Východoslovenské múzeum Košice
* East - Slovakian Museum Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice

Tel.: +421 55 622 30 61, +421 55 622 03 09
E-mail: info@vsmuzeum.sk
Www: www.vsmuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Máj - Október
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 14.00 - 18.00
November – Apríl
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné do 1 expozície - dospelí: 2 €
Základné vstupné do 2 expozícií - dospelí: 3 €
Zľavnené vstupné (študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov): 1 €
Rodinná vstupenka (1 expozícia - 2 dospelí + 2 deti): 3 €
Rodinná vstupenka (2 expozície - 2 dospelí + 2 deti): 6 €
Deti predškolského veku, dôchodcovia nad 70 r., držitelia preukazu ZŤP: zdarma

 

História-popis

Východoslovenské múzeum - Hviezdoslavova 3Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento košický rodák, pôvodným vzdelaním lekár, zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, špecifikoval túto požiadavku na putovnej konferencii lekárov, ktorá sa konala v Košiciach a v Prešove.
Východoslovenské múzeum - nám. Maratóna mieru 2Jeho úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, keď sa z iniciatívy bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského podarilo založiť Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. I. Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu a rukopisy, ako aj ďalšiu pozostalosť. Táto zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea.
Východoslovenské múzeum - RodoštoPočas 140-ročnej existencie prešlo Východoslovenské múzeum viacerými priaznivými i menej priaznivými obdobiami. Múzeum viackrát menilo svoje sídlo a svojich zriaďovateľov. K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré tvorili dejiny múzea patrili: Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ Hornouhorského múzea, Jozef Mihalik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - veľká osobnosť kultúry a múzejníctva medzivojnového obdobia, Alexander Mihalik - riaditeľ v časoch 2. svetovej vojny a ďalší odborníci akými boli: Eugen Sabol, Ján Pástor, Emil Petách, Ľudovít Neufeld, Aristíd Mošanský, Michal Markuš, Vavro Cselényi...
Východoslovenské múzeum - drevený kostolík z KožuchoviecVýchodoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Múzeum od roku 1960 vydáva prírodovedný zborník Natura Carpatica a od roku 1969 spoločenskovedný zborník Historica Carpatica. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice. Múzeum v súčasnosti spravuje viac ako 500 000 predmetov. Výber z nich prezentuje v deviatich stálych tematických expozíciách.

 


V areáli múzea sa nachádza drevený kostolík z Kožuchoviec.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. V súčasnosti je prezentovaný príťažlivým interaktívnym spôsobom v špeciálne upravenom trezore v kompletne zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Východoslovenské múzeumPRÍRODA KARPÁT
Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch. Východoslovenské múzeumPrírodovedné zbierky s vyše 2000 kusmi z oblasti paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky Vám ponúkajú bohatú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy. Z prechádzky po chodbách a miestnostiach múzea si odnesiete estetický zážitok a zároveň si rozšírite aj svoje vedomosti.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Vejárovite zrastené prizmatické kryštály vivianitu vykryštalizované v lastúre z lokality Kerč;
- Preparát Hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea) - patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku;
- Preparát Fúzača alpského (Rosalia alpina) - chráneného druhu, v prírode je známych vyše 100 farebných odchýlok ich kroviek.
/Hviezdoslavova 3/

 

