Východoslovenská galéria Košice
* East - Slovakian Gallery Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 27, 040 01 Košice
Expozícia: Alžbetina ul. 22, Košice

Tel.: +421 55 681 75 21, +421 55 681 75 11
E-mail: vsg@vsg.sk
Www: www.vsg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná 27:     Ut-Ne 10.00 - 18.00
Alžbetina 22: Ut-Ne 10.00 - 18.00

 

História-popis

Východoslovenská galériaVýchodoslovenská galériaVýchodoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehl'ad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
Východoslovenská galériaSídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského stavitel'a J.Langera v roku 1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú čast' upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z roku 1558. Východoslovenská galériaNa poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V jej iluzívnych arkádach sú namaľované erby bývalej abovskej a turnianskej župy i niektorých z ich miest a obcí. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program.
V centre mesta, ned'aleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici, je umiestnená druhá budova galérie. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akademický maliar J. Bencur.

 

Expozície

V súčasnosti Východoslovenská galéria sídli a realizuje svoje aktivity v dvoch objektoch - v budovách na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22. Objekt na Alžbetinej 22 (vtedy Šrobárovej) zakúpila od rodiny Aranyossyovcov v roku 1975, ktorý po rekonštrukcii pre galerijné potreby bol pre verejnosť sprístupnený v roku 1984 stálou expozíciou Košice vo výtvarnom umení.

 

Kalendárium

 

Hlavná 27:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
06.08.2015, vernisáž o 18.00 11.10.2015 Patrik Illo – Veľké mállo

Patrik Illo – Veľké málloKurátor: PhDr. Pavel Urban, PhD.
Zámerom rozsiahlej monografickej výstavy je predstaviť vôbec prvýkrát na Slovensku v takomto meradle takmer dvadsaťročný sumárny pohľad na jedinečnú tvorbu Patrika Illa (1973) ako medzinárodne rešpektovaného sklárskeho dizajnéra a vizuálneho umelca, pedagogicky pôsobiaceho na Katedre úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde vedie ateliér Sklo. Okrem iného dizajnérsky pracuje pre mnohé renomované sklárske firmy, taktiež je laureátom viacerých cien udeľovaných za dizajn, ale aj finalistom ceny Oskára Čepana za rok 2007. Architektúra retrospektívnej výstavy je chronologicky postavená na prezentácii dvoch ústredných výrazových línií - dizajnu a voľného umenia. Prvý celok je vymedzený postupným vývojom Illovho dizajnérskeho jazyka od striktného, funkčného a komerčného dizajnu určeného najmä pre sklársky priemysel, na výstave zastúpený výberom nápojových setov a kolekcií, ktoré autor navrhol pre prestížne domáce a zahraničné sklárske firmy ako RONA, (SR), MOSER (CZ), KHS KROSNO S.A. (PL) a BOHEMIA CRYSTALEX TRADING (CZ). Ukážky variabilných možností autorského dizajnu sklenených kalichov a pohárov v jednej z hlavných siení využíva najmä jednoliatu matériu čistých stien v kontraste tmavých inštalačných prvkov, pričom sú objekty zámerne vystavené jednotlivo ako štýlotvorné solitéry vo vzostupnom chronologickom slede, aby tak zreteľnejšie poukazovali na horizontálnu líniu vývoja tvarových riešení. Gro dizajnérskej Illovej tvorby charakterizuje v prvom rade dôraz na funkčnosť, ergonómiu tvaru, ďalej na minimalistickú čistotu elegancie krehkých línií, resp. posúvanie technických možností zažitých predstáv využitia sklenených objektov určených k stolovaniu a rôznym spoločenským udalostiam, keď napr. z bežného vínneho kalicha vytvorí kinetický dizajnový kus, ktorý umožňuje premiešanie obsahu podobne, ako sa to deje pohybom ruky pri degustáciách. Pomyselný most medzi komerčným dizajnom a umením na výstave predstavuje súbor objektov vznikajúcich na pomedzí objavovania nových technologických postupov a bravúrneho zvládnutia umeleckého remesla, ktoré prezentuje ako art, resp. experimental design určený prevažne pre výstavné projekty. Týmto sa odhaľuje aj druhý typický autorský prístup Illovho dizajnérskeho uvažovania, a tým je kreatívna hravosť využiteľného pragmatizmu pohybujúceho sa často na hranici voľného umenia. V tvorbe sa tak estetické danosti výsledného tvaru skleného predmetu prepájajú s funkciou a technickou dokonalosťou pohárov, misiek, karáf, váz a doplnkov, zohľadňujúcej potreby koncového užívateľa. Druhú výrazovú líniu na výstave predstavuje oblasť voľnej tvorby, kde paradoxne naopak pracuje s prevrátenou estetickou a logickou hodnotou bežných materiálov ako koža či textil, taktiež predmetov dennej potreby ako odev, ktorým priznáva v prvom rade inovovanú sémantickú hodnotu viazanú sa na rôzne historické a spoločenské konotácie. Ústredným motívom sa tu stáva telesnosť v akejkoľvek, čo i len naznačenej podobe, najmä však jej vymedzenie spod jarma konkrétneho predmetného sveta jasne komunikujúceho prostredníctvom čitateľného tvaru. Vizuálna výpoveď autora vrcholí v objektových inštaláciách v podobe hutnícky tvarovaného skla dotváraného cudzorodými intervenciami v podobe biologických prvkov ako sú napr. vlasy, pomocou ktorých kulminuje tajuplné až znepokojujúce napätie.

