Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca
* Museum of first Slovak Grammar School Revuca

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Muránska 18, 050 01 Revúca

Tel.: +421 58 285 15 62
Mobil: +421 918 977 645
E-mail: muzeum@revuca.sk
Www: muzeum.revuca.sk


Otváracie hodiny

 

Oznamujeme všetkým našim klientom, že Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej je od 29. júla 2016 z technických príčin zatvorené. O znovuotvorení Vás budeme vopred informovať.
Za pochopenie ďakujeme.

 

Otvorené od 1. 4. 2016 (júl - august 2016)
pondelok - piatok: 8.00 – 12-00, 12.30 – 16.00

Posledný vstup do stálej expozície múzea je o 15.30
Prehliadky počas víkendu poskytujeme len
pre vopred nahlásené skupiny. Nahlásiť sa môžete
 minimálne 3 dni vopred na telefónnych číslach:
058/285 15 62, 0918 977 645 alebo
e-mailom na muzeum@revuca.sk.
pondelok - nedeľa: 8.00 – 12-00, 13.00 – 18.00

Posledný vstup do stálej expozície múzea je o 17.30
 

 

História-popis

Prvé slovenské gymnáziumDo našich národných dejín sa Revúca natrvalo zapísala zásluhou tu pôsobiacej slovenskej evanjelickej inteligencie, ktorá v roku 1862 založila Slovenské evanjelické a. v. gymnázium. Brány tohoto gymnázia, známeho ako Prvé slovenské gymnázium, sa otvorili 16. septembra 1862. Na gymnáziu sa vo všetkých vyučovacích predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Počas dvanástich rokov existencie gymnázia na ňom študovalo 566 študentov takmer zo všetkých kútov Slovenska, z ktorých sa mnohí stali dôležitou súčasťou národných dejín (Martin Kukučín, Miloslav Hodža, Vladimír Hurban, Samuel Daxner, Jozef Škultéty, Jur Janoška, Ľudovít Vladimír Rizner a iní). Škola bola založená a udržiavaná len zo zbierok a milodarov slovenského ľudu. Úlohou gymnázia bolo zabrániť odnárodňovaniu slovenskej mládeže a pripravovať národne uvedomelú inteligenciu. Na gymnáziu pôsobilo mnoho významných predstaviteľov slovenského národa, ktorí vyvíjali bohatú osvetovú činnosť (činovníci Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Matej Nandrássy, ako i profesori Július Botto, Jozef Kvetoslav Holub, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, Karol Viest, Ivan Branislav Zoch a mnoho ďalších).
Historický prínos tejto vzácnej vzdelávacej inštitúcie v dejinách slovenského národa dnes pripomína stála muzeálna expozícia sprístupnená v pôvodnom dome Prvého slovenského gymnázia. V tejto rokokovej kúrii sú okrem originálnych dokumentov a obrazov umiestnené aj predmety kultúrnej hodnoty mesta a regiónu. V súčasnosti v budove sídli aj Turistické informačné centrum. Súčasťou areálu Prvého slovenského gymnázia je Park slovenských národovcov, v ktorom sú dve bronzové busty profesorov gymnázia - Ivana Branislava Zocha a Samuela Ormisa.

Prvé slovenské literárne gymnázium, RevúcaNová budova Prvého slovenského gymnázia
V období silnejúceho národného útlaku v rokoch 1871 - 1873 bola postavená nová budova Prvého slovenského gymnázia, v ktorej sa začalo vyučovať v piatich dokončených triedach hneď po tom, ako ju 4. februára 1873 vysvätil popredný slovenský národovec, evanjelický kňaz Samuel Tomášik. Na priečelí budovy sú umiestnené tri pamätné tabule, ktoré sú venované Samuelovi Ormisovi, Martinovi Kukučínovi (obe národné kultúrne pamiatky) a 200. výročiu založenia Muránskej únie – prvej účastinnej spoločnosti v Uhorsku podnikajúcej v železiarstve. Posledná spomínaná tabuľa je zároveň venovaná aj Gustávovi Frákovi. V súčasnosti je budova sídlom školy Prvého slovenského literárneho gymnázia s celoslovenskou pôsobnosťou s rozšírenou výukou slovenského jazyka a literatúry.

Turistické informačné centrum, RevúcaV múzeu, ktoré je organizačnou zložkou Mestského úradu, sú okrem originálnych dokumentov a obrazov vzťahujúcich sa k histórii gymnázia umiestnené aj predmety dokumentujúce kultúrne hodnoty mesta a regiónu. V objekte sídli aj Turistické informačné centrum.

 

 

 

Fotografie poskytol Mestský úrad Revúca, Oddelenie územného a strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Referát TIC a PSG

 

Expozície

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!