Múzeum špeciálneho školstva Levoča
* Museum of Special Education at Levoca

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

Tel.: +421 53 451 28 63
E-mail: mss.levoca@levonet.sk
Www: www.msslevoca.sk
http://www.uips.sk/muzea-skolstva/muzeum-specialneho-skolstva-v-levoci, Facebook

 

Otváracie hodiny

 

september - jún: Po-Pi 7.30 - 16.30
júl - august: Po-Pi 8.30 - 16.30

Viacčlenné skupiny sa môžu vopred telefonicky nahlásiť na tel. číslach 053/45128693 alebo 0918 625285.

 

História-popis

Múzeum špeciálneho školstva LevočaMúzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení Slovenskej republiky s cieľom poukazovať na základné problémy zdravotne postihnutej mládeže a občanov, na ich výchovu a vzdelávanie, celkové postavenie a primeranú integráciu v spoločnosti. Podnet k jeho zriadeniu dala Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimír Predmerský, CSc. MŠŠ bolo otvorené 16. novembra 1990. Umiestnené je v renomovanej budove v historickom jadre mestskej pamiatkovej rezervácie v Levoči. Organizačne je začlenené pod Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave.

 

Expozície

Múzeum špeciálneho školstva Levoča - stála expozícia Dejiny špeciálneho školstva na SlovenskuStála expozícia Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku sprístupňuje širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl históriu starostlivosti o zdravotne postihnutých od najstarších čias po súčasnosť. Členená je podľa jednotlivých pédií (vstupná časť, historická časť, expozícia venovaná zrakovo postihnutým, sluchovo, telesne a mentálne postihnutým jedincom).

Svoje poslanie múzeum realizuje prostredníctvom činnosti:
- zbierkotvornej – v rámci ktorej plánovite a systematicky získava, eviduje a kategorizuje zbierkové predmety dokumentujúce vývin špeciálnych škôl od najstarších čias po dnešok. Základom zbierok múzea sa stala tzv. Gaňova knižnica (V. Gaňo, 1893-1966, priekopník špeciálnej pedagogiky na Slovensku), doplnená o ďalšie dokumenty, trojrozmerné predmety, kompenzačné a pracovné pomôcky, učebnice, fotografie, triedne knihy ap. Súčasťou zbierkového fondu je aj historická špeciálno-pedagogická knižnica a dokumentaristika, v ktorej sa nachádzajú aj vzácne rukopisné poznámky nestora špeciálnej pedagogiky V. Gaňu, ako aj rukopisy z jeho študentských čias v Budapešti.
Múzeum špeciálneho školstva Levoča - stála expozícia Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku- kultúrno-výchovnej – na pôde múzea sa realizujú tematické variabilné výstavy, besedy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, kde priamymi aktérmi sú žiaci špeciálnych aj bežných škôl regiónu. Najefektívnejšie oslovujú potenciálnych návštevníkov výstavné aktivity, ktoré sú kontaktné, rôznorodé a zaujímavé. Celkovo bolo zrealizovaných viac ako 90 výstav, v povedomí návštevníkov najviac zarezonovali napr. Kontraktačná výstava výrobkov nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Svetlo v nás – výtvarné práce, výrobky žiakov špec. škôl SR, medzinárodná výstava bronzových sôch pre nevidiacich Manus Europae, medzinárodná výstava pre nevidiacich z Paríža Hrajme sa s Picassom či tvorivá dielňa pre nevidiacich Hlina v mojich rukách, Vzdelanie pre všetkých – výstava kníh a učebných pomôcok pre zdravotne zdravotne postihnutých, Aj v nevidne vidieť – 60 rokov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Farebný svet origami nedoslýchavej Petry Šedivej z Čachtíc, Študujte s nami - ste u nás vítaní a mnoho iných.

