Považská galéria umenia v Žiline
* Povazie Art Gallery in Zilina

Považská galéria umenia v Žiline

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štefánikova 2, 010 01 Žilina

Tel.: +421 41 562 24 15, +421 41 562 25 22
E-mail: pgu@vuczilina.sk, pgu@post.sk
Www: www.pgu.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-So  9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Ne     10.00 - 12.00, 12.30 - 16.00

Počas štátnych sviatkov je Považská galéria umenia v Žiline zatvorená.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Všetky expozície:
3,00 € - dospelí
1,50 € - dôchodcovia, študenti, deti nad 6 rokov

Jednotlivé expozície:
1,00 € - dospelí
0,50 € - dôchodcovia, študenti, deti nad 6 rokov

Zľavnené vstupné:
0,50 € - školy

Zdarma:
- deti do 6 rokov
- vojnoví veteráni
- ZŤP

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Považská galéria umenia ŽilinaPovažská galéria umenia ŽilinaPovažská galéria umenia v Žiline vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70. rokov a v 80. rokoch sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Výstavný program galérie je od začiatku 90. rokov zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia 60., 70. a 80. rokov. Dramaturgia plánu v prvom rade ponúka výstavy nových médií, napríklad: inštalácie, videoart, site - specific art a zároveň aj klasické médiá: maľbu, sochu, grafiku, prípadne plagát, či fotografiu. Vo výstavných priestoroch galérie sa realizujú výstavy tvorby etablovaných slovenských výtvarníkov - osobností slovenského výtvarného umenia Považská galéria umenia Žilinaa súčasne aj výtvarníkov mladšej generácie. Považská galéria umenia ŽilinaDôležitou súčasťou plánu sú aj každoročné kurátorské projekty, na ktorých participuje viacero umelcov. V ďalších výstavných priestoroch sú nainštalované stála expozícia diel poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia Vincenta Hložníka a expozícia Prvé múzeum intermédií – zo zbierky Považskej galérie umenia v Žiline.

 

Expozície

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka, neskôr žil a tvoril v Žiline. V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1958 bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom, do roku 1972 viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. V „normalizačnom období“ v roku 1972 bol prinútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.
V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení. Hložníková grafická škola zanechala výrazné stopy na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky. Jeho dielo patrí medzi najznámejšie v celom rozsahu a vo všetkých premenách. Hložníkovú tvorbu sprevádzal búrlivý rytmus vývinových premien. Tvorba v oblasti kresby a grafiky je hlboko humanistická a sociálna, je expresívna a dynamická.
Výstava predstavuje výber z kresliarskej a grafickej tvorby autora z obdobia od štyridsiatych rokov až po deväťdesiate roky dvadsiateho storočia, ktoré pochádzajú zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline. Vystavené diela sú výberom z pozostalosti a daru manželky autora Viery Hložníkovej. Reinštalácia predstavuje autora ako bravúrneho kresliara a grafika, a je pripravená k 95. výročiu nedožitých narodenín ako súčasť „Roka Vincenta Hložníka“, vyhláseným Žilinským samosprávnym krajom.

 

MEDZI INFORMÁCIOU A PAMÄŤOUPrvé múzeum intermédií II. – výber diel zo zbierky PGU v Žiline:
MEDZI INFORMÁCIOU A PAMÄŤOU
Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai

kurátorka a autorka koncepcie: Mira Sikorová-Putišová
dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík
Vernisáž: štvrtok 30. marca 2017 o 17.00 h

Prvé múzeum intermédií (PMI) je expozíciou dlhodobého charakteru, ktorá ako jediná na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia. Pochádzajú zo zbierky PGU v Žiline, budovanej od 90. rokov. Vybrané diela sú nielen príkladmi inštalácií, objektov a rôznych foriem mediálneho umenia od začiatku poslednej dekády 20. storočia až po súčasnosť, ale zároveň dokladajú umelecké stratégie a témy, ktoré sú vo výtvarnom umení po roku 1990 prítomné. Druhé pokračovanie projektu PMI s podtitulom Medzi informáciou a pamäťou predstavuje kolekciu diel, ktoré (okrem vopred definovanej príslušnosti k uvedeným formám), sprostredkúvajú pohľad na fenomén pamäte, ako problematiky výraznejšie zviditeľnenej najmä v umení nového milénia. Je prítomná v dielach s leitmotívom reflexie skúseností z minulosti – ako foriem osobnej pamäte, či naopak podávanej cez optiku kolektívneho videnia. Diela tematizujú i prítomnosť tzv. historickej pamäte, no i riziko jej zlyhávania (realizácie Juraja Bartuzsa a Antona Čierneho), alebo o nej komunikujú cez úzko vymedzený individuálny (telesný) rámec (objekt Ilony Németh).
Informácia, ktorá inak tvorí aj bázu pre vytváranie pamäťových stôp, čím je s pamäťou úzko spätá, zastrešuje skupinu ďalších realizácií vytvárajúcich tematický pandant k predošlým dielam. Charakterizujú ich procesy metaforického i reálneho uchovávania informácie (inštalácia Romana Ondáka), rôzne formy jej prepisov alebo s ňou autori pracujú ako s jednotkou archivovania. Vo viacerých dielach je obsahom informácie i vizuálne umenie samotné, čím sa stáva podnetom pre úvahy o prevádzke umenia, jeho podstate a prenikaní do každodennosti (diela Stana Masára, Petra Rónaia). Diela - akvizície, prezentované v aktuálnej expozícii PMI II boli galériou postupne získavané v rozmedzí rokov 1993 – 2015 najmä vo forme nákupov, no i darov od autorov.

