SNM - Historické múzeum Bratislava
SNM - The Historical Museum Bratislava

SNM - Historické múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

 

Kontaktné údaje

Mapa

Mapa

Bratislavský hrad
P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Tel.: +421 2 20 48 31 04, +421 2 20 48 31 11
E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
Www: www.snm.sk, www.bratislava-hrad.sk

 

Otváracie hodiny

 

utorok - nedeľa 10.00 - 18.00, posledný vstup: 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

História-popis

Bratislavský hradHistorické múzeum patrí medzi najvýznamnejšie a zároveň najväčšie múzeá na Slovensku. Jeho predchodcom bol v roku 1961 Historický odbor novokoncipovaného SNM, z ktorého sa stal v roku 1970 Historický ústav. Tento bol v roku 1989 premenovaný na Historické múzeum SNM.
Múzeum zhromažďuje, všestranne ochraňuje, vedecky spracúva a sprístupňuje múzejné zbierky dokumentujúce dejiny Slovenska od stredoveku (v oblasti numizmatiky od najstarších čias) po súčasnosť. Bratislavský hradJe metodickým a vedecko - výskumným pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou.
Od roku 1968 sídli na Bratislavskom hrade, kde má expozičné a výstavné priestory, depozitáre, odborné i reštaurátorské pracoviská. Vo svojich fondoch opatruje takmer Bratislavský hrad250 000 zbierkových predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva, hospodárstva, dejín zahraničných Slovákov, chorvátskej kultúry na Slovensku a mimoeurópskych kultúr. Viaceré zbierky múzea sú najväčšie na Slovensku (numizmatika, historický a ľudový textil, sklo a keramika, militárie, remeslá, historické tlače, sakrálne a ľudové výtvarné umenie). Zbierkové predmety boli v posledných rokoch uložené do špecializovaných depozitárov podľa druhu materiálu.

 

FOTOGALÉRIA HRADU

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

História a budúcnosť Bratislavského hradu - znovuotvorená expozícia venovaná dejinám Bratislavskeho hradu sa nachádza pod Čestným nadvorím Bratislavského hradu.

 

SVEDECTVO ČASU – Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade
Výstava prezentuje predmety z archeologických a architektonických výskumov na Bratislavskom hrade.

Obrazáreň Bratislavského hradu
Galéria predstavuje výtvarné umenie od 16. storočia po 19. storočie zo zbierok Slovenského národného múzea, inšpirovaná je šľachtickými zbierkami umenia.

 

Historické múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
29.01.2015 30.09.2016 Ľudovít Štúr (1815 – 1856) Reformátor slovenskej spoločnosti

Výstava predstavuje na 19 tematických paneloch a prostredníctvom múzejných, galerijných a archívnych exponátov jeho život a dielo v kontexte slovenských dejín od čias Veľkej Moravy po súčasnosť. Pripomína zdroje, na ktoré Štúr nadviazal, podrobne mapuje jeho životnú dráhu a dielo, ktoré vytvoril a ukazuje, ako sa v jednotlivých historických obdobiach až po súčasnosť napĺňal jeho ideový a mravný odkaz. Výstava tým nesie náboj posolstva dnešku.
Podujatia k výstave v PDF

 

16.06.2016, vernisáž o 16.00 16.10.2016 Dedičstvo Karola Veľkého
Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry

