Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

Odporúčame ubytovanie v Košiciach – Košice Hotel

Otváracie hodiny

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

VÝSTAVY A SPRIEVODNÉ PODUJATIA VSG - NOVEMBER 2014 (PDF)

VÝSTAVY A SPRIEVODNÉ PODUJATIA VSG - DECEMBER 2014 (PDF) 

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
09.10.2014 16.11.2014 Krajina, človek, čas: Z diela Andreja Doboša

Krajina, človek, čas: Z diela Andreja DobošaTlačová správa k výstave v PDF
Sled výstavných podujatí konaných pri príležitosti stého výročia narodenia košického maliara a grafika Andreja Doboša začal v roku 2011 v Bratislave a pokračoval v Dolnom Kubíne (2012) a v Poprade (2013). Košice, s ktorými je autor najväčšmi spätý završujú sled týchto jubilejných podujatí výberom z umelcovej celoživotnej tvorby.

07.11.2014 31.12.2014 Salón východoslovenských výtvarných umelcov

Salón východoslovenských výtvarných umelcovKurátor: akad. soch. Martin Račko
Ambíciou nultého ročníka reprezentatívnej výstavy „Salón východoslovenských výtvarných umelcov 2014“ je zámer udomácniť cyklický expozičný priestor v dramaturgii Východoslovenskej galérie pre tento druh, návštevnícky žiadaného výstavného formátu v perspektíve nadchádzajúcich rokov. Vychádzajúc zo štatútu Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorej kľúčovou odbornou gesciou je dokumentácia, archivácia a zhodnocovanie zbierok, resp. prezentácia výtvarného umenia východoslovenského regiónu, sme sa na tejto výstavnej platforme rozhodli propagovať tvorbu tej časti výtvarných umelcov, ktorých aktivity sú tvorivo, geneticky alebo profesionálne výhradne previazané s východnou časťou Slovenska.
V neposlednom rade sme chceli vytvoriť dôstojné a žičlivé prostredie salónu v tej pravej podobe, v akej ho zažíval niekdajší Paríž v čase impresionistov. Otvárame tak priestor pre názorové a tvorivé konfrontácie, argumentácie a prezentácie medzigeneračných autorských stratégií, ponúkajúc priestor na laické i odborné diskusie.
Diela 74 výtvarníkov, ktorí reagovali na otvorenú výzvu Východoslovenskej galérie, prezentujú rôzne plošné i priestorové druhy a žánre, z čoho najpočetnejšiu skupinu tvorí médium maľby s polstovkou prihlásených autorských techník. Návštevníci si tak môžu pozrieť prierez rôznorodých umeleckých stratégií v dominujúcej maľbe, ale aj kresbe, grafike, digitálnom umení, objekte, plastike, resp. fotografii, v procese ktorých sa prelínajú subjektívne výtvarné koncepty, štýly či zvolené materiály.

 

25.11.2014 05.01.2015 Hommage / Album to Jozef Haščák

Kurátori projektu: Mgr.art. Andrej Haščák; Mgr. Lucia Benická
Tlačová správa k projektu v PDF
Výstava prezentuje album z diel 40 slovenských výtvarníkov, venovaných pamiatke Jozefa Haščáka, ako aj originálne sérigrafie Haščáka zo súkromnej zbierky. Jozef Haščák roky dotváral neodmysliteľný umelecký kolorit Košíc a výstava je spomienkovým leporelom z tvorby jemu blízkych výtvarníkov i študentov – jej jadro tvorí album žánrovo rôznych prác, ktoré autori venovali synovi Andrejovi na základe výzvy, iniciovanej krátko po náhlej Haščákovej smrti v r.2012. Cieľom albumu nie je prezen-tovať esteticky a umelecky výnimočné diela, ale skice – spomienky: každá práca je odpoveďou na adresnú výzvu a je rýdzo osobným darom každého výtvarníka. Súčasťou výstavy sú aj doteraz neprezentované autorské sieťotlače Jozefa Haščáka zo súkromnej zbierky, ktoré tvoria podstatnú časť projektu, ako aj krátky spomienkový film.

Vystavujúci autori:
JOZEF HAŠČÁK – Katarína Balúnová – Juraj Bartusz – Fred Birse – Tadeusz Blonski – Pavol Bratský – Ľuba Cilli – Samuel Čarnoký – Andrej Haščák – Valentína Haščák – Éva Hottó – Štefan Hudák – Miroslav Hujdič – Ferdinand Chrenka – Mária Ištvanová – Martina Jánošdeáková – Stanislav Koleštík – Barbara Kovalová – Peter Lehocký – Zsolt Lukács – József Magyar – Zuzana Mantel – Maroš Mikloška – Martin Moflár – Eva Moflárová – Marcela Olšavská – Władysław Pluta – Noémi Ráczová – Peter Rónai – Veronika Rónaiová – Pavol Rozložník – Rudolf Sikora – Adam Szentpétery – Ágnes Szűcs – Dušan Šuch – Boris Vaitovič – Veronika Valašťanová – František Záborský – Štefan Zahatňanský – Peter Župník – Zbyněk Prokop

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
13.11.2014 18.01.2015 Július Jakoby (1903-1985) – výber z tvorby
/expozícia zo zbierok Východoslovenskej galérie/

Július Jakoby (1903-1985) – výber z tvorbyKurátor: Mgr. Helena Němcová
Košický maliar Július Jakoby (1903-1985) patrí k najvýznamnejším slovenským výtvarným umelcom 20. storočia. Jeho strhujúce expresívne dielo sústredené na človeka a hľadanie zmyslu jeho existencie zásadným spôsobom obohatilo moderné slovenské dejiny umenia. Napriek mimoriadnej sile umeleckého výrazu, ktorá vyvierala z autorovho talentu a hlbokého prežívania skutočnosti, nestretneme sa v jeho tvorbe s tzv. veľkými témami. Niet v nej pátosu – národného, sociálneho či krajinárskeho, takého významného pre slovenské medzivojnové umenie. Jakoby inšpirácie k tvorbe vždy nachádzal vo svojom bezprostrednom, dôverne známom okolí. S výnimkou krátkych štúdií v Miškovci a Budapešti prežil svoj celý život v Košiciach. Tu aj navštevoval v rokoch 1923-1925. Súkromnú školu, ktorú viedol významný budapeštiansky grafik Eugen Krón, a ktorá zohrala významnú úlohu pri formovaní fenoménu Košickej moderny 20. rokov. Na bohatú tradíciu košického výtvarného prostredia vrcholiacu práve v 20. rokoch 20. storočia nadviazala i nasledujúca maliarska tvorba Júliusa Jakobyho charakterizovaná stupňujúcou sa koloristickou expresívnosťou, výrazovou slobodou a dynamikou maliarskeho rukopisu a v neposlednom rade úprimným záujmom o prostého človeka.
Súčasná reinštalácia tejto expozície, ktorá bola slávnostne otvorená 31. mája 1992, v základných vývojových premenách predstavuje tvorbu tohto vynikajúceho maliara od konca dvadsiatych po sedemdesiate roky 20. storočia.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!