Vlastivedné múzeum (VMGA) Galanta
* Homeland Museum (VMGA) Galanta

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná ul. 976/8, 924 00 Galanta

Tel.: +421 31 780 55 35, +421 31 780 61 84
E-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk
Www:

 

Informácie

Otváracie hodiny

 

Utorok - Piatok 9.00 - 17.00
Sobota 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Stále expozície - Renesančný kaštiel v Galante

Základné vstupné: 1 €
Deti, študenti: 0,50 €
Foto, kamera: so súhlasom riaditeľa VMGA

Výstavy

Základné vstupné: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €
Deti do 6 rokov: bezplatne
najviac 4 deti do 15 rokov (v sprievode platiaceho dospelého): vstupné zdarma

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Vlastivedné múzeum GalantaVlastivedné múzeum GalantaPrvý podnet na založenie múzea v okrese Galanta dal vlastivedný krúžok, ktorý si utvorili miestni učitelia v roku 1958. Rada ONV s platnosťou od 1. apríla 1969 zriadila Okresné vlastivedné múzeum v Galante (od 1. januára 1990 Vlastivedné múzeum). Od roku 1970 sídlilo v Neogotickom kaštieli v Galante. Kaštieľ, rodové sídlo Esterházyovcov, bol postavený na starších základoch a prestavaný v roku 1860 podľa vzoru romantickej anglickej tudorovskej gotiky. Od roku 1986 sa začala jeho rekonštrukcia, v ktorej sa od roku 1990 nepokračuje, preto múzeum získalo dočasné sídlo v strede mesta v budove bývalej banky. Táto jednoposchodová stavba s pôdorysom v tvare písmena U bola postavená na začiatkom 20. storočia. Okrem múzejných pracovísk sú tu aj výstavné priestory.
Múzeum sa špecializuje na dokumentovanie dejín mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.

 

 

Expozície

Vlastivedné múzeum GalantaExpozícia Hlavná ul.

 

Expozícia Mestská bytová kultúra predstavuje dve kolekcie historického nábytku, ktoré sú datované do konca 19. a začiatku 20. storočia. Sú produktom presne neurčenej stolársko-remeselnej dielne Rakúsko-Uhorska a reprezentujú štýl bývania vyššej spoločenskej triedy.

 

Expozícia Sakrálne pamiatky tvorí predmety, ktoré boli jednak súčasťou zariadenia chrámu ako aj drobné ľudové plastiky cirkevného charakteru. Vystavené diela zaraďujeme do 18. - 19. storočia, ktoré svojím umeleckým stvárnením dokumentujú súdobú kultúru regiónu.

 

Expozícia Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu ponúka výber z bohatej etnologickej zbierky múzea, prostredníctvom ktorého predstavuje rôznorodosť spôsobu života ľudu na našom území počas posledných 200 rokov. Z hľadiska charakteristických znakov tu môžeme rozoznať menšie regióny s príznačnými prvkami miestnych tradícii v oblasti hmotnej a duchovnej kultúry. V rámci expozície sú prezentované nasledovné mikroregióny: obce Šoporňa a Pata, Abrahám a okolie, Veľký Grob a okolie, územie obývané prevažne maďarským etnikom a Slovenský Komlóš a okolie. Predstavujeme významné pamiatky z oblasti ľudového bývania, tradičného ľudového odevu, ľudového a sakrálneho umenia, ľudových remesiel a domácej výroby.

 

Expozícia Lekáreň prináša zariadenie lekárne, ktoré pochádza z roku 1909. Spája sa s menom lekárnika Ernesta Ulreicha, rodáka z Pustých Úľan, ktorý vyše 50 rokov vykonával svoje povolanie najprv v Bratislave a neskôr v Mostovej a v Galante.

 

Expozícia Výtvarní umelci regiónu zastupujú zbierku umeleckej histórie a predstavujú diela rôznych výtvarných techník.

 

Expozícia Mlyny a mlynárske remeslo nás informuje o histórii mlynárskeho remesla od kamenného žarnova až po umelé mlyny v galantskom regióne.

 

Expozícia Archeologická lokalita Gáň-Brakoň v krátkosti podáva obraz o nálezoch archeologického výskumu v roku 2007, ktorý dokumentuje bohaté osídlenie tohto regiónu od neolitu cez staršiu a mladšiu dobu bronzovú až po sťahovanie národov (5. storočie).