Dedičstvo Karola VeľkéhoVýstava Dedičstvo Karola Veľkého nadväzuje na projekt Kolísky európskej kultúry, ktorý bol udelený v rámci programu Kultúra 2007-2013. Výstavná koncepcia bola spracovaná počas projektu a prezentovaná na dvoch veľkých výstavách v belgickom Ename a v Prahe ako i na niekoľkých menších v Ravenne, Montmajour a v Ľublani. Európskeho projektu sa zúčastnil PÚ SR spolu s ďalšími dvanástimi akademickými a pamiatkovými inštitúciami z deviatich európskych krajín. Pre slovenské publikum bola koncepcia výstavy upravená za pomoci inštitúcií zo Slovenska a Maďarska.
Výstava je na jednej strane zameraná na obdobie európskeho včasného stredoveku, ako na obdobie, kedy vzniká súčasná Európa. Zároveň sa snaží primäť návštevníka k zamysleniu nad tým, čo nás s tak dávnym obdobím spojuje. Na strane druhej sa snaží predstaviť kultúrne dedičstvo a bohatstvo ako niečo aktuálne, o čo sa nestačí len starať. Je výzvou k diskusii, ktorá dáva minulosti súčasný zmysel, pričom sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie pamäte, identity a miesta. Hlavnou metódou spracovania jednotlivých častí výstavy je aplikácia konceptu „jednoty v rozmanitosti“, ktorý sa stal mottom Európskej únie a bol do európskych dokumentov začlenený tzv. Rímskou zmluvou v roku 2004. Návštevník sa tak sám môže zamyslieť nad tým, čo máme pri vnímaní histórie a kultúrneho dedičstva spoločné a v čom môžeme nájsť odlišnosti medzi jednotlivými regiónmi a lokálnymi kultúrami.
Zvláštna pozornosť je venovaná strednej Európe, menovite územiu Slovenska. Pre potreby bratislavskej výstavy bola spracovaná časť venovaná Nitriansku, ktoré je tu vnímané v širších stredoeurópskych a európskych súvislostiach.
Na výstavu boli zapožičané predmety od domácich i zahraničných inštitúcií. Exponáty prišli z Holandska, Nemecka, Talianska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska a Maďarska. Väčšina z nich je na Slovensku po prvýkrát. Rovnako i exponáty zo slovenských zbierok predstavujú unikátnu kolekciu. K najväčším lákadlám patrí kolekcia nálezov z Nitrianska z obdobia 9.-10. storočia, kolekcia hrobových výbav z lokality Gradišče nad Bašeljem v Slovinsku alebo z Biskupija Crkvina v Chorvátsku, ďalej exponáty z Ingelheimu a Nijmegen ale i mozaiky z Ravenny.

 

21.06.2016, vernisáž o 17.00 30.09.2016 AŽ NA KOV
ZÁCHRANA ZBIEROK Z HRADU KRÁSNA HÔRKA

AŽ NA KOVNásledkom požiaru hradu Krásna Hôrka 10. marca 2012 bolo poškodených 342 kusov zbierkových predmetov. Najviac zdevastovaná bola novo inštalovaná expozícia zbrojnice, kde boli zaznamenané najväčšie škody. Vážne bolo poškodených 137 exponátov. Práve táto múzejná zbierka patrí k najrozsiahlejším z 23tisícového zbierkového fondu v správe SNM – Múzea Betliar. Zahrňuje zbierku diel zo 16. storočia a zbierku modelov malých diel na kolesových lafetách zo 17. a 18. storočia. Medzi palnými zbraňami sa vyskytujú výrobky slávnych európskych dielní, akými boli napr. Louis Santos v Madride, česká dielňa Poser alebo nemecký výrobca Behr. K unikátnym predmetom patrí meč typu „Petersen“ alebo meč „Ulfberht“ z obdobia 9. až 10. storočia. Rôzne poškodené boli aj chladné zbrane orientálnej proveniencie ako jatagany, kilidže, saify a šamširy. Okrem zbraní menších rozmerov boli ohňom zasiahnuté aj vojenské tympany, kompletné brnenie, tiež prilby a kyrysy zo 16. až 17. storočia.
Tlačová správa k výstave (PDF)

 

júl 2016 30.06.2017 Z cechovej truhlice

Výstava predstavuje tie najkrajšie cechové pamiatky na Slovensku. Cechové truhlice, poháre, pokále, pečatidlá, cechové artikuly predmety, ktoré patrili cechom a používali sa pri cechových zasadnutiach.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!