Krajské múzeum (KMP) Prešov
* Country Museum (KMP) Presov

Krajské múzeum Prešov - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 86, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 773 47 08, +421 51 759 82 20
E-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk, kmpweb@stonline.sk
Www: www.muzeumpresov.sk

 

Otváracie hodiny

 

pondelok: voľný deň
utorok – piatok: 9.00 - 17.00
sobota: 9.00 – 17.00 hod. /iba júl a august/
nedeľa: 9.00 – 17.00 hod. /iba júl a august/
nedeľa: 14.00 hod. – 18.00

1. a 8. máj otvorené od 14.00 – 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií :
Dospelí : 2,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia do 70 rokov : 1,00 €
Deti predškolského veku, ZŤP a dôchodcovia nad 70 rokov : 0,50 €

Vstupné na jednotlivé výstavy : 0,50 €

 

História-popis

Krajské múzeum PrešovKrajské múzeum PrešovKrajské múzeum v Prešove, sa nachádza v nádherných priestoroch Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. storočia, spojením a prebudovaním niekoľkých stredovekých meštianskych domov v renesančnom slohu, pre potreby sedmohradského kniežaťa Žigmunda Rákociho. Múzeum tu sídli od roku 1956, pričom sa postupne menila jeho náplň, druh vystavovaných exponátov i názov inštitúcie. V súčasnom období sú v jeho budovách umiestnené historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu spolu s tradičnou ľudovou kultúrou. 

Krajské múzeum Prešov Krajské múzeum Prešov

 

Expozície

Historická expozícia tvorená celkami:
- Historický nábytok a interiérové doplnky - prezentuje honosný mobiliár šľachtických rezidencií v prostredí Šariša a bohatého meštianstva v Prešove od 18. - zač. 20. storočia
- Historické zbrane - dokumentuje vývoj strelných a chladných zbraní od stredoveku do obdobia 2. svetovej vojny
- Historické hodiny - predstavuje precízne umelecko-remeselné diela hodinárskych majstrov od obdobia baroka po začiatok 20. stor.
- Dejiny Prešova od 9. storočia do roku 1918 - dokumentuje vznik, rozvoj a postavenie mesta, jeho historický vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru - napĺňanie prívlastku Atény nad Torysou
- Pamätná izba Mikuláša Moyzesa - venovaná významnému hudobnému skladateľovi, predstaviteľovi kultúrneho a spoločenského života v období 1. ČSR, ktorý najplodnejšie obdobie svojho tvorivého života prežil v Prešove
- Sto rokov korunovej meny - pozoruhodná numizmatická kolekcia s akcentom na používanie korunovej meny
Národopisná expozícia tvorená celkami:
- Dejiny čipkárstva v Soľnej Bani - venované histórii výroby čipiek v tomto regióne
- Z pokolenia na pokolenie - prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša
- Salašníctvo na Šariši - obraz tradičného spôsobu chovu ovci
- Od malička mala - V dedinskom spoločenstve bol pripisovaný veľký význam výchove zdravého a šťastného potomstva. Staršie generácie vedome vplývali na mladšiu, aby jej odovzdali svoje skúsenosti a vedomosti. Rozhodujúcu úlohu pri osvojovaní pracovnej techniky, etických zásad a postojov zabezpečovala rodinná výchova. Jej charakteristickou črtou bola prevaha trestov nad odmenami a regulácia správania detí najbližšou rodinou, príbuznými i ďalšími členmi dedinskej komunity.
Prierez života na šarišskej dedine, zobrazujúci obdobie detstva a dospievania, je prostredníctvom výstavy dokumentovaný unikátnymi fotozábermi Jána Lazoríka i autentickými výpoveďami pamätníkov.
Z dejín hasičstva na Slovensku - prezentuje jedinečnú zbierku historickej hasičskej techniky, hasičskej výzbroje a výstroje celoslovenského významu a proveniencie
Neživá príroda - prostredníctvom geologických a paleontologických exponátov predstavuje neživú prírodu v regióne

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

V správe Krajského múzea v Prešove sa nachádza aj Galéria ľudovej plastiky, inštalovaná v Sabinove ako vysunutá expozícia Krajského múzea. Je venovaná tvorbe Pavla Šarišského a jeho následníkov, vrátane mladej generácie rezbárov, ktorí tvoria v súčasnosti (Miro Janič, Marek Mikluš, Dušan Brandýs, Ján Rešovský, Andrej Gavula, Ján Bencúr).
Adresa: Galéria ľudovej plastiky, ul. Mieru č. 2, 083 01 Sabinov
Kontakt: 0905 227 863

 

Kalendárium

Výstavné priestory v Prešove:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.10.2013 31.12.2016 Vtáctvo prešovského okresu

Výstava venovaná vtáctvu prešovského okresu zo zbierky Zoológia Krajského múzea v Prešove.

 

07.04.2016 22.05.2016 Známe neznáme.

Krajské múzeum v Prešove v spolupráci s Milanom Chomom predstaví maliarsku tvorbu Michala Čabalu (1941 - 2002) pri príležitosti autorových nedožitých 75. narodenín.

 

20.04.2016 15.05.2016 Maľby svetových osobností

Autor: Jozef Fečo
Séria 13 výtvarných portrétov svetových osobností vznikla v rámci prioritného projektu „Živé knihy (slovo - obraz - zvuk)” podporeného Ministerstvom kultúry SR a v Krajskom múzeu v Prešove bude realizovaná v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou Prešov.

 

21.04.2016 22.05.2016 Návraty do detstva

Výstava historických hračiek zo súkromnej zbierky Alice Tokarčíkovej.

 

19.05.2016 19.06.2016 Prešovská malá architektúra, Historický Prešov očami detí

Výstava veľkorozmerných objektov spojená s tvorivými dielňami v spolupráci so Základnou umeleckou školou – výtvarný odbor na Októbrovej ulici č. 32 v Prešove.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!