STOROČIA V UMENÍ
Východoslovenské múzeumSpoznajte vývoj umenia a umeleckých remesiel. Výber gotických aj barokových plastík a malieb odhaľuje mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti. Dobový nábytok dýchajúci históriou Vám priblíži obraz všedného života zámožnejších mešťanov. Stála národopisná výstava zasa zachytáva vidiek Abova približne spred 100 rokov. Skvostami tejto expozície sú tri drevené úle v ľudskej veľkosti, zobrazujúce mnícha (Brezovica, zač. 19. stor.) a muža so ženou v oravskom kroji (Horná Orava, pol. 19. stor.). Zaujímavá je aj historická lekáreň U Božieho oka z 19. storočia. Táto expozícia Vás zo súčasnej uponáhľanej doby aspoň na chvíľu prenesie do pokojnej atmosféry dávnych čias a poodkryje to, čo je už takmer zabudnuté.
ZREŠTAUROVANÉ UNIKÁTY EXPOZÍCIE:
Vzácne tabuľové maľby
V rámci projektu EHMK 2013 a s prispením grantového systému MK SR boli zreštaurované dve unikátne veľkorozmerné tabule - Posledná večera a Korunovanie Krista. Tabule pochádzajú z hlavného oltára Panny Márie - Kráľovnej anjelov, z kostola kláštora františkánov v Okoličnom.
Žirafové fortepiano
Exponát jediný svojho druhu na Slovensku bol zreštaurovaný vďaka dotácii MK SR 2012. Žirafové fortepiano vyrobili pravdepodobne okolo roku 1820 v Budapešti, v dielni významného výrobcu klavírov Ludwiga Seilera. Nástroj múzeum získalo kúpou v roku 1913.
/Hviezdoslavova 3/

 

Spoznávajme prírodu šiestym zmyslomSpoznávajme prírodu šiestym zmyslom

Projekt „Spoznávajme prírodu šiestym zmyslom“ je určený predovšetkým pre zrakovo postihnutých návštevníkov Východoslovenského múzea. Jeho cieľom je obohatiť prírodovednú expozíciu múzea o umelecky stvárnené modely skamenelín, živočíchov a rastlín. Na rozdiel od väčšiny exponátov múzea sú tieto modely voľne prístupné a návštevník si ich bude môcť ohmatať. Tieto modely sú stálou súčasťou expozície a budú slúžiť predovšetkým ako didaktická pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých. Na 8 modeloch predstavíme skameneliny, podmorský svet, či stopy veľkých šeliem v lese. Pre zrakovo hendikepovanú verejnosť ich sprístupníme v piatok 18. decembra o 13.00 v expozícii Príroda Karpát na Hviezdoslavovej 3.
Východoslovenské múzeum, podobne ako iné kultúrne inštitúcie, reaguje týmto projektom na potreby spoločnosti. Nevidiaci a slabozrakí vnímajú svoje okolie predovšetkým pomocou sluchu a hmatu. Z toho dôvodu sú nezriedka obmedzovaní pri spoznávaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Súčasná doba si ale vyžaduje všestranný prístup kultúrnych zariadení s prihliadaním aj na hendikepované skupiny obyvateľstva. Bezbariérový prístup, či používanie Braillovho písma v kultúrnych inštitúciách a na úradoch, sa stáva neodmysliteľnou súčasťou modernej spoločnosti.
Realizácia projektu sa uskutočnila vďaka finančnej podpore dotačného systému Ministerstva kultúry SR.
/Hviezdoslavova 3/

 

KOŠICKÉ STOROČIA - MIKLUŠOVA VÄZNICA - KATOV BYT
Východoslovenské múzeumPríďte a spoznajte minulosť slobodného kráľovského mesta Košice, ktorá je ukrytá za múrmi Miklušovej väznice. Expozícia Košické storočia Vás prevedie dejinami mestských cechov, obchodu, práva a univerzity. Podzemné priestory, mučiareň a väzenské cely navodia tajomnú, ba až mrazivú atmosféru. Prezrite si aj Katov byt s dobovým nábytkom a originálnymi popravnými mečmi. Počítačová vizualizácia vám priblíži históriu aj stavebné premeny danej lokality.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Renesančný vývesný štít krajčírskeho cechu z roku 1553;
- Železné sekery a kladivá zo 17. stor., nálezy z mlynského jarku;
- Drôtená košeľa z prelomu 16. a 17. stor..
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

Východoslovenské múzeumRODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
Unikátna replika exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mesta Rodošto Vás zavedie do roku 1906, na slávnostný prívoz telesných pozostatkov kniežaťa a jeho druhov z Turecka. Expozícia približuje osobnosť Rákocziho a jeho život vo vyhnanstve. Originálne zdobený interiér jedálne Vás vtiahne do prostredia Orientu. Expozícia je obohatená aj o interaktívne prvky. Pred domom je umiestnená socha Františka II. Rákocziho, dar Maďarskej republiky k 330. výročiu narodenia a 100. výročiu znovupochovania kniežaťa Františka II. Rákocziho v Košiciach.
/Hrnčiarska č. 7/

