Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

Odporúčame ubytovanie v Košiciach – Košice Hotel

Otváracie hodiny

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

VÝSTAVY A SPRIEVODNÉ PODUJATIA VSG - SEPTEMBER 2014 (PDF)

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.09.2014 28.09.2014 „Keď je pojidlom toto divadlo“

Keď je pojidlom toto divadloTematický projekt s medzinárodným presahom predstavuje výber z aktuálnej tvorby mladej generácie umelcov pracujúcich s médiom videa, videoinštalácie a objektu: Petra Barényiho (SK), Wojteka Doroszuka (PL/FR), Bjöerna Drenkwitza (DE), Eriky Miklóšovej (SK) a Mareka Ružinského (SK). Spoločným menovateľom je po obsahovej stránke téma súčasného človeka v dnešnej západnej spoločnosti.
Tlačová správa k výstave v PDF

 

04.09.2014, vernisáž o 17.00 05.10.2014 Alexander Jiroušek – Výber z tvorby

Alexander Jiroušek – Výber z tvorby- výstava pri príležitosti 80-tych narodenín fotografa
Autor vo vystavenom súbore predstavuje krajinárske pohľady na slovenskú krajinu a architektúru ako aj zábery z viacerých krajín sveta, ktoré získal v rámci svojich poznávacích zájazdov.
Kolekciu dopĺňajú portréty významných osobností slovenského kultúrneho a politického života.
Vystavenú kolekciu tvorí prierez viac ako 40-ročnej autorovej tvorby.
Tlačová správa k výstave v PDF

 

18.09.2014, vernisáž o 17.00 26.10.2014 GEO-TEXT / výstava združenia ,,Na východ od rajaˮ

GEO-TEXT / výstava združenia ,Na východ od rajaˮTrnavskí výtvarníci Blažej Baláž, Mária Balážová, Zuzana Branišová a Roman Gajdoš predstavia slovenskej odbornej a laickej verejnosti najnovšie trendy vo výskume postgeometrických a neogeometrických tendencií súčasného výtvarného umenia na Slovensku.
Tlačová správa k výstave v PDF

 

25.09.2014, vernisáž o 17.00 26.10.2014 Milan Tvrdoň - Fortissimo

Člen Umeleckej besedy slovenskej a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii predstaví celistvé maliarske vízie, básne a symfónie v zrelej kultivovanej podobe svojej maľby. Maliarska tvorba Milana Tvrdoňa je už dávno overenou kvalitou. Tento fakt hodnoverne dokumentujú jeho autorské výstavy i účasť na kolektívnych výstavách. Milan Tvrdoň cestou hľadania a nachádzania dospel ku svojej ,,kozmickejˮ jednote zeme, vzduchu, farieb a svetla i vnútorného ohňa, sily a energie tela a duše, Zeme i človeka. Kreslil a maľoval portréty i figurálne kompozície, žánrové civilistické motívy, deti i podoby rodnej Bratislavy. Dobre však pozná i prírodu Slovenska a mnohé čarovné krajinárske oblasti – vlasti. Jeho maľba najskôr dokumentuje, a potom s citom i maliarskou bravúrou reflektuje videnú a zažitú realitu. Harmonicky spája výrazové i významové princípy moderného realizmu i romantizmu, impresie a expresie i sugestívnej obrazovej fantázie a mágie. Svojou podstatou je táto tvorba pevne a pokorne ukotvená na našej Zemi. Je v nej dynamika, život i radosť. Farebné plochy, tvary a polia nesú teplé, sýte farby nálad, stavov duše a tichej meditácie v hlučných víroch života. Milan Tvrdoň, ktorý sa aktívne zúčastňuje kolektívnych i tematických spolkových výstav doma i v zahraničí tak predstaví individuálnu prehliadku svojich diel vo Východoslovenskej galérii.

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
18.07.2014 28.09.2014 Fabini

- výstava pri príležitosti 30. výročia úmrtia umelca
Výstava Fabini realizovaná pri príležitosti 30.výročia úmrtia významného košického maliara Jozefa Fabiniho prezentuje výber z jeho tvorby zo zbierok Východoslovenskej galérie.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!