Literárne a hudobné múzeum pri ŠVK (LHM) Banská Bystrica
* Literary and Music Museum SVK (LHM) Banska Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štátna vedecká knižnica
Lazovná č. 9, 975 58 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 471 07 70, +421 48 471 07 72
E-mail: lhmbb@svkbb.eu, lektor.lhm@svkbb.eu
Www: www.svkbb.eu

 

Otváracie hodiny

 

Pozývame Vás na návštevu Pamätného domu J.G.Tajovského v Tajove
a Pamätnej izby Pavla Tonkoviča v Podkoniciach.

Pondelok -piatok: 10.00 - 17.00

Hromadné výpravy do expozícií je potrebné objednať najmenej dva dni vopred tel.: 048/ 47 107 72 - 74

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

- uvedené pri jednotlivých expozíciách...
Podrobný cenník komplet v PDF

Vstup zdarma: držitelia preukazov ZMS, členovia ICOM, držitelia preukazu ZŤP so sprievodom

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Literárne a hudobné múzeumLiterárne a hudobné múzeum sídlilo takmer tridsaťštyri rokov v historickom areáli ev.a.v. kostola v bezprostrednej blízkosti mestskej pamiatkovej rezervácie. Patrí k najmladším a svojou špecializáciou k ojedinelým múzeám na Slovensku, bolo založené v roku 1969. Od 1.1.2001 je súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ako špecializovaný organizačný útvar. Od 1.2.2003 sa múzeum presťahovalo do podkrovia ŠtáLiterárne a hudobné múzeumtnej vedeckej knižnice na Lazovnej ul. č. 9. v Banskej Bystrici.
Zameriava sa na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry regiónu Banskej Bystrice a Brezna, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia : polyhistor 18. storočia Matej Bel, v Nemecku pôsobiaci hudobný skladateľ obdobia baroka Ján Francisci a staviteľ nástrojov Michal Búľovský (Bulyowsky), predstavitelia slovenskej literatúry a hudby 19. storočia Ján Chalupka, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto a Ján Levoslav Bella, spisovatelia 20. storočia Terézia Literárne a hudobné múzeumVansová, Jozef-Gregor Tajovský, Ľudo Mistrík- Ondrejov, František Švantner, literárny vedec Alexander Matuška, skladateľ Viliam Figuš-Bystrý, Ján Cikker, Andrej Očenáš, Šimon Jurovský,Tibor Andrašovan, Svetozár Stračina a mnohí ďalší. Múzeum zbiera a zachováva pamiatky dokumentujúce nielen osobnosti, ale aj divadelné a hudobné súbory, spolky, tlačiarov a významné podujatia a udalosti. V zbierkovom fonde múzea sú staré a vzácne tlače, plagáty, bulletiny, archívne dokumenty, literárne a Literárne a hudobné múzeumhudobné rukopisy, fotografie, výtvarné diela, zbierky z oblasti divadelníctva, ľudové a klasické hudobné nástroje a vecné pamiatky. Pracovníci múzea zverejňujú zbierkový fond prostredníctvom expozícií v Banskej Bystrici Múzeum - domov múz, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, v Pamätnom dome J.G.Tajovského v Tajove, v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach, tematických a monografických výstav, konferencií a seminárov, prednášok, koncertov, stretnutí s umelcami, ako aj prostredníctvom vedeckovýskumných úloh, článkov v dennej a odbornej tlači a publikácií. S úspechom pripravujú špecializované vyučovacie hodiny pre školy a tematicky zamerané audiovizuálne pásma a videopremietanie. Zbierkové predmety na požiadanie poskytujú záujemcom na študijné a vedecké účely.