 

STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE
V streleckých komorách, kazematoch, ktoré boli pamiatkovo upravené v roku 2012, je zriadená expozícia palných zbraní, ktorá chronologicky podáva vývoj od ich prvopočiatkov po 18. storočie s dôrazom na delostrelecké palné zbrane. V jednej zo streleckých komôr bola dokonca odkrytá jej pôvodná kamenná dlažba. Zaujímavý je epitaf výrobcu pušného prachu: „Jenž prach dělal, prachem se stal, by v den soudný zas z prachu vstal...“.
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

DOM REMESIEL
V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorý svojimi výstavami a akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície.
/Hrnčiarska č. 11/

 

KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
Drevený kostolík z Kožuchoviec postavili v roku 1741. Na nádvorie múzea bol prevezený a znovupostavený po rozsiahlych reštaurátorských zásahoch v roku 1927. Dnes je súčasťou exteriérových priestorov Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Kalendárium

 

Nám. Maratónu mieru č. 2

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.04.2016, vernisáž o 15.00 28.08.2016 História zhmotnená v kove

História zhmotnená v koveKorompayho zbierka
Skvosty z liatiny z darov Józsefa Sándora zo zbierok Rákócziho múzea Maďarského národného múzea
Záštitu nad výstavou prevzal generálny konzul Maďarska Ádam Széstay.
Pôvodným majiteľom vystaveného súboru liatinových artefaktov je József Sándor, bývalý študent zo Sárospataku, ktorý v roku 2014 venoval Rákócziho múzeu MNM túto rozsiahlu kolekciu.
Vysoká umelecká úroveň odlievania železa na začiatku 19. storočia bola dosiahnutá zásluhou pruských panovníkov, ktorí boli iniciátormi rozvoja zlievarenstva, v dobe, keď v dôsledku napoleonských vojen, došlo k rozsiahlemu úbytku farebných kovov. Produkty týchto zlievarní, majstrovsky prevedené liatinové ozdobné predmety, malé plastiky a šperky začali konkurovať dielam, vyhotoveným z bronzu, či striebra. Kolekcie zlievarenských modelov z Glivíc (Gliwice, Poľsko) a berlínskych zlievarní mali významný vplyv aj na umelecké zlievarenstvo na území Rakúsko-Uhorska.
Začiatky priemyselnej výroby liatiny siahajú do druhej polovice 18. storočia. Prvé súkromné a erárne železiarne vznikajú na dnešnom území Slovenska v Hronci, Tisovci, Hnúšti, ďalej v Rešici (Resita Rumunsko), v Ómassa pri Diósgyőri (Maďarsko), v Mukačeve-Šelestovo, v Turjanských Remetách (Zakarpatská Ukrajina). V prvej polovici 19. storočia vzniká ďalších 20 zlievarní z ktorých sú najvýznamnejší: na dnešnom území Slovenska: Drnava (1835), Chyžnianska Voda (1846), Krupina (1848), Újmassa (Maďarsko 1813), zlievarne na území dnešného Rumunska: Ruskica (Rumunsko 1828), Nadrag (1846), Anina (1858).
Približne jedna pätina všetkých zlievarní sa zaoberala výrobou umeleckej liatiny, k čomu bolo potrebných veľký počet kvalifikovaných lejárov, modelárov, vyhotoviteľov lejárskych foriem.