 

03.09.2015, vernisáž o 17.00 01.11.2015 Karol Petreš – Cesta gesta

Karol Petreš – Cesta gestaKurátor: PhDr. Pavel Urban, PhD.
Profilová výstava domáceho autora patriaceho k mladšej generácii umelecky a pedagogicky aktívnych košických výtvarníkov predstavuje jeho aktuálnu polohu vo vývine výrazového jazyka, ktorým postupne prechádza od ukončenia svojich štúdií v roku 2008 v Ateliéri súčasného obrazu u doc. Adama Szentpéteryho na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.
Vo svojej doterajšej tvorbe sa stal divácky známejší viac ako autor expresívne zobrazujúci najmä izolovanosť a „outsidériu“ človeka, uchyľujúceho sa do imaginárnych interiérov a vnútorných svetov, v ktorých sa jeho jediným spoločníkom stáva vlastný tieň. Vo svojej novej výstave vizuálne predstavuje však diametrálne odlišnú kvalitu pocitov bezmenného človeka, keď ohlasuje príklon viac do priestoru explozívnej farebnej pestrosti, základom ktorej mu stojí prvotná inšpirácia skutočnou krajinou podobne ako v impresionizme, na čo odkazujú aj názvy niektorých vystavených malieb tvorených technikou oleja, akrylu, tempery či koláže.
Nepochybne inšpirovaný výrazovou stratégiou tohto výtvarného obdobia si však vyberá iba tému s dominantnou farbou udávajúcu základný tón, resp. atmosféru obrazu, ktorú dotvára následne pomocou expresívneho gesta aktivizujúceho sa z podvedomia. Totiž Petrešova pôvodná inšpirácia krajinou je len východiskovým bodom, od ktorého ďalej už rieši kompozíciu a farebnosť zvlášť ako samostatný maliarsky problém vlastného výrazového gesta. Prostredníctvom vystavených obrazov môže tak publikum nahliadnuť na estetickú snahu výtvarníka o posunutie hraníc krajinomaľby vedúcej paradoxne až k abstrakcii, pomocou ktorej prezentuje divákom čistú radosť z maľovania.

 

     

 

Alžbetina 22:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.10.2015, vernisáž o 17.00 29.11.2015 Michal Hajnal - jubilejná výstava k 80. narodeninám výtvarníka

Michal Hajnal (2.august 1935)
V plejáde súčasných rozmanitých maliarskych názorov je dielo Michala Hajnala absolútnym solitérom a historici umenia majú doteraz problém s jeho zaradením. Zrejme aj to je dôvodom, že na Slovensku nemá postavenie, ktoré by si zaslúžil. Naopak maďarská umenoveda napriek skutočnosti, že väčšinu tvorivého života pôsobil na Slovensku a v Čechách jeho tvorbe venuje neustále náležitú pozornosť, už od jeho prvej výstavy. Množstvo samostatných výstav, účasť na spoločných výtvarných projektoch, vydanie veľkej monografie prostredníctvom prominentnej galérie Kormendy - Csak (táto galéria vlastní viac ako 500 diel M. Hajnala a prezentuje ich po celej Európe) a napokon ocenenie maďarského ministra kultúry zlatou medailou Pro cultura Hungarie (toto ocenenie je alternatívou titulu zaslúžilý umelec) dokumentuje záujem pochopiť tvorbu výtvarníka so zložitým životným i umeleckým príbehom. Narodený v maďarskom Anarcsi, detstvo prežívajúci v Miskolcsi sa v ťažkých 50-tych rokoch ocitol v Košiciach. Snaha dostať sa na akadémiu výtvarných umení ako politicky závadnej osoby bola márna. Napriek tomu dostalo sa mu možnosti vzdelávať sa u takých v Košiciach pôsobiacich osobností akými boli Ľudovít Feld, Július Nemčík, Vojtech Loffler a Július Bukovinský.
Kurátorka výstavy: Dr. Gabriela Haščáková

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!