Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
05.11.2015, vernisáž o 17.00 03.01.2016 Rozum a vzdor
Súčasné slovenské a české umenie zo zbierky Dobňák

Výstava Rozum a vzdor prináša výber slovenského a českého súčasného umenia zo zbierky košického zberateľa Milana Dobňáka. Ide o vôbec prvý ucelenejší pohľad do rozsiahlej zbierky, ktorá sa počas viac ako desaťročia kontinuálne rozvíjala.
Koncepcia výstavy je postavená na dialógu a konfrontácii vybraných diel generačne spriaznených umelcov a umelkýň, ktorí na scénu nastúpili na prelome storočí a svojou tvorbou v posledných rokoch výrazne spoluvytvárali diskurz o podobe a o smerovaní súčasnej maľby a priestorového umenia. V maľbe Erika Šilleho, Borisa Sirku či Matúša Lányiho rezonujú popkultúrne fenomény a vzťah digitálneho obrazu a maľby, Rastislav Podoba a František Demeter reflektujú okrem iného samotnú mimetickú funkciu maľby, naratívna maľba Daniela Pitína či Josefa Bolfa sa opiera o iné médiá a techniky ako fotografia, film, koláž. Ján Vasilko sa v maľbe inšpiruje geometrickou tvorbou raných avantgárd, aktualizuje ich výtvarný jazyk do svojskej podoby.
Tvorba generačne blízkych neokonceptuálnych umelkýň a umelcov ako Pavla Sceranková, Tomáš Džadoň, Štefan Papčo, Radovan Čerevka či Eva Koťátková má síce rôzne východiská a rozličné podoby, spája ich však invenčné uvažovanie o priestore, architektúre a o súčasnej podobe sochárskeho diela, inštalácie a objektu. O niečo starší Krištof Kintera patrí bezpochyby k najoriginálnejším predstaviteľom súčasného českého priestorového umenia. Pôvodom slovenský umelec žijúci v Prahe, Mário Chromý, sa v roku 2003 stal laureátom Ceny Oskára Čepana, napriek tomu je na slovenskej scéne menej známy. Jeho „mäkké skulptúry“ z textilu či plastelíny komentujú každodennú realitu v slovenskej i českej spoločnosti veľmi dôvtipne a adresne, ich vyhrotená politická „nekorektnosť“ sa triafa do čierneho. Slovenský multimediálny umelec Marek Kvetan ironicky sleduje spoločenské reálie prostredníctvom duchampovského readymadeu.
Zbierka Dobňák reflektuje „pulz doby“ vo výtvarnom umení, ale nenaháňa sa za každým trendom. V jej charaktere a kvalite sa stretávajú subjektívne preferencie so živým záujmom o dianie na poli umenia, o kunsthistorické súvislosti a o diskusie. I napriek významovej pluralite zastúpených diel je v zbierke možné identifikovať niekoľko styčných bodov ako spochybnenie zabehaných normatívnych spoločenských predstáv, provokatívny pohľad na každodennú realitu, či záujem o hraničné existenčné témy a o silný individuálny príbeh ako zdroj umenia.
Vystavené umelkyne a umelci: Jozef Bolf, Radovan Čerevka, Tomáš Džadoň, František Demeter, Mário Chromý, Krištof Kintera, Eva Koťátková, Marek Kvetan, Matúš Lányi, Štefan Papčo, Daniel Pitín, Rastislav Podoba, Pavla Sceranková, Boris Sirka, Erik Šille, Ján Vasilko.

 

12.11.2015, vernisáž o 17.00 03.01.2016 AFTER FUTURE

Výstava After Future predstavuje tvorbu mladých výtvarníkov východoslovenského okruhu, ktorí sa vo svojich dielach s obľubou zamýšľajú nad budúcnosťou. Obraz budúcnosti sa v čase aktualizuje, a len s odstupom času dokážeme vidieť zásadné rozdiely medzi dobovými predstavami a realitou. Výstava predstavuje pomyselnú časovú skratku, experiment, ktorý umožňuje návštevníkom galérie aby sa z perspektívy budúcnosti pozreli na jej súčasný obraz vo výtvarnej tvorbe.
Doba, v ktorej sa nachádzame nám umožňuje využívať najrafinovanejšie výdobytky modernej techniky. Súčasťou každodenného života sa pomaly stávajú pojmy ako virtuálna realita, ultrarýchly transport, využívanie supermateriálov, všadedostupnosť informácií či dobývanie vesmíru. Všetko, čo je dnes len v zárodku svojej existencie, môže byť zajtra všednou realitou. Duch doby sa mení, vyvýja a pritom určité skutočnosti ostávajú rovnaké.
Ducha doby dneška skrz optiku možností zajtrajška budú tlmočiť vo svojich multimediálnych víziách v podzemných priestoroch Východoslovenskej galérie od 12. novembra. Otvorenie výstavy začína o 17.00.