Umeleckú liatinu vyrábali v rokoch 1810 – 1820 v Hronci, Mukačeve, v polovici 19. storočia v Drnave, Rešici a Ruskici.
Výroba umeleckej liatiny v Karpatskej kotline vrcholí v polovici 19. storočia. Umeleckú liatinu tejto doby charakterizujú prvky neoštýlov (neogotika, neobarok, atď.) a preberanie pruských modelov. Od roku 1850 začína výroba s použitím vlastných modelov jednotlivých zlievarní. V tomto období činnosť mukačevskej železiarne dosahuje európsku úroveň vo výrobe umeleckej liatiny, pričom vplyvy z Nemecka, Čiech a Moravy, čo sa týka technologických postupov, preberania predlôh, modelov a vzorov ostáva naďalej určujúcim. Vrchol výroby umeleckej liatiny v strednej Európe, po rokoch 1860 – 1870 síce končí, napriek tomu na území bývalého Uhorska ešte aj po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní vznikajú skvostné diela, najmä v banátskych zlievarňach Sedmohradska (dnešné územie Rumunska), ktoré boli nemeckými zlievarenskými majstrami stále rozvíjané.
Umelecky tvarované liatinové úžitkové predmety, príslušenstvá písacích stolov, svietniky, ozdobné reliéfy, misy, vázy, malé plastiky boli obľúbeným artiklom v kruhoch meštianstva až do 30. rokov 20. storočia. Často niesli tieto diela na sebe prvky historizujúcich slohov, neskôr, na prelome 19. storočia sa na nich objavujú ozdobné prvky v duchu secesie. Po roku 1920 sa zlievarne so slávnou minulosťou stali súčasťou Československa a Rumunska. Po tomto období sa výrobou jemne vypracovanej umeleckej liatiny zaoberali na území Maďarska zlievareň firmy Hirsch a Frank a Akciová spoločnosť „Ganz és Társa Rt.”.
Najhodnotnejšiu časť vystavených zbierkových predmetov predstavujú majstrovské kusy z obdobia počiatkov európskeho umeleckého zlievarenstva z Glivíc, Berlína, Mariazellu (Rakúsko). Mukačevskú kolekciu, pozostávajúcu z 50 kusov umeleckej liatiny môžme z hľadiska produktov domácich zlievarní považovať za najcennejšiu.
Busty, malé plastiky s vyobrazením pohybov ľudských a zvieracich momentov, sochy, umelecky tvarované vázy, popolníky, dózy, ťažítka, nástenné obrazy, ozdobné taniere so žánrovými a historickými výjavmi, zdobiace interiéry obytných priestorov mešťanov, náročne vypracované predmety každodenného užívania predstavujú najväčšiu časť kolekcie. Sakrálne predmety reprezentujú reliéfy, stolné kríže a drobmé zvončeky. Niektoré predmety približujú banícke a hutnícke remeslo. Väčšina vystavených predmetov pochádza zo zlievarní Uhorska 19. storočia.
Snom, „Železného muža”, Lászlóa Korompayho, podľa jeho poslednej vôle bolo, aby sa jeho zbierka liatinových predmetov zachovala v celku, v zbierkach múzea, kde by prostredníctvom výstav poskytovala návštevníkom umelecký zážitok a radosť, posilňujúc úctu voči umelecko- priemyselným pamiatkam minulosti.

Vstupné: ● dospelí...1 € ● deti, študenti, dôchodcovia...0,50 €

 