 

Nová expozícia výtvarného umenia vo Vlastivednom múzeu v Galante

Od polovice mája 2016 sa vo Vlastivednom múzeu v Galante nachádza nová expozícia výtvarného umenia, ktorá obsahuje diela Antona Dubrovského (*1915 - †1982), rodáka zo Šoporne. Výber z tvorby tohto plodného, hoci menej známeho autora predstavuje 11 obrazov zobrazujúcich prevažne obyvateľov Šoporne, ale námetom preňho bola aj príroda v povodí Váhu. Prevládajúca technika vyhotovenia vyobrazení je pastel. Dva z exponovaných obrazov nie sú súčasťou zbierkového fondu múzea, v ktorom sa celkovo nachádza 21 diel od Antona Dubrovského, ale pochádzajú od súkromného zberateľa, pričom jeden je požičaný a druhý darovaný.
(historik VMGa Mgr. Daniel Libárik)

 

Renesančný kaštieľ

 

Vlastivedné múzeum GalantaExpozícia meštianskeho bývania z konca 19. storočia predstavuje ukážku nábytkovej tvorby a zariadenia meštianskeho interiéru v znamení pseudoslohov 19-20. stor. až po secesiu.

Expozícia Miestopis Galanty a okolia podáva históriu mesta od najstarších hmotných dokladov cez archívne pramene až po rekonštrukciu objektu renesančného kaštieľa.

 

Fotogaléria

Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta
Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta
Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta
Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta      
Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta
Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta
Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta Vlastivedné múzeum Galanta

 

Dom ľudového bývania Matúškovo

 

Dom ľudového bývania Veľké Úľany

 

Vodný kolový mlyn Tomášikovo

 

Vodný kolový mlyn Jelka

 

Obecné múzeum Veľká MačaObecné múzeum Veľká MačaExpozícia Najstaršie dejiny regiónu Veľká Mača - archeologická výstava sa nachádza v Obecnom múzeu vo Veľkej Mači.

 

Informácie: +421 31 785 81 21 (Obecný úrad Veľká Mača)
Otvorené: Po-Pi: 8.00 - 15.30

Vstupné bezplatné

 

Archeologická expozícia (zo zbierok VMGA) v Mestskom múzeu v Seredi

 

Kalendárium / Aktuality

 

Výzva na predkladanie ponúk:
Rekonštrukcia strechy budovy Domu ľudového bývania a architektúry v Matúškove (PDF)

Hlavná ul.:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
21.05.2016, vernisáž o 16.00 30.11.2016 „Mojim národom!“ Príbehy z veľkej vojny
Plagát k výstave (PDF)

Mojim národom! Príbehy z veľkej vojnyV období medzi rokmi 2014-18 si pripomíname prvú svetovú vojnu ako jeden z najväčších globálnych konfliktov ľudstva, ktorý na začiatku 20. storočia v podstatnej miere zmenil spoločenské, politické a hospodárske pomery. Do vojny zmobilizovali 60 miliónov vojakov, na bojiskách a počas vojny zahynulo 10 miliónov vojakov a 7 miliónov civilného obyvateľstva. Počet zranených bol viac ako 20 miliónov. Z územia Slovenska odviedli do bojov na strane Rakúsko-Uhorskej monarchie skoro 400 tisíc mužov.
Putovná výstava o prvej svetovej vojne pod názvom„Mojim národom!” Príbehy z veľkej vojny je výsledkom úspešného projektu Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave. Realizácia projektu sa začala celoštátnou zbierkou už v roku 2013. Išlo o digitalizačnú kampaň, ktorej cieľom bolo zmapovať existujúce dokumenty a pamiatky 1. svetovej vojny. Do zbierky sa zapojili nasledovné domáce a zahraničné pamäťové inštitúcie: Historické múzeum-SNM, Múzeum kultúry Karpatských Nemcov-SNM, Hudobné múzeum-SNM, Bibliotheca Hungarica v Šamoríne, Mestské Múzeum v Senci, Vlastivedné múzeum v Galante, Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede, Podunajské múzeum v Komárne, Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Mestské múzeum v Štúrove, Archív v Leviciach, Tekovské múzeum v Leviciach, Hontianske múzeum v Šahách, Novohradské múzeum v Lučenci, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Banícke múzeum v Rožňave, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci.
Obsah výstavy môžeme rozdeliť na dva väčšie celky. Prvá časť umožňuje nahliadnuť do vojnového diania prostredníctvom konkrétnych ľudských osudov a rodinných príbehov. Medzi týmito osobami figuruje profesionálny vojak – absolvent dôstojníckej akadémie, známy literát, miestny historik, ale aj jednoduchý roľník či kvalifikovaný robotník.
Druhá časť expozície predstavuje tradičnú putovnú výstavu, pozostávajúcu z ôsmich tematických celkov, ktorá je obohatená rozsiahlou zbierkou muzeálnych predmetov. Okrem toho, že chronologicky a tematicky približuje 1. svetovú vojnu, prezentuje aj udalosti, spájajúce sa s územím dnešného Slovenska, ako napríklad zajatecké tábory na Žitnom ostrove, alebo vpád ruských vojsk.
Medzi inštalácie, ktoré navodzujú atmosféru bojísk, boli vďaka Maďarskému národnému digitálnemu archívu a Filmového ústavu zaradené aj projekcie hodnotných archívnych filmových záberov.
Prezentovaný výstavný materiál a ďalšie výsledky digitalizačnej kampane môžete nájsť na internetovej stránke www.1914.sk a na facebookovej stránke Spomienky z 1. svetovej vojny.