 

Expozície

Literárne a hudobné múzeumExpozícia: Múzeum – domov múz
Expozícia po obsahovej stránke pozostáva z hudobného a literár¬neho salóna. Poskytuje pohľad na významné hudobné a literárne osobnosti mesta a regiónu. Svojou širokou obsahovou náplňou výrazne obohacuje kultúrnu prezentáciu mesta a je vhodná pre všetky vekové vrstvy návštevníkov. Je možné ju využívať i na rôzne špe¬cializované podujatia (napr. špecializované vyučovacie hodiny pre školy, besedy o živote hudobných a literárnych osobností, komorné umelecké programy, koncerty). Expozíciu dopĺňa videopremietanie podľa požiadaviek návštevníkov, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity a súťaže.
Otvorené: Pondelok - piatok: 10.00 – 17.00
Vstupné: dospelí: 1,50 € / deti, študenti, dôchodcovia: 1 €
Bezbariérový prístup: áno

 

Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum

 

Literárne a hudobné múzeumExpozícia: Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov. Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje. Najrozsiahlejší celok je veno¬vaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa videopremietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže).
Otvorené: Pondelok - piatok: 10.00 - 17.00
Vstupné: dospelí: 1,50 € / deti, študenti, dôchodcovia: 1 €
Bezbariérový prístup: nie

 

Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum
Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum

 

Literárne a hudobné múzeum - Bábkarský salónLiterárne a hudobné múzeum - Bábkarský salónBábkarsky salón
Interaktívna expozícia, ktorá mapuje bábkarské tradície na Slovensku: rodinu Stražanovcov, rodinu Anderlovcov, Antona Anderleho z Radvane, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, činnosť Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici (predtým Krajského bábkového divadla), amatérskych a profesionálnych výrobcov bábok. Časť expozície je venovaná slovenskej scénografke Jane Pogorielovej a jej manželovi divadelnému technológovi Antonovi Dušovi. Návštevníci si môžu vyskúšať vodenie bábok, zahrať si bábkovú rozprávku, čítať rozprávku a potom ju zdramatizovať. Bábkarský salón môžu využívať aj na hodiny výtvarnej a estetickej výchovy. Videozáznamy vhodne dopĺňajú odbornú problematiku bábkarstva.
Otvorené: Pondelok - piatok: 10.00 - 17.00
Vstupné: dospelí: 1,50 € / deti, študenti, dôchodcovia: 1 €
Bezbariérový prístup: áno

 

Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum
Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum   Literárne a hudobné múzeum Literárne a hudobné múzeum

 

Hromadné výpravy do expozícií je potrebné objednať najmenej dva dni vopred tel.: 048/ 47 107 72 - 73

 

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

Pamätná izba Pavla Tonkoviča PodkoniceExpozícia v priestoroch obecného úradu je venovaná histórii a náro¬dopisu obce Podkonice a osobnosti rodáka – folkloristu, dirigenta, pedagóga a skladateľa Pavla Tonkoviča. Návšteva tejto expozície je veľmi vhodná pre rôzne školské výlety, organizované turistické skupiny a možno ju zaujímavo spojiť s pre¬chádzkami po turisticky značených chodníkoch v týchto malebných zákutiach Slovenska.
Otvorené: Návštevy je potrebné vopred ohlásiť
                   na obecnom úrade 048/ 418 74 00, 048/418 72 17
Jednotné vstupné: 1 €
Bezbariérový prístup: nie

 

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v TajoveExpozícia v malebnej rodnej drevenici spisovateľa je venovaná his¬tórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského, jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej a ich dcéry Dagmar Gregorovej¬-Prášilovej. Vo vstupnom priestore Pamätného domu sa nachádza malá expozícia venovaná ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, maliarovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi, dočasne pre¬miestnená z budovy bývalej obecnej školy a expozícia obce v jej historických súvislostiach mapujúca slávnu hutnícku minulosť obce s ukážkou odievania a remeselnej zručnosti obyvateľov. Návšteva týchto expozícií je veľmi vhodná pre rôzne školské výlety, organizované turistické skupiny a možno ju zaujímavo spojiť s pre¬chádzkami po turisticky značených chodníkoch v týchto malebných zákutiach Slovenska.