21.04.2016, vernisáž o 16.00 04.09.2016 Cesta do praveku

Cesta do pravekuVýstava prináša fascinujúci pohľad do sveta vyhynutých živočíchov. Prostredníctvom skamenelín a modelov prehistorických zvierat dokumentuje vývoj života vo všetkých geologických obdobiach, od prvohôr až po poslednú dobu ľadovú.
Život sa na našej planéte objavil pred viac ako 3,5 miliardami rokov. Prvé organizmy boli veľmi primitívne jednobunkovce, podobné dnešným baktériám. Rýchlo sa ale vyvíjali a po stá miliónov rokov evolúcie vytvorili prvé mnohobuknové živočíchy a rastliny. Pred viac ako 500 miliónmi rokov, v období zvanom prvohory (paleozoikum), mnohobunkové organizmy boli na Zemi už značne rozšírené. Život sa v tom čase vyskytoval prevažne v moriach a oceánoch. Z prvohôr sa nám zachovalo množstvo skamenelín mäkkýšov, ramenonožcov, koralov, morských hubiek, no predovšetkým trilobitov, ktoré sú typické práve pre toto obdobie. Na konci prvohôr pred asi 250 miliónmi rokov došlo na Zemi k najväčšiemu masovému vymieraniu. Vplyvom extrémnych výkyvov klímy vyhynulo viac ako 96 % vtedajšej flóry a fauny. Vymieranie postihlo tak morské, ako aj suchozemské organizmy. Nepriaznivé klimatické podmienky sa zmenili už počas druhohôr. Predovšetkým v období jury panovalo takmer na celej Zemi teplé tropické podnebie. Ideálne podmienky na život využili najmä plazy, ktoré vládli našej planéte nasledujúcich 100 miliónov rokov. Z pomedzi plazov bezpochyby najväčšie a najrozšírenejšie boli dinosaury. Nadvládu veľkých plazov ukončil až pád obrovského meteoritu pred 65 miliónmi rokov. Nebol to však koniec života, ale skôr príležitosť pre drobné plazy, aby sa začali vyvíjať a písať vlastnú kapitolu nadvlády. V období treťohôr sa cicavce rozšírili po celej planéte a ovládli nielen súš, ale aj oceány. Cicavce dokázali vzdorovať rôznym klimatickým zmenám aj veľkým extrémom. Posledné 2,5 milióny rokov boli v znamení veľkej doby ľadovej. Toto obdobie zvané štvrtohory dalo vznik veľkým ikonickým cicavcom, ako sú srstnaté nosorožce, jaskynné medvede no predovšetkým mamut. O tieto a mnoho iných poznatkov o vývoji života na našej planéte sa bude môcť oboznámiť návštevník na výstave „Cesta do praveku“.
Na výstave budú prezentované skameneliny z celého sveta, no hlavný dôraz bude kladený na fosílie zo Slovenska. Z unikátnych nálezov nebudú chýbať fosílny vyliatok mozgu neandertálca z Gánoviec, či jediný nález dinosaurích stôp z Vysokých Tatier. Výstava taktiež ponúkne zaujímavé informácie o výskyte skamenelín rastlín a živočíchov na východnom Slovensku. Celkový vzhľad výstavy budú dopĺňať modely dinosaurov, model mláďaťa mamuta a exotické rastliny, ktoré patria medzi živé fosílie.
V spolupráci s občianskym združením Haliganda bude na výstave pripravený kútik, kde sa hravou formou budú môcť deti oboznámiť so skamenelinami pravekých tvorov z okolia Košíc a východného Slovenska.
Autor výstavy: Mgr. Peter Ledvák, PhD

Vstupné: ● dospelí...1 € ● deti, študenti, dôchodcovia...0,50 €

 

02.05.2016, vernisáž o 11.00 11.09.2016 PODKOŠOVÝ SVET
Z histórie košického ženského basketbalu

PODKOŠOVÝ SVET - Z histórie košického ženského basketbaluMetropola východného Slovenska sa celý rok pýši prestížnym titulom – európske mesto športu 2016. Pri tejto príležitosti sa Východoslovenské múzeum v Košiciach, ako jedna z najväčších kultúrnych inštitúcií v našom kraji, rozhodlo usporiadať športovú výstavu, zameranú na dejiny ženského basketbalu v Košiciach. PODKOŠOVÝ SVET - Z histórie košického ženského basketbaluPredstavujeme verejnosti vývoj ženského basketbalu v našom meste od prvých detských krôčikov v medzivojnovom Československu, až po spanilú jazdu Good Angels Košice v slovenskej extralige a na euroligových palubovkách. Návštevníci sa dozvedia podrobnosti o ťažkej ceste košických ženských basketbalových tímov do spoločnej československej ligy po druhej svetovej vojne, o úspešnom účinkovaní slávnej Lokomotívy Košice v 70. a 80. rokoch minulého storočia, ale aj o výsledkoch košických klubov v ére slovenského ženského basketbalu po roku 1993.

