SNM - Múzeum Slovenských národných rád Myjava
* SNM - Museum of Slovak National Councils Myjava

SNM - Múzeum Slovenských národných rád - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štúrova ul. č. 2, 907 01 Myjava

Tel.: +421 34 245 1102, 245 1101
E-mail: muzeumsnr@snm.sk
Www: www.snm.sk, Facebook

 

Otváracie hodiny

 

jún - august: Po - So 8.00 - 16.00
september - máj: Po - Pi 8.00 - 16.00

Prvé nedele v mesiaci máme vstup do múzea zdarma, otváracie hodiny:
november – apríl: 12.00 – 16.00 / máj – október: 8.00 – 16.00.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Expozície:
Dospelí - 3,00 €
ŽŽiaci, študenti, dôchodcovia - 1,50 €
Vzdelávací program – 1,00 € / žiak alebo 1 kultúrny poukaz
Deti do 6 rokov, ZŤP, zamestnanci múzeí a MK SR – vstup zdarmabr />
Výstavy:
Prehliadka výstavy – 1,00 €
Zľavnené vstupné – 0,50 €

 

História-popis

Múzeum Slovenských národných rádMúzeum Slovenských národných rádMúzeum Slovenských národných rád na Myjave je špecializovanou organizačnou jednotkou Slovenského národného múzea v Bratislave. Bolo otvorené v roku 1968 pri príležitosti 120. výročia vzniku I. SNR, ktorá v revolučných rokoch 1848-49 po prvý raz zasadala práve na Myjave, a to v dome vdovy Anny Kolényiovej. Tento pôvodný dom bol zrekonštruovaný a napojený na nový pavilón podľa projektu Ing. arch. M. Kusého. Tým vznikla zaujímavá symbióza novej a starej architektúry. Múzeum Slovenských národných rádV átriu múzea sa nachádza súsošie K. Patakyovej Národ zobúdzajúci sa z poroby, vysoký bronzový reliéf R. Pribiša V čase poroby, bronzová plastika J. Kostku Väzba rokov a plastika Š. Belohradského Slovenská lipa. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou.

Fotografie poskytlo Múzeum SNR

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Slovenské národné rady v slovenských dejinách

 

Dom pani Koleniovej

 

Jar národov
Revolučné udalosti 1848 / 49 v slovenských dejinách

SNM-Múzeum Slovenských národných rád sprístupnilo novú expozíciu pripravenú v jubilejnom roku 2008, ktorá dopĺňa pôvodnú expozíciu z roku 1998. Expozícia je doplnená o novšie dokumenty – najmä o vecné pamiatky, ktoré sú uložené v zbierkach slovenských múzeí (najmä Slovenského národného múzea v Martine).
Výpovedná hodnota expozície naberá na autentickosti vďaka priestoru, v ktorom sa udalosti jesene 1848 odohrávali – v dome p. Koléniovej. Tak ako ona otvorila dvere svojho domu dobrovoľníkom revolúcie, tak expozícia symbolicky otvára dvere všetkým, ktorí chcú vedieť viac o udalostiach a osobnostiach spojených s týmto významným medzníkom našich národných dejín. Podobne ako dobrovoľníci v pamätnom septembri 1848 boli vítaní pri vstupe do mesta Myjava domácim obyvateľstvom vatrami a fakľami, víta návštevníka pri vstupe symbolika fakieľ a hlas zvona slobody. Návštevník prechádza revolučnou Európou, Uhorskom, aby vstúpil priamo do centra diania v dome A. Koléniovej – do izby, kde sa za pôvodným masívnom stolom rozhodovalo o osude slobody. Vítajú ho hlavní aktéri: Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, ktorí spolu s ďalšími predstaviteľmi prvej Slovenskej národnej rady práve v týchto priestoroch rokovali, usmerňovali revolučné snaženie, vydávali závažné rozhodnutia, burcovali do priameho vojenského zásahu. Ich zbraňami boli často len kosy, garbiarske nože, ktorými dokázali vybojovať viaceré víťazné bitky. Ich priamymi účastníkmi boli aj Ján Sedláček a Ján Papánek, ktorých tváre na nás hľadia z unikátneho dokumentu, snáď jediného zachovaného v obrazovej pamäti národa.

 

Múzeum M.R. Štefánika Košariská

 

Múzeum SNR je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.11.2016, vernisáž o 16.00 14.02.2017 (1) MY...

(1) MY...Kurátor: Božena Juríčková
Jadrom projektu (1) MY ... je spoločná výstava kolektívu umelcov, rôznymi väzbami spätých s brezovsko-myjavským regiónom (rodisko, trvalé alebo prechodné pôsobisko, inšpiračný zdroj a pod.). Výstavy sa zúčastňujú autori z oblasti profesionálneho výtvarného umenia, ktorí sa radia k rozdielnym generačným i žánrovým vrstvám aj k odlišným estetickým koncepciám. Zastúpené sú viaceré vizuálne médiá v nadväznosti na individuálne programy jednotlivých autorov, predovšetkým voľná a užitá grafika, kresba, ilustrácia, fotografia, maľba, kresba, textil a iné.
Výstava v priamej línii nadväzuje na úvodný nultý ročník podujatia (2012), ktorý vznikol z potreby zmapovať i aktualizovať databázu autorov a následne prezentovať danú kultúrno-spoločenskú sféru v lokálnom prostredí i v širšom kontexte výtvarného diania na Slovensku. V tomto smere projekt pripravil potrebné informačné i technické zázemie ako predpoklad budúcej systematickej práce. Jeho perspektívou je rozvinúť ho do periodickej podoby a realizovať v pravidelných niekoľkoročných intervaloch a v konečnom dôsledku tak obohatiť región so živými folklórnymi väzbami o novú aktuálnu tradíciu.
Výstavy sa výberom z diela zúčastňujú autori Andrej Augustín, Martin Augustín, Elena Bielčiková, Peter Gála, Adela Galbavá, Jana Hojstričová, Jana Hrčková-Stankovianska, Lýdia Jergušová-Vydarená, Ján Mikulčík, Ľubica Prudilová-Dohnányová, Karol Prudil, Emil Sedlák, Ľubica Sitáková, Katarína Smetanová, Paulína Šramková.
Súčasťou projektu budú sprievodné programy – rozhovory a komentované prehliadky pre širokú verejnosť, vzdelávacie programy pre študentov a žiakov ZUŠ, 1. ročník tematicky zameranej regionálnej súťaže detského výtvarného prejavu „Výtvarná Myjava“.

 

december 2016   Vianoce v múzeu

Výchovno-vzdelávací program. Atmosféra vianočných sviatkov prenesená do múzea, umocnená tvorbou tradičného vianočného predmetu, čítaním (spoločným vinšovaním) vianočných vinšov pri vianočnom stromčeku, ochutnávke tradičných vianočných špecialít a rozprávaním o najkrajších sviatkoch v roku.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!