Na výstave sa predstavia: Jakub Pišek, Beáta Kolbašovská, Hana Hutníková, Dagmar Mavrevová, Martin Kiman, Martin Tomori a Ľubomír Štec.

Kurátor : Branislav Zurko

 

21.11.2015 03.01.2016 Kôň

Kurátor výstavy: Mgr. Michal Štofa
V minulosti jedna z najobľúbenejších a najfrekventovanejších tém/námetov vo výtvarnom umení sa dnes sama o sebe môže javiť ako prežitok. No jej nemalé zastúpenie v zbierkovom fonde Východoslovenskej galérie zaznamenáva jej vývoj naprieč umeleckými štýlmi dekád od 19. po koniec 20. storočia. Časové ohraničenie či bariéra v ponímaní tejto témy širokou verejnosťou, spôsobené absenciou mladších diel súčasného vizuálneho umenia v zbierke galérie, je len nechceným momentom a mylným zdaním o neaktuálnosti alebo zbytočnosti zobrazovania voľakedy tak nepostrádateľného zvieraťa akým bol kôň.
Výstava Kôň, pripravená zo zbierok Východoslovenskej galérie, zaznamenáva danú tému v podaní autorov (Klimkovičovci, Mednyánszky, Jaszusch, Zmeták, Fulla, Majerník, Hložník, a i.) pôsobiacich v rozmedzí dvoch storočí, a umožňuje sledovať vývoj umeleckých štýlov a autorských prejavov vo výbere maľby, grafiky a kresby.
V možnostiach zbierkového fondu galérie bolo možné vysledovať tri hlavné tematické okruhy. Žánrové výjavy, teda výjavy z každodenného života človeka, v najväčšom rozsahu poľnohospodárske práce s koňmi zapriahnutými do pluhov, mestské či vidiecke jarmoky s povozmi ťahanými koňmi, kúpanie koní a pod.; Intímne/citové námety, jazdci v romantickej, pochmúrnej krajine so stromami lemujúcimi horizont či naopak expresívna, nepokojná kompozícia zmáhaného koňa vlečúceho jazdca pod víriacim vesmírom (Mednyánszkeho Krajina s jazdcom, Jaszuschova Nirvána); a nakoniec Vojenské námety husárov na koňoch od neznámych maliarov 19. storočia alebo vojenských či partizánskych jazdeckých hliadok prvej a druhej svetovej vojny (Lengyel-Reinfuss, Majkut, Majerník, Hložník).
Výstava Kôň, zo zbierok VSG, je okrem iného prvou sondou do danej témy, ktorá si určite zasluhuje hlbší prieskum. Našou víziou do blízkej budúcnosti je pripravenie komplexného výstavného projektu so zakomponovaním a výskumom aj tu absentujúcich diel súčasných autorov.

 

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.10.2015, vernisáž o 17.00 29.11.2015 Michal Hajnal - jubilejná výstava k 80. narodeninám výtvarníka

Michal Hajnal (2.august 1935)
V plejáde súčasných rozmanitých maliarskych názorov je dielo Michala Hajnala absolútnym solitérom a historici umenia majú doteraz problém s jeho zaradením. Zrejme aj to je dôvodom, že na Slovensku nemá postavenie, ktoré by si zaslúžil. Naopak maďarská umenoveda napriek skutočnosti, že väčšinu tvorivého života pôsobil na Slovensku a v Čechách jeho tvorbe venuje neustále náležitú pozornosť, už od jeho prvej výstavy. Množstvo samostatných výstav, účasť na spoločných výtvarných projektoch, vydanie veľkej monografie prostredníctvom prominentnej galérie Kormendy - Csak (táto galéria vlastní viac ako 500 diel M. Hajnala a prezentuje ich po celej Európe) a napokon ocenenie maďarského ministra kultúry zlatou medailou Pro cultura Hungarie (toto ocenenie je alternatívou titulu zaslúžilý umelec) dokumentuje záujem pochopiť tvorbu výtvarníka so zložitým životným i umeleckým príbehom. Narodený v maďarskom Anarcsi, detstvo prežívajúci v Miskolcsi sa v ťažkých 50-tych rokoch ocitol v Košiciach. Snaha dostať sa na akadémiu výtvarných umení ako politicky závadnej osoby bola márna. Napriek tomu dostalo sa mu možnosti vzdelávať sa u takých v Košiciach pôsobiacich osobností akými boli Ľudovít Feld, Július Nemčík, Vojtech Loffler a Július Bukovinský.
Kurátorka výstavy: Dr. Gabriela Haščáková

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!