Autor výstavy: Mgr. Martin Konečný, martin.konecny@vsmuzeum.sk

Vstupné: ● dospelí...1 € ● deti, študenti, dôchodcovia...0,50 €

 

12.05.2016, vernisáž o 17.00 02.10.2016 Herend – poklady z porcelánu

Herend – poklady z porcelánuMôžeme smelo tvrdiť, že 190 ročná porcelánová manufaktúra v Herende je so 750 zamestnancami v súčasnosti najväčšou porcelánovou manufaktúrou na svete. Pri tomto hodnotení zohľadňujeme aj sieť odberateľov v takmer 60 krajinách sveta.
Zdôrazňujeme, že Herend je manufaktúra a nie továreň. Do dnešného dňa vyrába porcelán ručným, remeselným spôsobom. Herend disponuje 16 tisícmi bielych foriem, 4 tisícami maľovaných vzorov a má 64 miliónov rôznych výrobkov. Popri tom, v rámci
tradície a v duchu inovácie sa každoročne narodí 300 až 400 nových výrobkov. Porcelán z Herendu spája hodnotu viacstoročných výrobkov s modernými výdobytkami doby. Je symbolom noblesy, elegancie a rozmaznávania, vlastniť ho, je cennosťou a výnimočnosťou.
Herend – poklady z porcelánuCieľom porcelánovej manufaktúry v Herende je uchovávať a prenášať stáročné hodnoty, kde je krása, jedinečnosť a vysoká kvalita súčasťou každodenného života, vytvárať štýl, predčiť ostatných a tak prekvapiť svet. Herend je viac ako úspešné podnikanie, je hospodárskym, sociálnym a kultúrnym spoločenstovm, ktorého úlohou je chrániť maďarské a európske, najmä umelecké hodnoty a uchovať ich pre nasledujúce generácie.
V máji 2016 zavíta výstava z Herendu do Východoslovenského múzea, do konca leta predstaví pestrý tematický výber skvostov ovplyvnených maďarskou, európskou a ďalekovýchodnou kultúrou. Popri najznámejších vzoroch sa návštevníci oboznámia aj s
výsledkami vývoja nových výrobkov aj s ojedinelými kusmi. Prestavíme ozdobnú misu, ktorá bola vyrobená špeciálne kvôli tejto výstave. Na slávnostnej mise, ktorú vysnívali a krásne realizovali majstri porcelánovej maľby, uvidia návštevníci Historickú účelovú budovu Východoslovenského múzea. V Košiciach, v meste s bohatou históriou predstavíme Herend – poklady z porcelánu.
Vlastniť poklad je zvláštny pocit. Odhaliť koľko obete, práce, výdrže, vedomostí, duše a srdca ukrýva. Dotknúť sa ho, vnoriť sa do jeho dokonalosti je s ničím neporovnateľný pocit. Podľa nášho presvedčenia množštvo vystavených porcelánových pokladov, od klasiky po modernu bude ďalším skvelým príkladom kultúrneho dialógu našich národov, ktorý rozvinul Herend už s viacerými mestami na Slovensku. Poklady z Herendu obdivovali už v Betliari, Bojniciach a v Bratislave. Hodnotné unikátne ručne vyrobené porcelánové zázraky, v ktorých sa odzrkadľuje skoro dvestoročné odborné poznanie, sú večnou a pravou hodnotou.
Herend je hungarikum, je pojmom, znamená záruku kvalitného kráľovského luxusného porcelánu. Čo ocenila aj britská kráľovná Viktória I. na 1. svetovej výstave Expo v Londýne v roku 1851, zaujal ju čínsky set s florálnym ornamentom z dielne Herendu, ktorý dodnes nesie jej meno. Herend je súčasťou maďarského a európskeho dedičstva.

