obrazu a umenia. S kameramanskou tvorbou má8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty spoločné pravidlá kompozície aj farebnej a svetlo-tonálnej výstavby obrazu. Nachádza sa s ňou na jednej vlnovej dĺžke v súvislosti s vizuálnym pohľadom na scénu pred objektívom. Novátorská koncepcia Štefana Komorného reflektuje na súčasný stav fotografického média na tvorivej i odbornej platforme. Využíva všetky dostupné vymoženosti snímacích procesov a stavia nielen na fotografii modernej, ale aj klasickej fotochemickej, na báze ktorej fotografia ako médium vznikla. Vystavená kolekcia prác študentov je tak prirodzeným zrkadlením fundovaného pedagogického vedenia. V jeho procese vstupuje do hry invencia bez hraníc, oprostená od akýchkoľvek mantinelov. Prezentované diela viac ako štyridsiatich vystavujúcich autorov ponúkajú širokú variabilnosť, bohatosť techník digitálnych aj analógových s obsahovo širokým záberom. Tiahne sa dlhým oblúkom od klasickej dokumentárnej tvorby cez štylizovanú až po digitálne, postprodukčne a softvérovo manipulovanú fotografiu, od fotorealizmu až po abstrakciu, ktorá vychádza z luminografie, alebo princípu veľkého detailu a reflektujúc interdisciplinárne presahy prekračuje hranice tradičnej fotografie. Demonštrujú autorskú jedinečnosť a špecifickosť, čistotu výrazu, schopnosť verne zachytiť silu okamžiku, ale aj zmysluplne a tvorivo pretvoriť realitu pred objektívom. Častokrát sú výsledkom zložitých procesov, kde sa vlastné vklady mixujú s neobmedzeným experimentom za účasti nových technických médií, ale nevylučujú aj kombináciu s klasickou filmovou technológiou. Pôsobenie novej fotografie je univerzálne, ľubovoľne manipulujúce s priestorom a časom. Je totiž jej prioritou aj prednosťou, že umožňuje spájať tradičné s pokrokovým a staré s novým. Podoby reálneho, či intímneho pocitového záznamu tak dostávajú vždy iné podoby. K výstave bude vydaná aj publikácia s farebnými reprodukciami.

 

8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty 8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty 8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty 8. trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty

  

     
    I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009

areál parku galérie 29. 6. – 8. 7. 2009
účastníci: akademický sochár Milan Flajžík Slovenská republika
               Mgr. art. Miroslav Mládenek Slovenská republika
               akademický sochár Zdeněk Tománek Česká republika
kurátorka sympózia: Dana Janáčková

Milan Flajžík - Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cm
Socha je ďalšou alternatívou zaujatia pôvodným zakrivením dreva.
Monumentalizácia kompozície píše príbeh o viacerých dejstvách: rytmicky radené tvaroslovie v dramatickom oblúku, expresívna nadsádzka kontrastu základného tvaru a detailu rozmerovo stupňovaného, haptické protirečenie konvexných a konkávnych plôch, hra svetla a tieňa, ľahké lazúrové prekrytie s výrazným farebným akcentom.

Miroslav Mládenek - Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cm
Opakovaná komunikácia s vánkom v podobe ďalšej variácie kinetickej plastiky.
Trvalá fascinácia drevom, jeho štruktúrami, výrazovými a tvarovými možnosťami.
Meditatívno – lyrický, maximálne sústredený hlboký ponor do čistej, krehkej a odhmotnenej podstaty, do magického teritória samotnej duše.
Utíšená hra esencií, tiché, jemné vlnenie štruktúr, farieb i vôní.

Zdenek Tománek - Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cm
Plastická kompozícia kontrastov hmôt monumentálnych a až giacomettiovsky krehkých. Účasť kreativity so silnou expresívnou citovou aj pocitovou základňou.
Márne hľadanie medziľudskej komunikácie, priestorovo otvorený dialóg diela s členitým tvaroslovím sa skončil. Rozloženie hmôt zastalo v napätej statike dynamického prejavu robustného základu a krehkej dejovej nadstavby.

 

I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009 I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009 I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009 I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009
I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009 I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009 I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009 I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009

 

     
Výstavy mimo galérie:
    Sochárske sympózium v areáli kúpeľného parku v Smrdákoch /KH Centrál/

Slávnostné otvorenie 1.ročníka sochárskeho sympózia sa uskutočnilo v areáli kúpeĺného parku v Smrdákoch (KH Centrál) vo štvrtok 31.augusta 2006 za účasti vedenia obce, kúpeľov, Záhorskej galérie v Senici a početného publika priaznivcov výtvarného umenia, výtvarných umelcov a kúpeľných hostí v predvečer osláv 570. výročia prvej písomnej zmienky o Smrdákoch.Úvodné slovo na vernisáži výstavy predniesla kurátorka mgr. Dana Janáčková zo Záhorskej galérie. Sochy účastníkov sympózia, sochárov Milana Flajžíka, Miroslava Mládenka a Ivana Patúca zo Slovenskej republiky a Zdenka Tománka z Českej republiky sú trvale osadené v areáli kúpeľného parku v Smrdákoch. Sochy rakúskych účastníkov sympózia Markusa Hoffera a Marthy Plössnigovej sú trvale inštalované v interieroch kúpeľných budov.Záujemci si môžu spomínané sochy bližšie pozrieť pri návšteve smrdáckych kupeľov.

SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006 SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006 SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006 SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006 SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006
SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006 SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006 SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006 SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006 SYMPÓZIUM SOCHY SMRDÁKY 2006
     
     
Podujatia v Záhorskej galérii
celoročne   Odborné výklady k výstavám pre školy, podľa požiadaviek a na základe dohôd so základnými a strednými školami v meste a regióne
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!