PhDr. Izabela Danterová , etnologička - Vlastivedné múzeum v Galante

 

    Letné tvorivé dielne v múzeu
pre deti od 6 do 13 rokov

Letné tvorivé dielne v múzeuVoľné termíny: 21.júl, 03. august a 18. august 2016. (Prihlášku prosíme odovzdať najneskôr týždeň pred vybraným termínom táboru.)
Miesto: Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 01 Galanta

Program:
- Prehliadka expozícií a výstavy oživená veselými hrami
- Tvorivé dielne
- Hry na nádvorí (v prípade priaznivého počasia)
- Kvízy spojené s výstavou
- „Hľadanie pokladu“ alebo „Mám rád múzeum“

Cena: 5 eur/dieťa/deň
Cena obsahuje aj obed, občerstvenie a pitný režim.

Prihlásenie:
tel.: 031/780 55 35
e-mail: lancaricova.adriana@zupa-tt.sk, busova.katarina@zupa-tt.sk
poštou alebo osobne: Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 01 Galanta
Potrebné údaje: meno dieťaťa, dátum narodenia, vybraný termín, meno a tel.č. rodiča.

Cieľom letných tvorivých dielní vo Vlastivednom múzeu v Galante je zaujímavou formou prezentovať jeho expozície, priestory a zároveň pripraviť atraktívny program pre deti počas letných prázdnin.
Po minuloročných skúsenostiach, kedy sme absolvovali 9 letných táborov, sme sa rozhodli aj tento rok pripraviť pre Vaše deti LETNÉ TVORIVÉ DIELNE V MÚZEU. V roku 2015 v rámci Letných tvorivých dielní nás navštívilo 241 detí a 22 dospelých. Deti si okrem prehliadky expozícií mohli vyskúšať aj hry na nádvorí na tzv. tradičný spôsob, rôzne tvorivé dielne, najväčší úspech mala súťaž „HĽADANIE POKLADU“.
Tento rok sú už prihlásené skupiny z CVČ Spektrum Galanta, OZ Bakalárik pri UCM Trnava a Footballandia Galanta.
Pre jednotlivcov sme určili termíny: 21.07.2016, 03.08.2016, 18.08.2016. V rámci celodenného programu od 9:00 hod. do 15:00 hod. si deti pozrú expozície a výstavu oživené veselými hrami, budú sa hrať na nádvorí v prípade priaznivého počasia, vyskúšajú rôzne tvorivé dielne. Vedomosti získané v múzeu si zopakujú hravou formou pomocou kvízov a hier „Hľadanie pokladu“ alebo „Mám rád múzeum“. Cena letných tvorivých dielní je 5 eur/dieťa/deň. Cena obsahuje aj obed, občerstvenie a pitný režim.
Svoje deti od 6 do 13 rokov môžete prihlásiť telefonicky (031/780 55 35), e-mailom (lancaricova.adriana@zupa-tt.sk alebo busova.katarina@zupa-tt.sk), zaslaním prihlášky z Občasníku Vlastivedného múzea v Galante č. 02/2016 poštou alebo osobne na recepcii Vlastivedného múzea v Galante (Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 01 Galanta). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že minimálny počet prihlásených detí je 10, maximálny počet je 30 na jeden deň, kvôli zabezpečeniu plynulého chodu programu. Záväznú prihlášku prosíme odovzdať najneskôr týždeň pred vybraným termínom táboru. Za pochopenie ďakujeme.
Letné tvorivé dielne sa realizujú s finančnou podporou Mesta Galanta. Tešíme sa na Vás.

     

Neogotický kaštieľ

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Výstavy mimo múzea:

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!