Slovenská národná galéria (SNG) Bratislava
* Slovak National Gallery (SNG) Bratislava

Slovenská národná galéria

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hurbanove kasárne - administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava
Esterházyho palác (nám. Ľ. Štúra č. 4)

Tel.: +421 2 20 47 61 11, +421 2 20 47 62 38
E-mail: info@sng.sk
Www: www.sng.sk, www.webumenia.sk

 

Otváracie hodiny

 

Vo štvrtok 15. 09. 2016 bude SNG Bratislava otvorená v bežných otváracích hodinách od 12.00 do 20.00 h. V piatok 16. 09. 2016 bude galéria v dôsledku obmedzeného prístupu do mestskej časti zatvorená.

Esterházyho palác / Kníhkupectvo Ex Libris v SNG / Café Berlinka: Ut-Ne 10.00 - 18.00, Št 12.00 - 20.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vďaka J&T Banke bude po celý rok 2016 na všetky výstavy v Bratislave a Pezinku vstup voľný.
Pozn. voľný vstup sa nevzťahuje na Zámok Zvolen, Galériu Ľudovíta Fullu v Ružoberku a Kaštieľ v Strážkach.

 

História-popis

Slovenská národná galériaSlovenská národná galéria (SNG) vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia zákonom SNR č. 24 z 29. júla 1948. Slovenská národná galériaIniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ L. Novomeský, vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie. Tvorí ju komplex budov s ústrednou dominantou - pôvodne štvorkrídlovou barokovou rezidenciou bývalej mestskej polície, situovanou na dunajskom nábreží (odtiaľ pomenovanie Vodné kasárne) z rokov 1759 - 1763 (arch. G. B. Martinelli, F. A. Hillebrandt). Historická budova bola spočiatku adaptovaná pre SNG (1950 až 1955) a neskôr rekonštruovaná a doplnená o modernú prístavbu (1969 - 1977, arch. V. Dedeček) pre širšie potreby galerijnej inštitúcie.
V roku 1990 SNG získala Esterházyho palác z druhej polovice 19. storočia z obdobia neoslohov (staviteľ I. Feigler ml.). Po rekonštrukcii tohto paláca ukončenej roku 1994 (arch. Ľ. Gáliková) galéria rozšírila svoje expozičné priestory.
Slovenská národná galériaČinnosť SNG sa zameriavala na akvizíciu, výskum, záchranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva vo všetkých výtvarných disciplínach, najmä v maliarstve, sochárstve, kresbe a grafike. K nim sa postupne pripájali i ďalšie oblasti tvorby. Roku 1960 sa akvizičná činnosť SNG rozšírila aj o artefakty úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, od roku 1965 o diela insitného umenia (získavané prostredníctvom medzinárodných prehliadok - Trienále insitného umenia), neskôr o oblasť scénografie a umeleckej fotografie. Od roku 1986 sa profiluje zbierka architektúry (štúdie, projekty, modely) a od r. 1990 kolekcia intermediálnych tendencií. Celý fond SNG pozostáva z cca 55 000 diel a zberateľský záujem je sústredený predovšetkým na myšlienku identifikácie s minulosťou Slovenska, s jeho kultúrnym dedičstvom. Ťažisko spočíva v orientácii na oblasť domáceho umenia, t. j. umenia slovenskej proveniencie a umenia na Slovensku. Integrálnu súčasť zbierkových fondov SNG tvorí aj umenie európskej proveniencie.

 

nestex - nestála expozícia SNG

od 17. januára 2014
Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová
Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak; ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Stále expozície sú pre nevyhovujúci stav priestorov zatvorené

 

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku

 

Galéria insitného umenia Pezinok

 

Zvolenský zámok

 

Kaštieľ v Strážkach

 

Kalendárium

 

Program Slovenskej národnej galérie - september 2016 (PDF)

Program Slovenskej národnej galérie - október 2016 (PDF)

 

Esterházyho palác

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
24.06.2016 25.09.2016 Stano Filko: Poézia o priestore – kozme

Kurátori: Lucia Gregorová Stach & Aurel Hrabušický
Pozvánka na výstavu (PDF) / Tlačová správa k výstave (PDF)
Samostatná výstava Stana Filka (1937 Veľká Hradná – 2015 Bratislava) predstavuje jeho tvorbu s dôrazom na 60. a 70. roky, doplnenú o novšie vrstvy jeho dynamického ideového systému. Je koncipovaná podľa tematických okruhov. Uvedie aj problém Filkovho archívu ako meta-diela, ktorý zachováva princíp jeho myslenia v tematických celkoch a cyklických návratoch v čase. Viac ako polovica exponátov nebola na Slovensku ešte nikdy vystavená. Ťažiskovým exponátom výstavy je legendárny environment Kozmos (1968, Zbierka Linea), ktorý má slovenskú premiéru po medzinárodnom uvedení na Sixième biennale de Paris v roku 1969. Filkov environment Univerzálne prostredie (1966 –1967, SNG) je po prvýkrát možné vidieť v multimediálnej verzii.
Výstavu, ktorá anticipuje budúcu autorovu retrospektívu v SNG, bude sprevádzať uvedenie prvej časti monografickej publikácie o Stanovi Filkovi v septembri 2016. Voľne nadväzuje na projekt FILKO – FYLKO – PHYLKO, ktorý SNG pripravila v spolupráci so Zachętou – Národnou galériou umenia vo Varšave v lete 2015.

 

21.10.2016 26.02.2017 Sen × skutočnosť
Umenie & propaganda 1939 – 1945

Kurátori: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová
Obdobie existencie slovenského štátu (1939 – 1945) patrí k najkontroverznejším obdobiam našich
novodobých dejín. V poslednom čase vyšiel celý rad publikácií, ktorý sa venuje vývoju slovenskej spoločnosti v tomto období z rôznych aspektov; dodnes však nevznikla publikácia, resp. iné odborné výstupy, ktoré by komplexnejšie interpretovali dejiny výtvarnej kultúry tohto obdobia. Výstava so sprievodným katalógom mapuje postavenie a premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v týchto rokoch. Cieľom je ukázať paradoxy fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných kontextov, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke (maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie a dizajn); reflektovať možnú závislosť – ne-závislosť (autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci), špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy či vizuálnej kultúry každodenného života.

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

Program Slovenskej národnej galérie - september 2016 (PDF)

Program Slovenskej národnej galérie - október 2016 (PDF)

 

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!