Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

Odporúčame ubytovanie v Košiciach – Košice Hotel

Otváracie hodiny

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

VÝSTAVY A SPRIEVODNÉ PODUJATIA VSG - NOVEMBER 2014 (PDF)

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
18.09.2014 26.10.2014 GEO-TEXT / výstava združenia ,,Na východ od rajaˮ

GEO-TEXT / výstava združenia ,Na východ od rajaˮTrnavskí výtvarníci Blažej Baláž, Mária Balážová, Zuzana Branišová a Roman Gajdoš predstavia slovenskej odbornej a laickej verejnosti najnovšie trendy vo výskume postgeometrických a neogeometrických tendencií súčasného výtvarného umenia na Slovensku.
Tlačová správa k výstave v PDF

 

25.09.2014, vernisáž o 17.00 26.10.2014 Milan Tvrdoň - Fortissimo

Člen Umeleckej besedy slovenskej a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii predstaví celistvé maliarske vízie, básne a symfónie v zrelej kultivovanej podobe svojej maľby. Maliarska tvorba Milana Tvrdoňa je už dávno overenou kvalitou. Tento fakt hodnoverne dokumentujú jeho autorské výstavy i účasť na kolektívnych výstavách. Milan Tvrdoň cestou hľadania a nachádzania dospel ku svojej ,,kozmickejˮ jednote zeme, vzduchu, farieb a svetla i vnútorného ohňa, sily a energie tela a duše, Zeme i človeka. Kreslil a maľoval portréty i figurálne kompozície, žánrové civilistické motívy, deti i podoby rodnej Bratislavy. Dobre však pozná i prírodu Slovenska a mnohé čarovné krajinárske oblasti – vlasti. Jeho maľba najskôr dokumentuje, a potom s citom i maliarskou bravúrou reflektuje videnú a zažitú realitu. Harmonicky spája výrazové i významové princípy moderného realizmu i romantizmu, impresie a expresie i sugestívnej obrazovej fantázie a mágie. Svojou podstatou je táto tvorba pevne a pokorne ukotvená na našej Zemi. Je v nej dynamika, život i radosť. Farebné plochy, tvary a polia nesú teplé, sýte farby nálad, stavov duše a tichej meditácie v hlučných víroch života. Milan Tvrdoň, ktorý sa aktívne zúčastňuje kolektívnych i tematických spolkových výstav doma i v zahraničí tak predstaví individuálnu prehliadku svojich diel vo Východoslovenskej galérii.

 

04.10.2014, vernisáž o 19.00 26.10.2014 Joanie Lemercier – Fuji (výstava v rámci podujatia Biela noc)

Francúzsky vizuálny umelec a tvorca prestížnej značky AntiVJ predstaví svoje dielo Fuji s témou sopečnej činnosti v podobe projection mappingu. Toto dielo bolo po prvý krát zverejnené v Takamatsu (oblasť japonských súostroví zasvätených umeniu) a na Bielej noci v Košiciach bude mať teda európsku premiéru. Ide o kombináciu rozsiahlych kresieb krajiny zobrazujúcich Fujiyamu, ktoré sú sprevádzané svetelnou projekciou. Abstraktné príbehy sú inšpirované legendou Kaguya Himu, ľudovou rozprávkou z desiateho storočia, ktorá tvorí jeden z kľúčových prvkov japonskej kultúry a dotvára obrazotvornú a poetickú predstavu tohto príbehu.

 

09.10.2014 16.11.2014 Krajina, človek, čas: Z diela Andreja Doboša

Krajina, človek, čas: Z diela Andreja DobošaTlačová správa k výstave v PDF
Sled výstavných podujatí konaných pri príležitosti stého výročia narodenia košického maliara a grafika Andreja Doboša začal v roku 2011 v Bratislave a pokračoval v Dolnom Kubíne (2012) a v Poprade (2013). Košice, s ktorými je autor najväčšmi spätý završujú sled týchto jubilejných podujatí výberom z umelcovej celoživotnej tvorby.