Expozícia je otvorená na požiadanie: Utorok – nedeľa: 9:00 – 16:00
Návštevu je potrebné objednať 2 dni vopred.

Kontakt:
Tel. 421 48 4710770, + 421 48 4710772, + 421 48 4710758
e-mail: lektor.lhm@svkbb.eu
www.svkbb.eu

Vstupné: Dospelí: 2 €, deti, študenti, dôchodcovia: 1,50 €
Bezbariérový prístup: nie

 

Múzeum odborne spravuje: Pamätná izba Sama Chalupku Horná Lehota

 

Putovné výstavy - Terézia Vansová, Pavol Tonkovič, Andrej Očenáš, Ľudo Ondrejov, Ján Levoslav Bella, Štefan Žáry, Gustáv Šimkovič, Ján Egry, Ján Števček, Mikuláš Kováč, Ján Cikker, Tibor Andrašovan, Osvald Zahradník (sú k dispozícii podľa záujmu inštitúcií).

 

Kalendárium

Výstavy/podujatia v priestoroch ŠVK:
(Panelové výstavy sú na stenách chodieb, trojrozmerné artefakty zas v uzavretých vitrínach na chodbách ŠVK alebo v osobitnom priestore v rámci Expozície Múzeum domov múz. Vstup voľný)

 

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     
09.03.2017, vernisáž o 17.00 14.04.2017 Sarro
/Farby Brazílie aj pre nevidiacich/

V Galérii v podkroví Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa uskutoční vernisáž výstavy výnimočného brazílskeho autora Adelia Sarra. Svetoznámy autor si postupne vypracoval svoj štýl so silným emocionálnym nábojom. Hlavnými postavami jeho malieb sú jednoduchí, manuálne pracujúci ľudia, s melancholicky zasnenými tvárami - osadení do sveta typického farebného juhoamerického koloritu. Adelio Sarro je skutočne autorom všetkých, pretože jeho diela si môžu „ohmatať“ aj nevidiaci. Okrem klasických olejomalieb maľuje totiž aj pôsobivé obrazy s výrazne štruktúrovaným a členeným povrchom, so zapracovanými odkazmi v Braillovom písme.

 

27.03.2017 - 31.03.2017 Literárna Banská Bystrica

Pozvánka na podujatie (PDF)
ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na XXI. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica, ktorý je venovaný pamiatke básnika a prozaika Mikuláša Kováča, jeho životu a tvorbe. Veríme, že si počas týždňa 27. 3. – 31. 3. 2017 z množstva podujatí vyberiete a navštívite nás. Srdečne Vás pozývame.

 

27.03.2017, 11.00   Všetci ste v mojom srdci prítomní

Pozvánka na podujatie (PDF)
Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum Vás pozýva na literárne pásmo z tvorby básnika Mikuláša Kováča. Predstavia sa Juraj Sarvaš a študenti Fakulty dramatických umení AU. Srdečne Vás pozývame.

 

28.03.2017, 15.00   Miroslav Bartoš - stretnutie s básnikom a výtvarníkom

Miroslav Bartoš - stretnutie s básnikom a výtvarníkomŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na zaujímavú besedu v rámci festivalu Literárna Banská Bystrica s výtvarníkom a básnikom MIROSLAVOM BARTOŠOM, ktorá sa uskutoční 28. marca o 15.00 v expozícii Literárneho a hudobného múzea (ŠVK, Lazovná 9, 2. poschodie). Hovoriť budeme najmä o prepojení výtvarného a básnického umenia. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

29.03.2017, 16.00   Miroslav Kapusta: Štepený Čertom

Miroslav Kapusta: Štepený ČertomŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a Miroslav Kapusta Vás srdečne pozývajú na uvedenie knihy do života, tentokrát v prozaickom debute - Štepený Čertom. Podujatie sa uskutoční 29. marca o 16.00 v expozícii Literárneho a hudobného múzea (ŠVK, Lazovná 9, 2. poschodie). Srdečne Vás pozývame.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!