PMI II – Satelit
Stano Masár – Portréty inštitúcií (séria ART PLAN)

Súčasťou expozície je projekt PMI II Satelit, ako rozšírená prezentácia autorov z expozície Prvé múzeum intermédií II, ktorý bude obmieňaný v pravidelných cykloch. Jeho cieľom je ešte viac roztvoriť pohľad na tvorbu výtvarníčky/výtvarníka prezentovaného prácou v aktuálnej expozícii. Aktuálny príspevok Stana Masára Portréty inštitúcií (séria ART PLAN), 2017 je sériou malieb ako alúzií/pripodobení navigačných tabuliek z prestížnych múzeí umenia v Európe. Vychádza z línie jeho programu, v ktorej sa zamýšľa nad mechanizmami prezentácie vizuálneho umenia, kde svet, obrazne povedané: „za“ umením, ktoré môžeme bežne vidieť vo výstavných miestnostiach, nie je druhotný, naopak je dôležitou súčasťou tohto komplexu – avšak neviditeľnou a zdanlivo nepodstatnou. Umelec vybrané tabuľky (napríklad Fortsetzung der Austellung – Exhibition continues z Hamburger Banhoff/Staatliche Museen v Berlíne), so zachovaním príslušného typu písma a grafiky, prepisuje do malieb väčších formátov – čím ich situuje do pozície autonómnych umeleckých diel. Zároveň ich prítomnosť v PGU Žilina, umiestnené sú podľa daností jej prístupových a komunikačných priestorov, vytvára osobitú – a najmä umeleckú formu navigácie návštevníka v galérii.

 

Kalendárium

Výstavná sieň - 1. poschodie:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.09.2017 15.10.2017 KEBABB 17

Spoločná poprieskumová výstava študentov VŠVU v Bratislave, Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici a Katedry výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach.
kurátor: Michal Stolárik
KEBABB je výstavná prehliadka bienálneho charakteru zameraná na najmladšie umenie, ktorá pravidelne predstavuje kurátorský výber semestrálnych prác prezentovaných na dňoch otvorených dverí a takzvaných "prieskumoch" trojice slovenských vysokých umeleckých škôl. Projekt mapuje dianie na školách a prostredníctvom kurátorského výberu sa pokúša o zviditeľnenie toho najzaujímavejšieho, hodného pozornosti odbornej ale aj širšej verejnosti. Zároveň prenáša práce mladých autorov zo školského, tak trochu inkubačného prostredia na pôdu galerijnej inštitúcie. Umožňuje im tak prezentovať svoje práce galerijnému divákovi, komunikovať s iným inštitucionálnym prostredím a v neposlednom rade vytvárať väzby navzájom medzi sebou.

 

19.10.2017 19.11.2017 Mária Balážová

Aktuálna maliarska tvorba Márie Balážovej sa nespája s priamym radi¬kalizmom, ktorý bol vlastný niektorým feministkám sedemdesiatych rokov. Definuje ju skôr strach z násilia, moci a nadvlády, ktoré sa s týmito témami bytostne spájajú. V niektorých prípadoch dokonca nastupuje iro¬nizovanie samotných feministických teórií. Výstava predstaví predovšetkým posun, ktorým prešla tvorba autorky za posledných dvanásť rokov.

 

30.11.2017 18.02.2018 Peter Meluzin

kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
Výstava predstavujúca realizácie popredného slovenského tvorcu mediálneho, intermediálneho umenia a akčného umelca Petra Meluzina. Jej realizácia je ťažiskovým výskumným projektom galérie v roku 2017 s výstupom do výstavy a vydania monografie. Peter Meluzin (nar. v roku 1947) je považovaný za jedného hlavných predstaviteľov
slovenského výtvarného umenia 90. rokov, napriek tomu - pre výpravnosť a produkčnú náročnosť jeho diel, už takmer 2 desaťročia nemal samostatnú výstavu rozsiahlejšieho formátu. PGU rozhodla pripomenúť, opätovne prehodnotiť jeho tvorbu v ťažiskovej línii tvorby v oblasti videoinštalácie a mediálneho umenia.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!