Pohronské múzeum Nová Baňa
* Pohronie Museum Nova Bana

Pohronské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa

Tel.: +421 45 685 51 78
E-mail: muzeumpm@stonline.sk
Www: www.pohronskemuzeum.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pohronske.muzeum


Otváracie hodiny

 

október-apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00
máj-september: Po-Pi 8.00 - 16.00 / Ne 13.00 - 17.00 (hodinové vstupy o 13.00; 14.00; 15.00; 16.00)

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií múzea, vrátane výstav:
Dospelí 2 €, žiaci základných škôl 1 €, študenti SŠ, VŠ a dôchodcovia 1,50 €,
deti predškolského veku 0,50 €, ZŤP zdarma

Vstupné na výstavy:
Jednotné vo výške 1 €, deti predškolského veku zdarma

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Pohronské múzeumPohronské múzeumPredchodca dnešného múzea je Mestské múzeum, ktoré vzniklo v Novej Bani v roku 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností Antona Solčanského. V roku 1988 z neho vzniklo múzeum s vlastivedným zameraním pre oblasť stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu. Sídlom múzea je budova niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažná gotická stavba z 2. polovice 14.-teho storočia, prestavaná v polovici 18.-teho storočia, ktorá je kultúrnou pamiatkou. V zbierkovom fonde sú zastúpené archeologické nálezy, pamiatky na baníctvo, remeslá a ľudovú výrobu (hrnčiarstvo, sklárstvo, rezbárstvo), zbrane, numizmatické pamiatky a umelecké diela dokumentujúce históriu tohto regiónu, najmä však mesta Pohronské múzeumPohronské múzeumNová Baňa, ktoré sa do dejín baníctva zapísalo v roku 1722 uvedením prvého atmosferického stroja na čerpanie vody z baní. Práve jeho model patrí medzi vzácne exponáty múzea, podobne ako modely stúp, drevené plastiky z 15., 18. a 19.-teho storočia, cechové truhlice, sklomaľby a predmety dokumentujúce bohaté zvykloslovie.

Expozície

Expozícia histórie mesta - prezentuje vznik a začiatky mesta, dejiny jeho správy, baníctva, remesiel a sklárstva. Mestské a banícke insígnie, pečate, banícke nástroje a modely banských technických zariadení dokumentujú rozvoj baníctva a mesta po roku 1337. Zaujímavým exponátom je Poriadok, čiže reguly baníckej mládeže z roku 1676, podľa ktorého sa mala správať novobanská mládež. Autentické cechové tabuľky, truhlice, výrobky remeselníkov dokresľujú obraz o živote mesta. O sklárskej tradícii svedčia ukážky najtypickejších pohárov, pijačiek, či brúseného skla novobanskej sklárne z rokov 1907 - 1952. Vystavené predmety expozície pravekého osídlenia žiarskeho regiónu pochádzajú z archeologických výskumov Žiarskej kotliny a dokumentujú vývoj od paleolitu až po koniec stredoveku.

 

Národopisná expozícia, tkáčka v malolehotskom dievockom krojiUmeleckohistorická expozícia - prezentuje umelecké diela sakrálneho charakteru (najmä plastiky), ale aj širší výtvarný okruh (prevažne olejomaľby).

 

Expozícia Ľudový prejav hmotnej kultúry obyvateľov Novej Bane a jej okolia - poskytuje prehľad ľudovej tvorivosti, estetického cítenia a obyčajov ľudu novobanského regiónu v minulosti, zhmotneného najmä v textíliách a keramických výrobkoch, doplnený pracovným náradím z jednotlivých pracovných oblastí vidieckeho života.

 

Fotogaléria z expozícií:

 

Drevorezba baníka z historickej expozície Fľaša trpezlivosti - tradičné umenie baníkov Fľaša trpezlivosti autora P. Tencera Klenot z baníckej zástavy Láda cechu čižmárov z roku 1833
Ľudová drevorezba Piety z muzeálnych zbierok Neskorogotická Madona zo zbierok múzea Symboly mesta a baníctva v historickej expozícii Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia
Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia

 

Kalendárium

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
02.07.2016 07.10.2016 Remeslo má zlaté dno

Remeslo má zlaté dnoV Pohronskom múzeu sme pre Vás od 2. júla pripravili výstavu: „Remeslo má zlaté dno“. Uvidíte na nej množstvo dosiaľ nevystavených výrobkov, dokumentov či pracovných nástrojov zo zbierok múzea, doplnených sprievodnou textovou a obrazovou dokumentáciou.
Na území Slovenska sa remeselná výroba od tej poľnohospodárskej definitívne odčlenila v 9. – 12. storočí. Najrozvinutejšími remeslami v tomto období boli kováčstvo, hrnčiarstvo a šperkárstvo. Baníctvo v okolí Novej Bane bolo hlavným predpokladom pre udomácnenie sa remeselníkov, ktorí svojimi výrobkami dopĺňali život vtedajšieho baníckeho obyvateľstva. Boli to najmä kováči, tesári, krajčíri a obuvníci. Prvé remeselnícke priezviská sa v dobových prameňoch objavujú už v 14. storočí, čo dokazuje participovanie remeselníkov na správe vznikajúceho mesta. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1520, kedy novobanská mestská rada potvrdila cechové artikuly kováčom. Neskôr ich nasledovali obuvníci, debnári, hrnčiari, krajčíri, čižmári, klobučníci a zámočníci.

Cechy vznikali všade tam, kde bolo dostatočné zastúpenie predstaviteľov daného remesla. Tvorili ho majstri, ktorí mali právo vykonávať remeslo. Aby sa však remeselník stal členom cechu, musel prejsť základnými výučnými stupňami. Typické rozdelenie remeselníkov od neskorého stredoveku až po 20. storočie bolo na učňov, tovarišov a majstrov.

Výstava „Remeslo má zlaté dno“ prezentuje vybrané novobanské remeslá, ktoré charakterizovali mesto predovšetkým v období 19. až polovice 20. storočia. Príďte sa dozvedieť niečo viac o novobanských kamenároch, kováčoch, čižmároch, obuvníkoch, kožušinároch, hrnčiaroch či kachliaroch. Značný priestor je venovaný tiež domáckemu spracovaniu dreva, šindliarom, ale i menej známym remeselníkom, ako boli povrazníci a kníhviazači.

 

14.10.2016 11.11.2016 Záblesky večnosti

Výber obrazov z tvorby Jána Suchého

 

17.10.2016 14.01.2017 Dobrú chuť, ctihodní mešťania!

Výstava predstaví spôsoby stolovania mešťanov v priebehu 18.,19. a začiatku 20. storočia.
Na výstave návštevníci uvidia inštaláciu vzácnych príborových setov obohatenú o recepty a jedlá danej doby.

 

09.12.2016 10.02.2017 Gruzínsko

Gruzínsko fotoobjektívom Ing. Svetozára Gavoru

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
26.10.2016   Koncert pre starších
Koncert žiakov ZUŠ Nová Baňa venovaný dôchodcom pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
     
december 2016   Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!