Slovenská národná galéria (SNG) Bratislava
* Slovak National Gallery (SNG) Bratislava

Slovenská národná galéria

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hurbanove kasárne - administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava
Esterházyho palác (nám. Ľ. Štúra č. 4)

Tel.: +421 2 20 47 61 11, +421 2 20 47 62 38
E-mail: info@sng.sk
Www: www.sng.sk, www.webumenia.sk

 

Otváracie hodiny

 

V dňoch 24. - 26. 12. 2016 sú expozície SNG zatvorené!

 

Esterházyho palác / Kníhkupectvo Ex Libris v SNG / Café Berlinka: Ut-Ne 10.00 - 18.00, Št 12.00 - 20.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vďaka J&T Banke bude po celý rok 2016 na všetky výstavy v Bratislave a Pezinku vstup voľný.
Pozn. voľný vstup sa nevzťahuje na Zámok Zvolen, Galériu Ľudovíta Fullu v Ružoberku a Kaštieľ v Strážkach.

 

História-popis

Slovenská národná galériaSlovenská národná galéria (SNG) vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia zákonom SNR č. 24 z 29. júla 1948. Slovenská národná galériaIniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ L. Novomeský, vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie. Tvorí ju komplex budov s ústrednou dominantou - pôvodne štvorkrídlovou barokovou rezidenciou bývalej mestskej polície, situovanou na dunajskom nábreží (odtiaľ pomenovanie Vodné kasárne) z rokov 1759 - 1763 (arch. G. B. Martinelli, F. A. Hillebrandt). Historická budova bola spočiatku adaptovaná pre SNG (1950 až 1955) a neskôr rekonštruovaná a doplnená o modernú prístavbu (1969 - 1977, arch. V. Dedeček) pre širšie potreby galerijnej inštitúcie.
V roku 1990 SNG získala Esterházyho palác z druhej polovice 19. storočia z obdobia neoslohov (staviteľ I. Feigler ml.). Po rekonštrukcii tohto paláca ukončenej roku 1994 (arch. Ľ. Gáliková) galéria rozšírila svoje expozičné priestory.
Slovenská národná galériaČinnosť SNG sa zameriavala na akvizíciu, výskum, záchranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva vo všetkých výtvarných disciplínach, najmä v maliarstve, sochárstve, kresbe a grafike. K nim sa postupne pripájali i ďalšie oblasti tvorby. Roku 1960 sa akvizičná činnosť SNG rozšírila aj o artefakty úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, od roku 1965 o diela insitného umenia (získavané prostredníctvom medzinárodných prehliadok - Trienále insitného umenia), neskôr o oblasť scénografie a umeleckej fotografie. Od roku 1986 sa profiluje zbierka architektúry (štúdie, projekty, modely) a od r. 1990 kolekcia intermediálnych tendencií. Celý fond SNG pozostáva z cca 55 000 diel a zberateľský záujem je sústredený predovšetkým na myšlienku identifikácie s minulosťou Slovenska, s jeho kultúrnym dedičstvom. Ťažisko spočíva v orientácii na oblasť domáceho umenia, t. j. umenia slovenskej proveniencie a umenia na Slovensku. Integrálnu súčasť zbierkových fondov SNG tvorí aj umenie európskej proveniencie.

 

nestex - nestála expozícia SNG

od 17. januára 2014
Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová
Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak; ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Stále expozície sú pre nevyhovujúci stav priestorov zatvorené

 

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku

 

Galéria insitného umenia Pezinok

 

Zvolenský zámok

 

Kaštieľ v Strážkach

 

Kalendárium

 

Program Slovenskej národnej galérie - november 2016 (PDF)

Program Slovenskej národnej galérie - december 2016 (PDF)

 

Esterházyho palác

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
19.10.2016, vernisáž o 17.00 26.02.2017 Sen × skutočnosť
Umenie & propaganda 1939 – 1945

Kurátorky: Katarína Bajcurová (SNG), Petra Hanáková (SNG), Bohunka Koklesová (VŠVU)
Kurátorská spolupráca: Miroslav Hrdina, Maroš Schmidt
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá, Aurel Hrabušický, Jana Švantnerová
Zvukový dizajn: Michal Lučenič
Technologické riešenia: Peter Gáll, Branislav Horňák, Boris Vitázek
Vizuál katalógu: Boris Meluš
Vizuál výstavy: Boris Meluš × Martin Šichman = oximoron
Pozvánka na otvorenie výstavy (PDF) / Tlačová správa k výstave (PDF) / Sprievodné programy (PDF)
Obdobie existencie slovenského štátu (1939 – 1945) patrí k najkontroverznejším obdobiam našich
novodobých dejín. V poslednom čase vyšiel celý rad publikácií, ktorý sa venuje vývoju slovenskej spoločnosti v tomto období z rôznych aspektov; dodnes však nevznikla publikácia, resp. iné odborné výstupy, ktoré by komplexnejšie interpretovali dejiny výtvarnej kultúry tohto obdobia. Výstava so sprievodným katalógom mapuje postavenie a premeny podôb a funkcií umenia, vizuálnej kultúry a propagandy v týchto rokoch. Cieľom je ukázať paradoxy fungovania vizuálneho umenia v sieti doteraz viac či menej tabuizovaných kontextov, ideologických a sociokultúrnych väzieb v rámci vtedajšieho režimu v celej žánrovej šírke (maliarstvo, sochárstvo, kresba, grafika, fotografia, film, úžitkové umenie a dizajn); reflektovať možnú závislosť – ne-závislosť (autonómnosť) umenia od spoločnosti (štátu, moci), špecifiká výtvarnej prevádzky, problematiku propagandy či vizuálnej kultúry každodenného života.

 

02.11.2016 31.01.2017 Intervencia diel Jána Zelinku v nestálej expozícii SNG

Kurátorka: Vladimíra Büngerová
Odborná spolupráca: Dušan Buran
Intervenciou nadväzujeme na tradíciu predstavovania laureátov tohto ocenenia v SNG – a to v expozícii starého umenia, ktorej ambíciou je predstavovať i súčasné umenie v konfrontácii s historickými koreňmi dejín slovenského výtvarného umenia.
Sochár Ján Zelinka (*1978) patrí k mladšej generácii sochárov, absolvujúcich klasické sochárske štúdium, ktoré začal vzdelávaním kameňosochárstva na strednej umeleckej škole a neskôr rozvinul v ateliéri slobodnej kreativity Juraja Bartusza na Technickej univerzite v Košiciach. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bez zveličenia ho môžeme priradiť k originálnym autorom obdarených talentom a sochárskou invenciou. Svoju individuálnu tvorivú cestu rozvíja s vnútorným programom a vlastnou logikou, voľne experimentuje s materiálmi a technikami. Cez tradičnú figurálnu sochu prináša aktuálne témy. V minulom roku získal cenu Oskára Čepana. Inštaláciou výberu jeho diel v nestálej expozícii gotického a barokového umenia nestex nadväzujeme na tradíciu predstavovania laureátov tohto ocenenia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

Program Slovenskej národnej galérie - november 2016 (PDF)

Program Slovenskej národnej galérie - december 2016 (PDF)

 

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!