06.11.2014, vernisáž o 17.00 31.12.2014 Salón východoslovenských výtvarných umelcov

Toto výstavné podujatie je motivované snahou spropagovať výtvarné umenie nášho regiónu a tiež predstaviť tvorbu profesionálnych umelcov, či už dlhodobo pôsobiacich v domácom prostredí alebo za hranicami nášho regiónu a Slovenska, každopádne však v úzkom vzťahu k jej východnej časti. Jeho cieľom je charakterizovať súčasnú aktuálnu tvorbu čo najreprezentatívnejším spôsobom a dôkladnejšie zdokumentovať a verejnosti priblížiť aktuálnu tvorbu výtvarných umelcov nášho kraja. Návštevníkom galérie ako aj širokej verejnosti tak bude poskytnutá možnosť bližšie sa oboznámiť s dielami a poskytnúť im priestor na voľnú konfrontáciu názorov, kritiky ale i vychutnať si nadšenie pri stretnutí s umeleckými dielami ako i súčasným smerovaním výtvarnej tvorby na Slovensku.

 

27.11.2014, vernisáž o 17.00 04.01.2015 Hommage / Album to Jozef Haščák

Výstava prezentuje album z diel 40 slovenských výtvarníkov, venovaných pamiatke Jozefa Haščáka a diela autora zo súkromnej zbierky. Súčasťou výstavy sú aj doteraz neprezentované autorské sieťotlače Jozefa Haščáka zo súkromnej zbierky, ktoré tvoria podstatnú časť projektu a krátky spomienkový film.

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
02.10.2014 02.11.2014 Bařinka a Bôrik: Dark memory

Autori Petr Bařinka a Michal Bôrik na svojich obrazoch skúmajú vzťah medzi trvaním a pamäťou. Na plátnach a fotografiách zachycujú obrazy, ktoré sa rodia v zábleskoch ich pamäti.
Spoločnou spomienkou jedného českého a jedného slovenského autora je poväčšinou prostredie socialistickej moderny bývalého Československa 70-tych a začiatku 80-tych rokov. Socialistická moderna je obdobím ich detstva, ku ktorému sa vracajú. Na minulosť sa pozerajú spätne pohľadom dospelého a pozorujú v nej určité nehybné napätie. Vracajú sa k nej prostredníctvom detskej fantázie alebo zachytávajú okamih výrazného prežitku okolitého sveta.
Vizuálna rekonštrukcia pamäte z dielne vystavujúcich autorov demonštruje síce predovšetkým osobný návrat k minulosti, ale svojim gestom navádza k spomínaniu aj návštevníka samotného. Pamäť nie je tým, čo nám o minulosti rozpráva história alebo politika. Vo vlastnej pamäti sa prítomnosť stretáva so spomienkou, kde sa čas premieta ako trvanie. Stretávame sami seba a pozeráme sa na seba z horizontu našej prítomnosti.
Umelecké diela s témou pamäte privádzajú návštevníka k uvedomeniu, že v pamäti je uschovaných mnoho netušených a prekvapivých spomienok. Pamätáme si celé mesta, celé krajiny, celé domy. Naša potemnená pamäť je zdrojom neuveriteľného množstva obrazov, stačí im otvoriť cestu. A fakt, že spomienky nie sú presným odtlačkom skutočnosti ich činí o to hodnotnejšími. Nesú totiž navyše kvalitu prežitku.
Čas pominie, ale minulé nemizne bez stopy. Obrazy zostávajú ukryté v pamäti, v temnej šachte obraznosti, v pomyselnom depozitári, z ktorého tu a tam vytiahneme niektorý na svetlo sveta. Spomínanie je často naplnené nostalgiou po stratenom svete. Nad spolovice zabudnutou minulosťou sa zatvára hladina prítomnosti. Varovanie: výstava nepochybne oživí Vaše spomienky!

 

13.11.2014 18.01.2015 Július Jakoby: Výber z tvorby
(stála expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie)

Július Jakoby (1903-1985) patrí k najvýznamnejším slovenským maliarom 20. storočia. Jeho strhujúce expresívne maliarske dielo sústredené na človeka a hľadanie zmyslu jeho existencie zásadným spôsobom obohatilo moderné slovenské dejiny umenia. Jakobyho tvorba je charakterizovaná gradujúcou koloristickou expresívnosťou, výrazovou slobodou, dynamikou maliarskeho rukopisu a v neposlednom rade úprimným záujmom o prostého človeka.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!