MŠŠ v Levoči plní nielen ideovo-výchovnú, kultúrnu, vzdelávaciu, ale aj osvetovú funkciu. V rámci osvetovej činnosti upozorňujú lektori návštevníkov na mnohé choroby a telesné postihnutia, ktoré vyplývajú z nedostatočnej pozornosti, nadmerného používania alkoholu, drogovej závislosti s jej katastrofálnymi dôsledkami. K tomuto účelu slúžia aj DVD záznamy s uvedenou problematikou, ktoré sú k dispozícii žiakom a študentom všetkých typov škôl.

Múzeum špeciálneho školstva Levoča - stála expozícia Dejiny špeciálneho školstva na SlovenskuMúzeum od svojho založenia slúži okrem iného i ako konzultačné centrum pre vysokoškolských poslucháčov špeciálno-pedagogických aprobácií, poskytuje informačný a dokumentačný servis pedagógom rôznych typov, stupňov škôl a výchovných zariadení.

Podľa dostupných informačných súdobých prameňov možno levočské pracovisko Múzea špeciálneho školstva právom pokladať za jedinú inštitúciu svojho druhu v celoeurópskych meradlách.

 

Fotogaléria

Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča
Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča
  Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča Múzeum špeciálneho školstva Levoča  

 

Kalendárium

 

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
16.10.2014, vernisáž o 16.30 28.11.2014 Ty si ma viedol … Alois Klar (1763 – 1833)
a starostlivosť o nevidiacich v Československu

Ty si ma viedol … Alois Klar (1763 – 1833) a starostlivosť  o nevidiacich v ČeskoslovenskuZrak je jeden z významných zmyslov, ktorý berieme vo svojom živote ako samozrejmosť. Výstava v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči nám však pripomenie, že sú tu i tí, pre ktorých to taká samozrejmosť nie je. Ich život bol a je napriek tomu pestrý, a chcú sa aktívne zapájať do života v spoločnosti a byť „videní.“

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - Centrum vedecko-technických informácií SR (MŠŠ – CVTI SR) pripravilo výstavu Ty si ma viedol … Alois Klar (1763 – 1833) a starostlivosť o nevidiacich v Československu. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 16. októbra o 16:30 hod., v priestoroch Múzea špeciálneho školstva, na Námestí Majstra Pavla 28 v Levoči.
Unikátna výstava predstavuje mimoriadnu osobnosť začiatku 19. storočia – Aloise Klara, zakladateľa Ústavu pre nevidiacich v Prahe na Malej Strane. „Jeho dôraz na začlenenie nevidiacich do spoločnosti bol v tomto období ojedinelý, a i dnes je vnímaný, ako prvý pokus o integráciu nevidiacich,“ hovorí Štefánia Petreková, vedúca múzea.

Výstavný projekt predstavuje život a dielo zakladateľa starostlivosti o nevidiacich v Čechách, pedagóga a mecenáša Aloise Klara a pripomína tiež jeho nasledovníkov, ktorí pokračovali v diele svojho otca i starého otca. Súčasťou 28 panelov sú portréty Aloise Klara, členov jeho najbližšej rodiny, ukážky Braillovho písma či publikácia vydaná k storočnici Klarova ústavu pre slepcov v Prahe, z roku 1932.
Vzácne sú tiež historické učebné pomôcky, písacie stroje, spoločenské hry, drevená rozkladacia mapa Strednej Európy a iné, ktoré používali nevidiaci v českých, ako aj slovenských ústavoch v 19. storočí. „K zaujímavým exponátom patrí Pražská tabuľka, kovová dvojlistová šablóna na ručné písanie Braillovho písma. Návštevníci výstavy si môžu vyskúšať písanie na tejto tabuli, prípadne písanie na Pichtovom stroji, a otestovať si tak rýchlosť osvojenia si Braillovej abecedy,“ dopĺňa Petreková.
Putovnú výstavu, od vlaňajšej premiéry v Krížovej chodbe Karolína Univerzity Karlovej, videli stovky návštevníkov v Rumburskej Lorete i v priestoroch hradu Litoměřice. Od 16. októbra bude slávnostne sprístupnená v levočskom Múzeu špeciálneho školstva a potrvá do 28. novembra 2014.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!