HISTÓRIA  A  SÚČASNOSŤ  PLYNÁRENSTVA

 

Plyn je ľahší ako vzduch, no cennejší než zlato

Plyn poznali už starí Číňania. Historické pramene uvádzajú, že už v 10. storočí využívali plyn unikajúci zo zeme na varenie, svietenie a vykurovanie. V tom čase bol však ostatný svet ponorený do tmy a na kúrenie a svietenie používali stredovekí ľudia väčšinou drevo. O plyne sme ani nechyrovali až do 17. storočia a zmenu priniesla až priemyselná revolúcia.

 

Priemyselná revolúcia: Sviečky vytláča svietiplyn

V 18. storočí priniesol rozvoj vedy priemyselnú revolúciu. Vynálezcovia sa predbiehali v „zlepšovákoch“ a pomalý nástup strojovej výroby znamenal ústup ručnej a nástup pohodlia, ktoré poznáme dnes. Významné pokroky spravili vedci v oblasti chémie a práve vďaka nim mohli ľudia nahrádzať sviečky, olejové a petrolejové svietidlá plynovým svetlom. Prvé pokusy jednotlivcov so svietiplynom v Belgicku, Francúzsku, Anglicku a Nemecku dopadli dobre a vďaka nim sa od tohto obdobia datuje aj vznik svetového plynárenstva ako priemyselného odvetvia.

 

Nostalgia za rozprávkovými plynovými lampami?

Slovenské ulice osvetlili prvý raz lampy naplnené svietiplynom v roku 1856. Táto prvá etapa plynárenstva u nás trvala viac ako 120 rokov a skončila sa až v roku 1978, čiže relatívne nedávno. Výroba svietiplynu v karbonizačných výrobniach patrila k jednej z najnamáhavejších a najšpinavších prác v plynárenstve, takže spomínanie pamätníkov na čaro pouličných plynových lámp je pozitívnou spomienkou len pre tých, ktorí s týmto priemyslom nemali nič dočinenia. Po Bratislave začali vznikať plynárne aj v iných mestách. Systém bodového lokálneho zásobovania prinieslo plynové svetlo aj do Košíc, Banskej Štiavnice, Nitre, do Trnavy, Komárna, Nových Zámkov a Nového Mesta nad Váhom.

 

Ťažba a distribúcia plynu sú symbolom novej etapy

Všetko sa zmenilo s ťažbou zemného plynu. Kým dovtedy chemici svietiplyn získavali pri spracúvaní pevných alebo kvapalných horľavých látok, ťažba procesy získavania plynu zjednodušila. Táto pozitívna zmena bola podmienená objavením nálezísk zemného plynu na západnom a neskôr aj na východnom Slovensku. Prispel k tomu samozrejme aj vývoj osvetľovacích lámp, spotrebičov na varenie a kotlov na vykurovanie. Plyn sa začal ťažiť prevažne z ťažísk metánu a zmesí vyšších uhľovodíkov: propánu a butánu. Prirodzenou otázkou bolo, ako plyn rovnomerne rozdistribuovať do ostatných miest. Odpoveďou sa stala vysokotlaková diaľkovodná sústava, ktorú plynárne vybudovali od Plaveckého Štvrtka do Bratislavy a na Moravu, do Šale, Považím, Pohroním, Ponitrím a samozrejme aj vo východnej oblasti od Moravan cez Stretavu až do Michaloviec.

 

Riešením nedostatku zdrojov sa stal ropovod Bratstvo

V polovici šesťdesiatych rokov už bolo jasné, že vlastné ložiská zemného plynu nebudú Slovensku v budúcnosti stačiť, vtedajší predstavitelia štátu sa preto rozhodli hľadať zdroje za hranicami. Najbližšie bohaté náleziská plynu boli v tom čase v spriatelenom Sovietskom zväze a navyše geografická poloha Česka a Slovenska bola ideálna pre distribúciu zemného plynu aj do západnej Európy, čiže za železnú oponu. Spoluprácu Slovenska a Sovietskeho zväzu úspešne zavŕšila stavba plynovodu Bratsvo (1967), mladšieho brata ropovodu Družba (1964), ktorým zasa do krajín putovala sovietska ropa. V roku 1972 nasledovala výstavba prvej línie tranzitného ropovodu a v ďalších rokoch nasledovali druhá, tretia, štvrtá a piata línia.

 

Plyn – teplo, ktoré prúdi v žilách Európy

Zabezpečenie spoľahlivého zdroja zemného plynu zo zahraničia a vybudovanie prepravných sietí vytvorilo úplne nové možnosti jeho využitia. Priemyselné použitie či použitie v elektrárňach a teplárňach je len časťou. V uplynulých rokoch vznikol na Slovensku unikátny tranzitný systém, ktorý možno vďaka kapacite a významu považovať za jednu z najdôležitejších magistrál v Európe, ale aj vo svete. Postupne zásoboval Rakúsko, Česko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Slovinsko a Chorvátsko.

 

Bohatstvo skryté v látke ľahšej ako vzduch

Plynárenstvo existuje na Slovensku viac ako 158 rokov a za ten čas už zažilo rôzne politické, hospodárske a ekonomické štruktúry. Bez ohľadu na to však vždy prispievalo k zlepšeniu životných podmienok všetkých obyvateľov Slovenska, k rozvoju a modernizácii výrobných procesov a priemyslu. Po dôkazy netreba chodiť ďaleko – produktom hlavných činností plynárenského odvetvia sú vykurovacie plyny. Základným poslaním plynárov je zaručiť plynulú a bezpečnú dodávku plynu tranzitným partnerom a odberateľom na Slovensku. Plynárstvo je neodmysliteľnou súčasťou národného hospodárstva a do veľkej miery ovplyvňuje jeho stabilitu.

 

Dôležité dátumy moderného plynárenstva

1935 výstavba novej plynárne na Mlynských Nivách
1938 uvedenie do prevádzky čerpacej stanice svietiplynu na pohon motorových vozidiel
1944 zbombardovanie plynárne
1946 zoštátnenie plynárne
1951 montáž prvého oceľového zvarovaného plynovodu, privedenie zemného plynu do Bratislavy, prevádzka prvej regulačnej stanice
1959 ukončenie výroby svietiplynu z uhlia
1971-1977 metanizácia Bratislavy - nahradzovanie svietiplynu zemným plynom
1978 ukončenie výroby svietiplynu po 121 rokoch
1988 ukončenie výmeny liatinových plynovodov za oceľové v Bratislave
1990 vznik Slovenského plynárenského priemyslu, OZ Bratislava
2001 vznik Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

2002 vstup dvoch významných plynárenských spoločností Ruhrgas a Gaz de France. Odkúpenie 49 percentného podielu akcií štátnej akciovej spoločnosti a vznik akciovej spoločnosti so zahraničnou účasťou.

2002 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. založil Nadáciu SPP

2006 v zmysle európskej smernice 2003/55/ES a Zákona č. 656/2014 o energetike došlo k unbundlingu – rozčleneniu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.,
k vzniku nezávislých sieťových operátorov SPP distribúcia, a.s. a SPP – preprava, a.s.

2007 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zriaďuje neinvestičný fond EkoFond

2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. prechádza premenou z tradičnej plynárenskej spoločnosti na multikomoditného dodávateľa energií a služieb a spúšťa predaj elektriny

2013 vstup akcionára Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), ktorý prostredníctvom Slovak Gaz Holding B.V. prevzal 49 percentný podiel v SPP

2014 jediným akcionárom Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. prevzatím 49 percentného podielu SPP od spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) sa stáva štát (Ministerstvo hospodárstva SR)

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!