Vstupné na výstavu, dospelí: 2 €
deti, študenti, dôchodcovia: 1 €

 

01.07.2016 31.08.2016 10 ROKOV NA BABETE
- VESELÉ I VÁŽNE PUTOVANIA ING. JÁNA KAŠU

Desať rokov na babete po Slovensku. Veselé i vážne putovania Ing. Jána KašuVýstava venovaná pamiatke nevšedného cestovateľa, Ing. Jána Kašu, ktorý si po odchode na dôchodok zaumienil obísť na mopede značky Babetta všetky obce a sídla na Slovensku a najazdil spolu 42 194 km. Cez hmotné artefakty z pozostalosti Ing. Kašu si pripomenieme desaťročie jeho putovania.
Výstava má motivačný charakter. Našou snahou je rozhýbať ľudí nielen k pohybu, ale aj vo všeobecnosti povzbudiť k aktivite. Ján Kaša môže byť inšpiráciou, nielen pre staršie ročníky, že ani po dovŕšení aktívnej pracovnej kariéry život nemusí byť monotónny, ale aj pre mladšie generácie, ktorých príklad Jána Kašu môže stimulovať k snahe o zanechanie originálneho svedectva svojho jestvovania na tejto zemi. Dnešný konzumný spôsob života môže totiž najmä v mladej generácii utlmovať odvekú túžbu človeka vykonať niečo čím ostane v povedomí, nemusí to byť len nejaký veľký čin, športový či pracovný výkon, vedecký objav, ale stačí aj dobre vykonávaná každodenná práca, ktorá sa môže pretaviť v životný odkaz jednotlivca. V prípade Jána Kašu to bolo jeho netradičné hobby, ktoré ho, aj vďaka filmovému dokumentu, ktorý bol o ňom natočený, navždy zapísalo do kruhu nevšedných osobností Slovenska.

vstupné na výstavu: dospelí 1€
deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Nevšedné putovanie Jána Kašu
Miesto: výstavné priestory HÚB, suterén
Čas: 17.8.2016 o 16.00 h
Sprievodné podujatie k výstave Desať rokov na babete po Slovensku. Veselé i vážne putovania Ing. Jána Kašu zamerané na predstavenie osobnosti nevšedného košického cestovateľa, ktorý po odchode na dôchodok obišiel za 10 rokov všetky mestá, obce a sídla na Slovensku. Mimoriadne činorodého, vzácneho a skromného človeka Ing. Jána Kašu predstavíme skrz spomienky jeho najbližších ako aj čítaním ukážok z jeho publicistických textov v tlači i čítaním textov z jeho knihy Po Slovensku na babete veselo i vážne. Súčasťou podujatia bude premietanie dokumentárneho filmu Ladislava Šidelského: Pútnik po Slovensku, ktorý pripravila Slovenská televízia, štúdio Košice v roku 1997.

 

     

Hviezdoslavova č. 3

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     
KLUBY a iné pozvánky:  

 

Východoslovenské múzeum Cesta do hlbín Zeme Zašifrované múzeum

     

výstavné priestory Hrnčiarska č. 7.- Katová bašta - Galéria bašta / Hrnčiarska 11 - Dom remesiel

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.06.2016, vernisáž o 18.00 25.08.2016 Na Balkáne niečo nové

Na Balkáne niečo novéVýstava pod názvom Na Balkáne niečo nové, ktorú pripravilo Združenie milovníkov kultúry v Pale (ULJUP) z Republiky Srbskej v Bosne a Hercegovine v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach prezentuje ukážky moderného výtvarného umenia z Balkánu. V Košiciach sa Združenie milovníkov umenia v Pale chce predstaviť ako malý, ale činorodý kultúrny spolok, ktorý prináša nový svieži závan pozitívnych vibrácií a otvorenosti k spolupráci so všetkými. Túto ideu odráža aj sám názov výstavy, ktorý parafrázujúc Remarqueov román avizuje, že intelektuáli združení v ULJUP-e majú dosť vojny a deštrukcie a volajú po novej ére zmierenia a spolupráce. Na výstave sa Vám predstavia práce 22 srbských výtvarníkov, všetkých generácií, zo Srbska, Republiky Srbskej i Kanady. Gros tvoria práce akademických maliarov doplnené o diela mladších nádejných autorov.
Z techník prevláda olejomaľba na plátne a akvarely. Tematicky sú to krajinky, či abstraktná maľba. Vernisáž výstavy je súčasťou podujatí Festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák.

Galéria bašta, Hrnčiarska 7
Vstupné na výstavu, dospelí: 1 €
deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

     

Miklušova väznica

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!